Arsacal
button
button
button
button


Jaar van Sint Jozef, Jaar van het gezin

Amoris Laetitia verdiepen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 november 2021 - 589 woorden
H. Familie met Maria, Jezus en Jozef
H. Familie met Maria, Jezus en Jozef

Paus Fran­cis­cus heeft in de Apos­to­lische exhor­ta­tie Amoris Laetitia, die (ruim) vijf jaar gele­den is ver­sche­nen, uit­ge­no­digd de ge­zin­nen te helpen en te be­ge­lei­den. In ons bisdom hebben we daaraan gehoor willen geven: de steun die we jon­ge­ren en ge­zin­nen willen geven is één van onze speer­pun­ten. Sinds enkele maan­den is een echtpaar aan­ge­steld om ini­tia­tie­ven op dit punt te ont­wik­ke­len. Ëén van onze pries­ters heeft de cursus gevolgd die als implemen­ta­tie van Amoris Laetitia door de Romeinse Rota was geor­ga­ni­seerd. Ook zijn er gebedsini­tia­tie­ven, zoals een ini­tia­tief vanuit Polen dat al ver­schil­lende jaren loopt en op allerlei gebied een link legt met ons land.

Be­ge­lei­ding

De pries­ter Giancarlo Rizzo heeft een licentiaat behaald aan het Pau­se­lijk instituut voor huwe­lijk en gezin en de cursus van de Rota gevolgd voor de be­ge­lei­ding van ge­zin­nen. Hij is pries­ter van ons bisdom, betrokken bij de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, docent aan het groot­semi­narie en pastoor van de Spaans­ta­lige pa­ro­chie in Am­ster­dam. Hij is verbon­den met het offi­cia­laat en kan in voor­ko­mende gevallen ook een meer inhou­de­lijke be­ge­lei­ding geven.

Gezins- en familiepas­to­raal 

Marleen en Jeroen van Kreij-Warnaar zijn be­gon­nen zich in te zetten voor de ge­zin­nen en families in ons bisdom. Met name richten zij zich op het opzetten van gezins­da­gen. Na een eerste oriën­te­rende fase zijn enkele pa­ro­chies geselec­teerd die bereid bleken en de capaci­teit hebben om dit op te pakken.

Jaar van het gezin

Bij­zon­dere aan­dacht voor het gezin wordt gevraagd in het jaar van Sint Jozef, hoe­der van de heilige Familie(dat nog tot 8 de­cem­ber loopt) en het door­gaande jaar van het gezin "Amoris Laetitia" dat tot 26 juni 2022 duurt en wordt besloten in het kader van de 10e wereld­ont­moe­ting van de ge­zin­nen die in Rome zal wor­den gehou­den. Het jaar is bij­zon­der bedoeld om het ideaal van de huwe­lijks- en gezins­liefde en de inhoud van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie te ver­die­pen en de be­ge­lei­ding van ge­zin­nen, huwe­lijks­voor­be­rei­ding en huwe­lijks­be­le­ving te sti­mu­leren.

Gebedsini­tia­tief voor het gezin

Er zijn al ver­schil­lende eer­dere ini­tia­tie­ven geweest om Polen en Neder­land in gebed te verbin­den, zoals rond de Stille Omgang, in het gebed om roe­pingen tot het pries­ter­schap en reli­gi­eus leven en in gebed om een einde aan de Corona-virus­pan­de­mie. Op dit moment ligt na­tuur­lijk een bij­zon­der gebed voor de intentie van dit jaar van het gezin voor de hand.

Dominika Krupińska (kontakt@dominikakrupinska.pl) is nauw betrokken geweest bij de ver­schil­lende gebedsini­tia­tie­ven, die plaats­vin­den onder auspiciën van de blog "Adoptuj kościół w Holandii" (Adop­teer een kerk in Neder­land). De actie wordt in Polen onder­steund door Mgr. Damian Bryl, bis­schop van Kalisz en ik heb - gezien de goede erva­ringen uit het verle­den - deze actie hier aan­be­vo­len.

Die actie betekent dat in de hele maand no­vem­ber - laatste volle­dige maand van het Jozef­jaar - we wor­den uit­ge­no­digd om op voor­spraak van de heilige Jozef zo moge­lijk dage­lijks te bid­den voor de ge­zin­nen. Concreet is de uit­no­di­ging om per­soon­lijk, met het gezin of in een gebeds­groep de Litanie van sint Jozef te bid­den, de rozen­krans of andere gebe­den en bij­voor­beeld aanbid­ding van het heilig Sacra­ment te doen, met de volgende intentie:

"Voor de chris­te­lijke ge­zin­nen: dat die mogen bloeien en de kin­de­ren ongehin­derd kunnen groeien in geloof en wijs­heid"

In Polen zijn ver­schil­lende media die de actie publicitair onder­steunen. Op ver­schil­lende plaatsen wor­den deze maand H. Missen opgedragen en wordt aanbid­ding gehou­den voor deze intentie.

Ieder is uit­ge­no­digd om hieraan mee te doen en het ini­tia­tief met anderen en met mw. Dominika Krupinski te delen.

Terug