Arsacal
button
button
button
button


Vrede en vreugde!

Hoogfeest van Maria, de Moeder van God, wereldvredesdag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 januari 2022 - 782 woorden
Sint Omaars (museum Sandelin), Maria met Kind
Sint Omaars (museum Sandelin), Maria met Kind

Op Nieuw­jaars­dag wensen we elkaar een goed, voorspoe­dig, gezond, gelukkig jaar toe: "Zalig Nieuw­jaar"! Deze eerste dag biedt ook alle aan­lei­ding om elkaar vreugde en vrede toe te wensen. Een nieuw­jaars­bood­schap.

Op deze Nieuw­jaars­dag was ik in de ka­the­draal voor de Mis die nog te volgen is via Ka­the­draal TV.

Nieuw­jaars­bood­schap

VREUGDE EN VREDE

Is er nog vreugde?

Vreugde? bestaat dat nog in Corona-tijd? Er zijn knallende kurken en - ondanks het verbod - toch nog veel knallend vuur­werk om de overgang van oud naar nieuw te markeren, maar is er ook vreugde? Is er vreugde in de harten van de mensen?

Het kerst­ver­haal

Het kerst­ver­haal is er vol van: De engel noemt de vreugde als kern van zijn bood­schap aan de her­ders: "Ik verkon­dig U een grote vreugde". En zelf uiten de engelen hun vreugde in de lofzang: "Eer aan God in de hoge en vrede op aarde...". Vreugde en vrede...

De uit­no­di­ging is dus: kijk in de kribbe, zie dit Kind en wees vervuld van vreugde want de Redder van de wereld is geboren!

Daar spreekt men zel­den over Corona

Er zijn lan­den in de wereld waar vrijwel niet over Corona wordt ge­spro­ken. Niet omdat de pandemie aan dat land is voorbij gegaan, maar omdat daar veel ergere problemen zijn: oorlog, terrorisme, hon­gers­nood. Daar zou­den ze kunnen ver­zuchten: had­den we maar Corona om ons druk over te maken, in plaats van de misère waar we nu in zitten!

Een grotere vreugde

Tege­lijk kan het zijn dat er in allerlei lan­den min­der over Corona wordt ge­spro­ken omdat er een grotere vreugde heerst, die alles overtreft: de vreugde van het geloof. Wie weleens in Afrikaanse lan­den is geweest en daar de Mis heeft mee­ge­maakt, weet wat ik bedoel: mensen komen uren lang gelopen om bij de Eucha­ris­tie­vie­ring te zijn, tij­dens de vie­ring telt tijd niet voor hen, de mis kan uren duren en die is één groot feest, de vreugde straalt er aan alle kanten vanaf. Wat hebben wij in het rijke westen verloren?

Geluk zoekers

De her­ders kon­den niet wachten, zij haasten zich naar Beth­le­hem om Jezus, het god­de­lijk kind in de kribbe te zien. Ik wens iederen dat vuur toe dat de her­ders bezielde, dán is er vreugde.
Beleef de vreugde van het geloof, realiseer je de liefde van God. Hij is geko­men om ons gelukkig te maken, zelfs voor altijd, voor eeuwig gelukkig te maken.
Maar dat geluk is heel ergens anders dan waar de meeste mensen het zoeken... En zelfs als ze duizend keer teleur­ge­steld zijn in wegen die geen duur­zaam geluk brengen, blijft nog die verlei­ding om dat geluk opnieuw heel ergens anders te zoeken dan waar het te vin­den is...

Maria

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar valt het licht op Maria, de Moeder van God. Zij is de wer­ke­lijke moe­der, niet zomaar een bijfiguur die niet mee­telt, integen­deel! Jezus is háár Kind, Hij is gewild, zij heeft "ja" gezegd om moe­der te wor­den. En Hij is tege­lijk de Zoon van God, God die mens gewor­den is. Wij eren dus vandaag Maria om haar Moeder­schap, om haar bij­zon­dere, unieke rol in onze verlos­sing.

Wereld­vre­des­dag

Tege­lijk is het wereld­vre­des­dag. Paus Fran­cis­cus heeft daarvoor een thema gekozen dat terug grijpt op wat de H. Paus Paulus VI in zijn en­cy­cliek Populorum Progressio (1967) heeft aange­ge­ven: ont­wik­ke­ling is de nieuwe naam voor vrede. Paus Paulus gaf des­tijds - kort na de beëindi­ging van de koloniale tijd - in feite al aan dat er voor de armen geen andere weg zou zijn dan migratie (en moge­lijk betreurens­waar­dige geweldple­ging) als de lan­den waarin zij leven niet tot ont­wik­ke­ling wor­den gebracht. Die profetie heeft zich meer dan bewaar­heid .

Wat is ont­wik­ke­ling? Hoe krijg je vrede?

Paus Fran­cis­cus heeft daarom voor zijn bood­schap voor wereld­vre­des­dag van dit jaar aan­ge­dron­gen op de ont­wik­ke­ling van drie aspecten die nood­za­ke­lijk zijn voor het bouwen aan een echte, duurzame vrede: een dialoog tussen de gene­ra­ties - jong en oud moeten samen ge­meen­schap vormen, van elkaar leren, elkaar in­spi­re­ren wil een ge­meen­schap harmonie kennen en de naam van ge­meen­schap waar­dig zijn -, scholing (vor­ming) - de ont­wik­ke­ling van mensen is de basis voor een goede toe­komst van de maat­schap­pij waarin zij leven - en werk - als er geen werk is, kan er geen duurzame vrede zijn en trekken mensen weg. Het zijn drie aspecten die nood­za­ke­lijk zijn voor de ont­wik­ke­ling en duurzame vrede van iedere samen­le­ving.

Vreugde en vrede

Laten we hopen en bid­den dat dit nieuwe jaar ons en heel de wereld veel goeds mag brengen én laten we zelf proberen daar ons steentje aan bij te dragen: VREUGDE EN VREDE!

Zalig Nieuw­jaar!

Terug