Arsacal
button
button
button
button


Huwelijk, gezin, familie: de vreugde en de pijn...

Zondag van de heilige Familie

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 26 december 2021 - 1008 woorden
Kerststal in Heiloo
Kerststal in Heiloo
De viering werd gestreamd (zie website van het heiligdom)
De viering werd gestreamd (zie website van het heiligdom)

Op tweede kerst­dag, feest van de heilige Familie, was ik in de grote bede­vaart­ka­pel van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo voor de Eucha­ris­tie­vie­ring. We ston­den stil bij de waarde van gezin en familie, maar ook bij de pijn als het niet lukt. We oor­de­len niet, maar willen graag helpen en be­ge­lei­den. Het is goed om met geloof naar je relatie te kijken...

Vandaag heeft de paus een brief ge­schre­ven aan alle bruidsparen en gehuw­den, voor de Engelse tekst zie:

 

Homilie

De vreugde en de pijn van huwe­lijk en gezin

We hebben in de nacht­mis naar de stal gekeken,
waar de geboorte van Jezus plaats vond
en we hebben de engelen horen zingen
van vrede op aarde;
en in de dag­mis van eerste kerst­dag,
ging het in het evan­ge­lie van Johannes
over de geboorte van Jezus
als een licht dat in de duisternis schijnt,
licht van hoop en vrede
in een wereld waar veel duistere zaken zijn.

Ouders gewor­den

Vandaag op tweede kerst­dag
is Jezus in het evan­ge­lie ineens twaalf jaar oud;
we vieren het feest van de heilige Familie:
want op het kerst­feest is een gezin ontstaan:
Jozef en Maria ont­vingen Jezus in hun mid­den
en daar­mee begon hun taak
om als ouders te zorgen
voor de Zoon van God.
Zij wer­den ouders met de erva­ringen
die bij het ouder­schap en de opvoe­ding horen:
Jezus moest leren
en had een eigen wil
en zo zien we Jezus vandaag
als een beginnende puber
die Zijn eigen weg gaat
en achter blijft in de tempel,
bewust als Hij is van Zijn missie.
Het proces van ‘op eigen benen staan’
is daar be­gon­nen.
Jezus heeft bijna de leef­tijd
voor de ‘Bart Mitswa”,
de Joodse gods­diens­tige ritus
waar­mee wordt gevierd
dat een jongen in de synagoge helemaal mee­telt,
ht is dus een feest van gods­diens­tige volwassen­heid.

Jaar van het gezin

Op kerst­mis is dus een gezin ontstaan.
Daarom staan we vandaag
graag even stil bij huwe­lijk, gezin en familie;
de paus heeft vorig jaar op deze dag
een “jaar van het gezin” uit­ge­roe­pen,
dat tot eind juni zal duren;
het is een jaar van bewustwor­ding
van hoe be­lang­rijk en wat voor mooie gave
huwe­lijk en gezin zijn
en waarin paus Fran­cis­cus
extra aan­dacht, zorg en liefde vraagt
voor ge­zin­nen die in zwaar weer verkeren.

Kerst­mis in klein ver­band

Familie en gezin krijgen in de kerst­da­gen
sowieso een bij­zon­dere bete­ke­nis
door het samen­zijn in familie­ver­band..

Me de Corona-situatie en alle beper­kingen
- we horen haast niets anders meer -,
wor­den we ook op het kerst­feest gecon­fron­teerd.
Heel veel mensen hebben kerst­mis door­ge­bracht
in de sfeer van het eigen gezin,
zon­der veel mensen
of met een enkele gast;
velen waren ook alleen
en voor hen is Kerst­mis daardoor extra moei­lijk.

Al is het dus voor veel mensen niet fijn,
het po­si­tie­ve is mis­schien
dat we door de pijn van het gemis van gezel­schap
of juist door de ver­bon­den­heid van deze dagen
in het kleinere gezel­schap van het eigen gezin,
de waarde van gezin en familie
extra beseffen.

Wat je mee­ge­kre­gen hebt...

Wat je meekrijgt, beleeft, ervaart
in je jonge jaren,
thuis in het gezin of elders
dat blijft je meestal een leven lang nabij.
Zoals we gevormd zijn in onze jeugd,
zijn we gevormd voor het leven;
het is een schat of een last
die je altijd ergens meedraagt.

De pijn van misluk­king

Ik kan niet oor­de­len over situaties
waarin een relatie niet meer gaat;
ik heb geen oor­deel over schuld;
ik ga er niet over of er genoeg is ge­pro­beerd
om tot elkaar te komen,
maar ik zie wel de pijn en het verdriet
als het helaas is mislukt.

Een monu­ment voor je relatie

En kin­de­ren zullen voor altijd
een monu­ment blijven voor de relatie
waaruit zij voort­ko­men;
in die zin blijven ouders altijd met elkaar verbon­den,
tot de dood hen scheidt.
Het is dan ook niet zo vreemd
dat dit “tot de dood ons scheidt”
een eigen­schap van het chris­te­lijk huwe­lijk is.
Relaties mogen geen wegwerp-product wor­den,
ze krijgen hun glans
doordat ze in liefde en trouw wor­den beleefd.

God houdt van je met je pijn

Wat doet dat dan pijn
als dat niet is gelukt!
Maar we mogen ons allemaal rea­li­se­ren
dat we juist mét onze pijn
en onze gebroken­heid
in de liefde van God geborgen zijn.
Hij heeft ons niet min­der lief
om wat niet lukte of wat fout ging,
Hij houdt alleen maar méér van ons.

Be­ge­lei­ding

Vanuit de Kerk, vanuit ons bisdom
willen we graag helpen
in be­ge­lei­ding en het zoeken naar wegen,
waardoor mensen zicht mogen krijgen
op wat er eigen­lijk is gebeurd,
wat er mis ging, hoe het kwam
en soms kunnen er wegen
naar een oplos­sing wor­den gegaan
samen met het offi­cia­laat,
in respect voor iedere persoon en diens privacy.
Het loont de moeite
om dan vanuit gelovig per­spec­tief
naar de eigen relatie te kijken
en zo op een zekere afstand
de eigen ge­schie­de­nis beter te begrijpen.

De kerk wil zijn als een lief­heb­bende moe­der,
die met begrip kijkt naar de moei­lijke situatie
waarin mensen verkeren of hebben ver­keerd.
In ons bisdom hebben we daarom enkele pries­ters
die zich erin hebben ge­spe­cia­li­seerd
om mensen in huwe­lijks­si­tua­ties bij te staan.

Oordelen?

Niemand heeft recht om een ander te oor­de­len
vanuit een burcht van perfectie,
we zijn allemaal zwakke mensen;
de één heeft dit, de ander dat
en niemand kan zeggen
dat het bij hem of haar niet had kunnen gebeuren.
Als je een fijn huwe­lijk en een fijn gezin hebt
kunt je er alleen maar blij en dank­baar voor zijn

Mooie basis

We vieren vandaag
dat huwe­lijk, gezin en familie
echt de moeite waard zijn
om ervoor te gaan
en er alles aan te doen
om er iets moois van te maken,
het gezin is be­lang­rijker dan geld
en tijd voor elkaar is onbe­taal­baar.
Liefde verlangt zich helemaal te geven.
Jozef en Maria leg­den een fun­dament van liefde,
een basis voor het leven
dat Jezus zou lei­den.
Bij alles wat Hij deed kon je zien:
Hij kwam uit een goed nest,
Hij heeft een goede vor­ming mee­ge­kre­gen.
Laten we bid­den
om ge­zin­nen,
die zo’n basis kunnen geven.

Terug