Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan de Arkgemeenschap

Landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 december 2021 - 329 woorden
Bezoek aan de Arkgemeenschap
Gemeenschapsverantwoordelijke Marc Wopereis en enkele woonbegeleiders
Gemeenschapsverantwoordelijke Marc Wopereis en enkele woonbegeleiders
Ook bij de Ark wordt Sinterklaas gevierd
Ook bij de Ark wordt Sinterklaas gevierd

Vrij­dag­mid­dag 3 de­cem­ber bracht ik een bezoek aan de Arkge­meen­schap regio Haar­lem die gehuisvest is op land­goed ‘Dennenheuvel’ in Bloe­men­daal van de zusters van de Goede Herder. Hier leven, werken, vieren en bid­den mensen met en zon­der een verstan­de­lijke handicap samen als gemeenshcap. Ik werd ont­van­gen door ge­meen­schapsverant­woor­de­lijke Marc Wopereis.

Het land­goed

De zusters van de Goede Herder moesten het terrein enkele jaren gele­den verlaten omdat zij in Neder­land nog maar met weinig zusters zijn, die allen een hoge leef­tijd hebben bereikt. Zij wil­den dat het land­goed een goede bestem­ming kreeg en een deel ervan is daarom bestemd voor een vesti­ging van de inter­na­tio­nale Arkge­meen­schap. De ge­meen­schap is niet spe­ci­fiek katho­liek, ook gelo­vi­gen van andere ach­ter­gron­den maken deel uit van de ge­meen­schap.

In de toe­komst zal Dennenheuvel wor­den ont­wik­keld met woningen en kleinschalige bedrijven, maar ook voor de Ark zal daar dan een eigen plek zijn.

De ge­meen­schap

Er zijn betaalde mede­wer­kers, vaste vrij­wil­li­gers en vrien­den die in een hui­se­lijke ge­meen­schap het leven met elkaar delen of die gaan en komen; er wordt gewerkt en er wor­den in een zorgtuin­derij bloemen, krui­den en groenten gekweekt, er wor­den mooie produkten gemaakt voor de verkoop en mensen met een beper­king krijgen de moge­lijk­heid om te groeien in zelf­stan­dig­heid en zich te ont­wik­ke­len.

Thuis

Ik sprak met een aantal leden van de ge­meen­schap die woont in Pelle­tier - het huis is genoemd naar de sitchteres van de zusters van de Goede Herder - en het viel me op hoe­zeer ie­der­een zich thuis voelde en de Ark beleefde als een ge­meen­schap waar je in gelovig opzicht met elkaar kon delen.

Gouda

In Bloe­men­daal is de tweede Neder­landse ge­meen­schap. De eerste is in Gouda be­gon­nen rond 1994. Omdat ik toen in de buurt pastoor was, had ik contact met ver­schil­lendele­den van de ge­meen­schap en ben daar toen ook enkele keren op bezoek geweest. Toen viel me al op dat de Ark uitgaat van een mooie gedachte: ieder mens is een parel in Gods ogen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug