Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij Redemptoris Mater

Missionair Seminarie dertig jaar jong!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 13 december 2021 - 370 woorden

Het dio­ce­saan missio­nair semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater is al weer der­tig jaar gewor­den. Die ver­jaar­dag heb ik op maan­dag 13 de­cem­ber gevierd met de pries­ters die in dit semi­na­rie gevormd en in ons bisdom werk­zaam zijn.

Missio­nair

Het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie is voor se­mi­na­risten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen. Zij zijn naar Neder­land geko­men vanuit een missio­naire in­spi­ra­tie en er zijn intussen in de pa­ro­chies een heel aantal ge­meen­schappen ontstaan­van mensen die gevoed en gevormd wor­den door deze cateche­tische weg te volgen.

Eucha­ris­tie

Met de pries­ters heb ik deze mid­dag de Eucha­ris­tie gevierd. De preek ging - nadat we even stil ston­den bij de heilige van de dag, de heilige Lucia - over het evan­ge­lie (Mt. 21, 23-27) waarin het gaat over de bevoegd­heid van Jezus. Die bevoegd­heid (exousia) moet je ervaren, het is een kwestie van erdoor geraakt wor­den, van open­heid van hart. Dat gebeurde bij de mensen: Hij spreekt met gezag, voel­den zij aan, Hij spreekt niet zoals de Fari­zeeën. Zo zullen ook de mensen die we ont­moe­ten zeker in onze tijd vaak niet aller­eerst geraakt wor­den door het feit dat we pries­ter zijn (daarvoor is het geloof daarin niet altijd zo sterk aanwe­zig), maar de woor­den van geloof die we spreken, de nabij­heid en aan­dacht die we geven, de bemoe­diging en het ver­trouwen dat we voorleven, die zullen hun harten kunnen raken, zoals inder­daad gebeurt naar ik vaak terughoor van mensen over hun pries­ters. Tien­tal­len jaren later kan een woord of een be­ge­lei­ding door een pries­ter nog bij­blij­ven, is mijn erva­ring. En we moeten nooit wanhopen. Het laatste woord van Jezus, Zijn missie-opdracht, begint met: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde" (Mt. 28,18). Alles is in Zijn hand, Hij weet hoe het ver­der moet...

Maal­tijd

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er een maal­tijd op afstand van elkaar van­wege de situatie, maar toch in goede ge­meen­schap verbon­den. Aan het einde daar­van kreeg ik een kerstpakket uit­gereikt met felici­ta­ties voor de tiende ver­jaar­dag van m'n bis­schops­wij­ding.

Vóór het semi­na­rie is een fraaie grote kerst­stal gebouwd en de se­mi­na­risten hebben voor kin­de­ren uit Nieuwe Niedorp (in beperktere aantallen) deze dagen een mooi kerstspel gedaan. Mensen komen voorbij en stoppen om even de kerst­stal te bekijken...

Terug