Arsacal
button
button
button
button


Diaken-kandidaten aangesteld tot acoliet

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 november 2021 - 160 woorden

Woens­dag­avond 24 no­vem­ber kwamen de diaken­kan­di­da­ten bij elkaar in de Tilten­berg voor een vor­mings­avond en de Eucha­ris­tie­vie­ring waarin twee van hen tot acoliet wer­den aan­ge­steld: Kees van Korde­laar en Mike Nagtegaal.

Vica­ris Gerard Bruggink en rector Luc Georges, verant­woor­de­lijken voor de diaken­oplei­ding, con­ce­le­breer­den bij de vie­ring waarin Kees van Korde­laar en Mike Nagtegaal de aan­stel­ling ont­vingen, Kees voor het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en Mike voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Als teken van de aan­stel­ling wordt in de ritus na het zegen­ge­bed over de kan­di­da­ten de hostie­schaal met een opdracht overreikt.
Het was een vie­ring met alleen de diaken­kan­di­da­ten, nu de pandemie ons weer allerlei beper­kingen oplegt. We ston­den stil bij de mar­te­la­ren van Vietnam en de lange ge­schie­de­nis van christen­ver­vol­gingen in dat land en bij de bete­ke­nis van het acolietaat. De aan­stel­ling nodigt de kan­di­da­ten uit om bij­zon­der verbon­den te zijn met de heilige Eucha­ris­tie, met de Kerk als ge­meen­schap, met haar geloof en con­se­quent te zijn in de bele­ving van het christen-zijn.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug