Arsacal
button
button
button
button


Geen geestelijke 'lock down'

Nachtmis in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 25 december 2021 - 1649 woorden
Geen geestelijke 'lock down'
Geen geestelijke 'lock down'
Alles klaar voor de tv-uitzending, in een lege kathedraal
Alles klaar voor de tv-uitzending, in een lege kathedraal

De Nachtmis van kerst­mis was voor alle pries­ters en ook voor mij toch weer een vreemde gewaarwor­ding, ook al is dit het tweede jaar met Corona­pan­de­mie-maat­regelen. Een lege ka­the­draal, maar wel verbon­den met vele mensen doordat NH Nieuws de nachtmis uitzond en ver­schil­lende malen herhaalde. De teksten kunt U hier­on­der nalezen, daar vind U ook een link naar Ka­the­draal TV waar U de fraaie opnamen van het team van NH Nieuws kunt terugzien.

Nacht­mis­sen niet toe­gan­ke­lijk...

De Neder­landse bis­schop­pen had­den al in een vroeg stadium besloten dat de nacht­mis­sen niet toe­gan­ke­lijk zou­den zijn, om de vrij­wil­li­gers niet in de positie te brengen dat zij met grote stromen bezoekers zou­den wor­den gecon­fron­teerd en er onveilige situaties zou­den ontstaan. De maat­regelen zijn be­grij­pe­lijk vanuit het oog­punt van het alge­meen wel­zijn en van­wege de heersende pandemie, die de gezondheis­zorg reeds overbelast, maar ze zijn tege­lijker­tijd treurig en een groot offer.

Uitzen­ding

Gelukkig hebben veel mensen de nachtmis gevolgd, de ochtend nadien had­den al meer dan 2000 mensen naar ka­the­draal tv gekeken, naast de velen die de nachtmis had­den gevolgd tij­dens een van de uitzen­dingen van NH Nieuws. In die zin kunnen we dus dank­baar zijn dat de kerst­bood­schap velen heeft bereikt.

De link naar de nachtmis (Ka­the­draal TV; opname NH Nieuws); Op NH Nieuws kunt U de nachtmis ook gedurende eerste kerst­dag nog terugzien

Heilige Mis - Vrij­dag 24 de­cem­ber - Hoog­feest van Kerst­mis - YouTube

 

Openings­woord

Harte­lijk welkom,
U allen die in deze kerst­nacht
met ons verbon­den bent.
Helaas door de situatie anders dan anders.
Een kerk hoort - zeker bij de vie­rin­gen -
open te staan voor ie­der­een
die wil binnenlopen.

Open stal

Zo was het in de stal van Beth­le­hem:
her­ders en wijzen kwamen er naar toe,
zoekende mensen.
Zij von­den het Kind
en hoor­den engelen zingen.
Zij gingen naar huis
met vrede en vreugde in hun hart,
geïnspireerd als zij waren
door de won­der­ba­re ont­moe­ting

Ik hoop dat het voor U ook zo mag zijn
als U deze kerst­vie­ring meemaakt,
op afstand - helaas - ;

De nachtmis


U zult de engelen van het ka­the­drale koor horen zingen,
al zijn ook zij door Covid in aantal beperkt;
U zult het kerst­ver­haal horen
over de geboorte van Jezus en een over­we­ging;
kerst­lie­de­ren en kerst­mu­ziek zult U horen
en de heilige Mis zullen we vieren.
Ik hoop en bid dat het U goed mag doen,
dat U het echte kerst­ge­voel kunt beleven
en de Mis U zal in­spi­re­ren en vrede zal geven.

U bent harte­lijk welkom!

Laten we nu ook onze zwakke kanten onder ogen zien,
om ver­ge­ving vragen en om nieuwe kracht
om een mens te kunnen zijn van Gods welbehagen.

Homilie

Een kind is ons geboren!

“Een Kind is ons geboren”
die woor­den van de profeet Jesaja
hon­der­den jaren voor Jezus’ geboorte ge­spro­ken,
zijn in de Kerst­nacht wer­ke­lijk­heid gewor­den.
Maria “bracht een zoon ter wereld,
haar eerst­ge­bo­rene”.
En dat vieren wij!

De geboorte van een kind

Mis­schien heb je het zelf mee­ge­maakt
en ik heb het jonge ouders al vaak horen zeggen:
Het mooiste wat je kan gebeuren,
is de geboorte van een kind.
Dat is zo voor de ouders
- hun relatie wordt anders,
die geboorte geeft een nieuwe, mooie band
en het kind is een won­der -;
dat is zo voor opa en oma
en voor alle mensen die ermee verbon­den zijn.
De geboorte van een kind
brengt zoveel geluk en vreugde!
Want mis­schien was de bevalling wel zwaar,
hebben ouders slape­loze nachten door de kleine,
vraagt de komst van dit kind veel inzet en organi­sa­tie
om alles goed te plannen:
dat telt allemaal niet zozeer
omdat het geluk overheerst,
omdat die geboorte zoveel vreugde geeft.

Voor ons

Zo is ook de geboorte van het Kind
dat in deze nacht voor ons geboren is.
Het is voor ons geboren
en dat Kind kan ieder jaar opnieuw
geboren wor­den in ons hart.
Hoe dan?
En kan dat ook nu?

Alleen maar Corona?

In alle media horen we dag aan dag
over de ont­wik­ke­lingen van het Corona-virus
en de gevolgen van de Pandemie.
De toe­komst is onzeker
en we zitten in “lock down”.

Betekent dit
dat er niets moois meer is,
dat alle uit­zicht weg­ge­no­men is
en ieder per­spec­tief?
Is er alleen maar Corona
en moeten we op­ge­slo­ten zitten
in ons­zelf?
Nee, na­tuur­lijk niet!
Al lijkt het soms wel
alsof er niets anders dan Corona is,
er zijn nog zoveel mooie dingen
en beloftes voor de toe­komst.

Wat overheerst?

Want het kan zo zijn
dat er een situatie in je leven is
die heel veel van je vraagt,
veel inzet en energie,
terwijl toch de vreugde en het geluk
in je hart over­heer­sen,
zoals dus bij de geboorte van een kind,
als al de tijd en inzet
die je aan dat kleintje moet geven
niet meer tellen,
omdat het won­der zoveel groter is.
Dat kan ook gebeuren in andere situaties,
bij­voor­beeld als je man­tel­zorg geeft.
Er is de inzet en de moeite,
het pijn­lijke mis­schien
en tege­lijk is er de vreugde, het geluk,
het mooie van het werk dat je mag doen,
van de liefde die je mag geven..

Albanese mar­te­la­ren

Ik ben op dit moment een boek aan het lezen
over de Albanese mar­te­la­ren.
Tot 1990 was in Albanië een regime
dat alle gods­dienst trachtte uit te roeien.
Mensen wer­den gruwe­lijk gemar­teld
alleen omdat zij in Jezus Christus geloof­den
en velen zijn gestorven.
Toch gaf precies dat geloof
een uit­zicht en een per­spec­tief,
een ver­trouwen dat er toe­komst was,
ook in deze vre­se­lijke omstan­dig­he­den;
het zijn in­druk­wek­kende verhalen
over mensen die hoop had­den
en voor idealen gingen
waar men­se­lijk ge­spro­ken
geen uit­zicht was.
En wat een ongelooflijke vreugde
ging er door het land
toen ein­de­lijk in sep­tem­ber 1990
in Scutari in Albanië
na tien­tal­len jaren
op het kerkhof in de open lucht
de eerste Missen weer kon­den wor­den gevierd!

Wie erbij was...

Dat, beste mensen,
is de uit­no­di­ging van het kerst­feest.
Dit Kind werd voor ons geboren in een stal,
een­vou­dig en afgelegen,
het leek helemaal niets
en bijna ie­der­een liep eraan voorbij;
Maar wie er was hoorde engelen zingen,
die zag de glorie des Heren,
hoorde een vreug­de­volle tij­ding,
hoorde God ver­heer­lij­ken
en vernam een bood­schap
over vrede op aarde
onder de mensen van Gods welbehagen.

Dit Kind werd geboren voor ons.
Als je dit Kind oppakt en in je armen neemt,
als je Hem in je hart sluit
- gees­te­lijk dan -
kun je die vrede ervaren,
zul je perspectieven zien, ver­trouwen
en zal die bood­schap resoneren in je hart.

Een kaars...

Ik nodig je uit
om thuis een kaars aan te steken
en te kijken in de vlam
die warmte geeft en licht
en die tege­lijk een soort mysterie is:
het vuur is ondoorgron­de­lijk;
en mis­schien wil je dan
gewoon wat lieve woordjes zeggen
tegen dit Kind dat voor ons is geboren
- bid­den noemen we die lieve woordjes -;
en je mag dit Kind ook al je zorgen zeggen,
je vragen voorleggen,
maar kijk vooral naar het won­der:
een Kind voor ons geboren!

Parels

Dit Kind is maar zo klein,
ons leven is zo kort,
de wereld wordt maar niet beter
en alles gaat voorbij
maar er zijn temid­den van de ‘lock down’,
de sombere voorspellingen en alle ellende,
toch ook weer parels van goed­heid en mensen­liefde,
een harte­lijk woord of een kleine attentie
wat uit­zicht, per­spec­tief
op een ander leven, een beter bestaan,
en uit­ein­delijk is het uit­zicht op een eeuwig leven,
dat dit Kind ons kwam brengen.

Mens, je bent geborgen
in de liefde van God!

Lock down?

Laat je niet opsluiten
in de gees­te­lij­ke lock down
van de nare berichten!
Er is ook zoveel moois.
Er is ook nog dat mysterie
en die hemelse wer­ke­lijk­heid.
Zie het per­spec­tief, het uit­zicht, het won­der
in de geboorte van dit Kind:
laat niet de moeite, niet de beklem­ming,
maar de vreugde en het per­spec­tief
de door­slag geven, want:
Heden is U een Redder geboren!

Ik wens U een zalig, gezegend kerst­feest toe!

Gebed van de gelo­vi­gen - Voor­beden

B. Midden in de winter­nacht is ons een Kind geboren, warmte en licht in de koude van ons bestaan. Laten we bid­den tot de Heer die voor ons is mens gewor­den.

 

De bood­schap van kerst­mis

1. Laten we bid­den voor alle mensen van goede wil; dat de bood­schap van Kerst­mis hun vreugde en vrede zal schenken. Laat ons bid­den.

2. Laten we bid­den voor paus Fran­cis­cus en de her­ders van de Kerk, dat zij goede her­ders zullen zijn en dat God hen zal helpen om de vreugde en de bood­schap van de geboorte van Jezus door te geven aan alle mensen. Laat ons bid­den.

Voor wie lij­den onder de pandemie

3. Laten we bid­den voor alle mensen voor wie deze periode van Lock Down extra moei­lijk is: voor de mensen die een­zaam zijn, voor de kin­de­ren die niet naar school kunnen en alle leer­krachten, voor de mensen met een zaak die moest sluiten, voor de mensen in de zorg en de verple­ging die zo hard moeten werken, voor allen die in theaters en musea werken en dicht moesten, voor allen die lij­den onder de pandemie. Laat ons bid­den.

Voor wie arm zijn en vervlgd wor­den

4. We willen ook bid­den voor zoveel mensen in de wereld die in moei­lijker omstan­dig­he­den verkeren dan wij: de armen, de mensen die ver­volgd wor­den omdat zij christen zijn of an­ders­zins om wie ze zijn, de slacht­of­fers van natuur­rampen, van oorlog en geweld. Laten we het kerst­kind bid­den dat vrede, verdraag­zaam­heid en naasten­liefde zullen neerdalen in de harten van alle mensen. Laat ons bid­den.

Onze dier­ba­ren

5. Bidden we ook voor alle mensen die ons dier­baar zijn en met ons verbon­den. En dat God ons mag helpen meer hun po­si­tie­ve kwali­teiten te zien dan wat we in hen missen. Laat ons bid­den

Intenties van de pa­ro­chie, waarbij we ook bie­den voor alle mensen die ziek zijn door het Corona-virus of an­ders­zins

 

B. Hemelse Vader, in deze nacht zijn hemel en aarde verbon­den door de geboorte van Jezus die ons laat zien dat wij allen broe­ders en zusters zijn. Wil ons helpen ge­meen­schap te beleven en ge­meen­schap te zoeken, met U en met elkaar: ver­bon­den­heid, vrede en liefde, door Christus onze Heer


Terug