Arsacal
button
button
button
button


Feest met ballonnen in Monnickendam

Vormselviering voor de H. Franciscusparochie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 november 2021 - 294 woorden
de kerk feestelijk versierd
de kerk feestelijk versierd
de camera's staan klaar voor de live-stream
de camera's staan klaar voor de live-stream

Zondag 14 no­vem­ber was de vie­ring van het heilig Vormsel voor de H. Fran­cis­cus­paro­chie van Edam, Mon­nic­ken­dam en Ilpen­dam. In een fees­te­lijk versierde kerk vond de Eucha­ris­tie­vie­ring plaats met iets min­der kin­de­ren dan was voor­zien.

Corona

Helaas had ook hier Corona toe­ge­sla­gen: twee vor­me­lin­gen moesten in qua­ran­tai­ne blijven en voor hen kon het feest dus op deze dag niet door­gaan. Hope­lijk wordt er spoe­dig een mooie gelegen­heid gevon­den zodat ook zij het sacra­ment van de heilige Geest kunnen ont­van­gen.

Pau­se­lijke kleuren

Vijf­tien jongens en meisjes waren met ouders en familie in de kerk aanwe­zig en anderen volg­den de vie­ring via een live­stream. De kerk was met ballonnen versierd in de pau­se­lijke kleuren en boven het altaar waren even­eens geel-witte banen aan­ge­bracht die de kerk een fees­te­lijk aange­zicht gaven. Diaken Henk Bak assis­teerde en zeven leden van het Sint Caecilia­koor zongen. Ook bij het koor waren zieken en kape­laan Mario Agius die bij de Mis zou con­ce­le­breren was evenens om een derge­lijke reden afwe­zig: hij is her­stel­lende van een kleine en gelukkig niet erns­tige operatie.

Een gelo­vi­ge

Aanwe­zig waren na­tuur­lijk wel de leden van de vormsel­werk­groep die ervoor hebben gezorgd dat de vor­me­lin­gen goed op deze dag waren voor­be­reid. Van die voor­be­rei­ding was in de kerk het een en ander te zien: aan de wan­den hingen collages en voorin de kerk stond een grote getekende gelo­vi­ge mens: om de teke­ning heen stond vermeld wat iemand tot een gelovig mens maakte, kort gezegd kwam dat neer op de liefde voor God en de liefde voor de naaste, die zich uiten in allerlei mooi en goede daden.

Proficiat!

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen met de wens dat zij hun hart geopend zullen hou­den voor de heilige Geest die hun leven op goede en mooie wegen zal lei­den.

Terug