Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering verplaatst naar de Vitus

vormelingen uit Hilversum en KAN-parochies

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 13 november 2021 - 253 woorden
St. Vituskerk
St. Vituskerk
deken Jules Dresmé bereidt fde viering voor
deken Jules Dresmé bereidt fde viering voor
Vormselviering verplaatst naar de Vitus

Zater­dag­avond 13 no­vem­ber werd het heilig vormsel gevierd voor de pa­ro­chies van het dekenaat Hilversum. Die vie­ring was eigen­lijk gepland in de kerk van Nederhorst den Berg, maar hier gooide Corona roet in het eten.

Afstand

Om de afstand te kunnen hou­den, was uitgeweken naar de grote st. Vitus­kerk in Hilversum. Dat was maar goed ook, want er waren veel mensen geko­men om de vie­ring bij te wonen en in de grote Vitus kun je dan toch de 1.5 m. afstand hou­den. Ook in deze regio waren de vor­me­lin­gen middel­ba­re scholieren, tweede en derde jaars vooral. Vanuit de Engelse ge­meen­schap zijn er even­eens vor­me­lin­gen die in een andere vie­ring dit sacra­ment zullen ont­van­gen.

Pas­to­raal team

In de prima ver­zorgde Eucha­ris­tie­vie­ring waren de pries­ters en diakens van het dekenaat present: de pries­ters con­ce­le­breer­den en de drie diakens assis­teer­den. Deken Jules Dresmé en diaken Wim Balk waren de eerst betrok­ke­nen bij de vie­ring en de voor­be­rei­ding die met de vormsel­werk­groep was gedaan.

Geen magisch gebeuren

In de homilie stond ik stil bij de uit­wer­king van het vormsel: de heilige Geest geeft ons kracht en wijs­heid, maar dat is geen magisch gebeuren: onze mede­wer­king wordt gevraagd. Als wij ons openen en verlangen met Gods Geest door het leven te gaan, zal Hij ons het beste kunnen helpen om moe­dig te zijn, zoals dat ook met de apos­te­len gebeurde: van bange, eer­zuch­tige mensen wer­den zij krach­tige en vurige leer­lin­gen door de gave van de heilige Geest (en hun mede­wer­king met die genade).

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen!

Terug