Arsacal
button
button
button
button


Roepingendag in Heiloo

Afsluiting van een bijzondere week van gebed

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 13 november 2021 - 510 woorden
Roepingendag in Heiloo
welke weg?
welke weg?

Zater­dag­och­tend was ik in het Hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood waar in het Dio­ce­saan missio­nair centrum een speciale dag werd gehou­den ter afslui­ting van de lan­de­lijke roe­pingenweek.

Maria

Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring hebben we stil­ge­staan bij de vraag hoe je je roe­ping kunt ont­dek­ken, want dat je een roe­ping hebt staat niet ter dis­cus­sie: voor ieder mens heeft God een plan en een missie. De Mis was ter ere van Maria, die wel de eerste is aan wie we denken als het over roe­ping gaat: zij was vol­ko­men open en bereid toen God haar door de engel vroeg om Moeder van Zijn Zoon te zijn.

Inner­lijk vrij

Als we willen ont­dek­ken welke roe­ping God voor ons heeft weg­ge­legd, is het be­lang­rijk dat we inner­lijk vrij wor­den: we moeten ons niet door anderen laten voor­schrij­ven wat voor weg we moeten gaan; de ene roe­ping is niet beter dan de andere, in de zin van: de beste roe­ping is de roe­ping die God voor jou wil. Niet willen behagen aan andere mensen mag ons ant­woord bepalen, maar het vrij ant­woord op de vraag: Heer, wat wilt U voor mij? Ook de zonde moet niet het ant­woord geven. Het kan zijn dat we het moeilijik vin­den om van bepaalde zon­den los te komen. Als een weg echt voor ons bestemd is, onze roe­ping is, dan zal God ook helpen om die zon­den te over­win­nen. Na­tuur­lijk moet dat gepaard gaan met onze inzet: door de offers die we brengen wor­den we sterker en meer in staat om met Gods hulp zon­den te over­win­nen.

Gods wegen...

God kan onze roe­ping op veel manieren dui­de­lijk maken. In de preek heb ik enkele voor­beel­den genoemd: de dochter van Gianna Beretta Molla die haar leven gaf om haar dochter geboren te laten wor­den, heeft in het leven van haar moe­der een roe­ping gevon­den: zelf ook arts, zet zij zich in voor de bescher­ming van het ongeboren men­se­lijk leven.

Elizabeth

Elizabeth van Hongarije ontdekte haar roe­ping deels toen zij werd buiten­ge­slo­ten uit haar paleis en rondzwierf met haar kin­de­ren in de kou. Hoe had God haar dat aan kunnen doen? Zij bleef niet in die vragen hangen, maar zij ontdekte daarin een roe­ping om zich in te zetten voor de armen en zieken.

Pastoor van Ars, Ignatius en Fran­cis­cus

De pastoor van Ars, Jean Marie Vianney had een sluimerende roe­ping tot de pastoor begon te spreken over de nood­zaak van jnieuwe pries­ters. Ignatius van Loyola en Fran­cis­cus van Asisi von­den hun roe­ping doordat zij waren uitgeschakeld als strij­der in aardse gevechten.
Zo gaat God met ieder van ons een eigen weg. Het gaat erom aan te nemen uit Zijn hand, wat Hij ons geeft, ook al kan onze weg over kruis en tegen­slag gaan. Het is van grot belang in iedere situatie de open­heid van hart te bewaren, zodat we kunnen zeggen: Heer, wat wilt Gij dat ik doe?

Als wij die open­heid bewaren, zullen we kunnen luis­te­ren naar onze ziel en daar zullen we ver­ne­men wat ons de grootste vervulling geeft en waartoe de Heer ons roept.

Terug