Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Driehuis

De Geest leidt je via wondere wegen...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 13 november 2021 - 257 woorden
De kerk in Driehuis stroomt vol...
De kerk in Driehuis stroomt vol...
Vormselviering in Driehuis
Vormselviering in Driehuis

Zater­dag­mid­dag 13 no­vem­ber vier­den we in Driehuis het heilig vormsel van 24 jon­ge­ren uit de Fran­cis­cus­paro­chie i.o.: jon­ge­ren uit Velser­broek, Haar­lem-Noord en Santpoort (en een jon­gere uit Hoofd­dorp) ont­vingen het sacra­ment van de Geest.

Druk bezocht

De vie­ring in Driehuis was druk bezocht; toch misten we helaas twee vor­me­lin­gen omdat in één gezin Corona was ge­con­sta­teerd, waardoor het gezin in qua­ran­tai­ne moest. Een teleur­stel­ling voor de beide vor­me­lin­gen die er al zo lang naar had­den uitgezien. De vor­me­lin­gen waren hoofd­za­ke­lijk uit de tweede of derde klas van de middel­ba­re school. Zij waren heel betrokken bij de vie­ring en had­den daairn een actief aan­deel.

Wie waren erbij?

Deken dr. George Paimpillil con­ce­le­breerde, evenals dr. José Manuel Tercero Simòn, studieprefect van het semi­na­rie en pries­ter van de ge­meen­schap van de neo­ca­te­chu­me­nale Weg in de pa­ro­chie; cateche­tisch mede­wer­ker Vincent van Bourgonjen die de vor­me­lin­gen samen met de werk­groep had voor­be­reid, assis­teerde in de vie­ring.

Homilie

In de homilie heb ik stil gestaan bij het feit dat God altijd bij je is en door Zijn Geest in je woont en dat je er niet ver­baast over moet staan dat God soms langs heel won­dere wegen je een weg wijst. Daar kunnen ook kruis en tegen­slag bij horen. Probeer je dan te openen en in de stilte te luis­te­ren naar de Geest.

Proficiat!

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen en ik wens en bid dat zij Gods lei­ding en aanwe­zig­heid mogen ervaren en op allerlei momenten van hun leven zullen bid­den om wijs­heid en licht: "Kom, heilige Geest"!

Terug