Arsacal
button
button
button
button


Katholieke Indonesische gemeenschap viert veertigjarig jubileum

in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 31 oktober 2021 - 270 woorden
met de oprichter en de voorzitter
met de oprichter en de voorzitter
Danseressen in mooie traditionele kleding
Danseressen in mooie traditionele kleding
Het team dat de feestmaaltijd en de zaal had voorbereid
Het team dat de feestmaaltijd en de zaal had voorbereid

Op zon­dag 31 ok­to­ber vierde de Katho­lie­ke Indonesische Ge­meen­schap Am­ster­dam de veer­tigste ver­jaar­dag van haar bestaan. Dat gebeurde met een mooi feest in de Titus Brandsma­kerk in Am­stel­veen.

Om 13.00 uur werd met het rozen­krans­ge­bed be­gon­nen, om 13.30 uur volgde daarna een fees­te­lij­ke heilige Mis waarin met mij Pater Andy en pater Simon con­ce­le­breer­den, die bij de Indonesische ge­meen­schap betrokken zijn. Ook Bis­schop­pe­lijk vica­ris Gerard Bruggink con­ce­le­breerde. Hij is de vica­ris voor mi­gran­ten­ge­meen­schappen. Bij de vie­ring was een koor van vol­was­se­nen actief met mooie zang, maar ook de kin­de­ren had­den hun muzikale bijdrage, zij deden de voor­bede en deden mee met een offergaven­pro­ces­sie, die werd vooraf­ge­gaan door dansers in tra­di­tio­nele kle­ding. Aan het einde van de Mis hiel­den voor­zit­ter Julia Breemer en ikzelf een feesttoe­spraak.

Het feest was prach­tig geor­ga­ni­seerd. Vele vrij­wil­li­gers liepen rond in een rood shirt met speciaal ont­wor­pen logo, een groep mis­die­naars diende de Mis en na afloop was er - na een fotosessie - een fees­te­lij­ke maal­tijd door allerlei vrij­wil­li­gers bereid. Hoewel ik gema­tigd moest zijn met mee-eten, gelet op wat ik nog meer zou krijgen, heb ik wel een indruk gekregen van de grote variëteit en heer­lijke smaak. Ook een feesttaart ontbrak niet (zie foto).

Tijdens de feestmaal werd door een dans­groep een tra­di­tio­nele dans uitge­voerd, met apen-maskers op. Vica­ris Bruggink hield een mooie toe­spraak om zijn wensen aan de KKI uit te spreken en ik mocht een Waar­de­rings-Cer­ti­fi­caat uitreiken aan de heer Jimmy Ticoalu, de oprichter van KKI Am­ster­dam.

Van harte fe­li­ci­te­ren we KKI Am­ster­dam met dit feest en wensen allen die bij deze mooie ge­meen­schap betrokken zijn, Gods zegen en een goede toe­komst toe!

Terug