Arsacal
button
button
button
button


Internationale Mis in Nieuw Vennep

ter ere van de nieuwe heilige Pedro Calungsod

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 februari 2013 - 1210 woorden
Internationale Mis in Nieuw Vennep

Op zon­dag 3 februari was ik in Nieuw Vennep voor een inter­na­tio­nale heilige Mis ter ere van de nieuwe Filippijnse heilige Pedro Calungsod, patroon van de Filippijnse jeugd. De paus heeft hem in ok­to­ber jongst­le­den heilig verklaard. De Filippijnse am­bas­sa­deur in Neder­land en veel leden van de Filippijnse ge­meen­schap waren geko­men om met de plaat­se­lijke pa­ro­chie­ge­meen­schap en ook gelo­vi­gen uit andere lan­den, zoals Vietnam en India, een inter­na­tio­nale Mis te vieren uit dank­baar­heid voor de heilig­ver­kla­ring.

Op de foto hiernaast ziet U een aantal leden van het or­ga­ni­se­rende comité en (van afkomst Filippijnse) kape­laan Ruben Torres (bij de Mis was ook pastoor Jacques Quadvlieg en een Indiase pries­ter), die in de pa­ro­chie werk­zaam is. Zij wor­den bijgestaan door een gewel­dig team van vrij­wil­li­gers - jong en oud - die zorg dragen voor de li­tur­gie en de "her­berg" - pa­ro­chie­ruim­tes naast de kerk waar dage­lijks open huis met koffie­drin­ken is!

De heilige Pedro is vermoord - samen met een pries­ter - uit haat tegen het geloof en in het bij­zon­der tegen het doopsel. Op voor­spraak van de heilige Pedro heb ik onder meer gebe­den voor alle mensen die het doopsel afwijzen en hun eigen doopsel ongedaan zou­den willen maken: dat de liefde van God hun hart mag raken, dat zij Hem mogen leren kennen en lief­heb­ben.

Hier­on­der de preek die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den (de li­tur­gie was die van de zon­dag):

homilie

Dear brothers and sisters, broe­ders en zusters in Christus, Aller­eerst wil ik mijn vreugde uit­spre­ken dat ik vandaag bij U kan zijn en samen met U hier kan zijn voor deze inter­na­tio­nale H.

Mis, die wordt gevierd in ver­bon­den­heid met de Filippijnse ge­meen­schap mede om God dank te zeggen voor de heilig­ver­kla­ring in ok­to­ber jongst­le­den van een Filippijnse jonge man, Pedro Calúngsod, die met pater San Vitores mee­trok op missiereis naar Guam en de Marianas om hem te helpen en te steunen.

De pater kon heel slecht zien en hoewel hij helemaal niet zo oud was, waren bijna al zijn tan­den uit­ge­vallen.

Zo was Pedro voor hem een grote steun: hij hielp de pater om de weg te vin­den, hij zorgde voor voedsel dat de pater hoewel die dus geen tan­den had toch goed naar binnen kon werken en hij hielp hem bij het missie­werk, bij de catechese, bij de Mis en wat al niet.

Maar toen kwam het uur van de duisternis.

Twee mannen kwamen op de mis­sio­na­rissen af, ze waren vol haat, hoewel ze allebei veel aan Pedro en de pater te danken had­den.

Van één van die twee had de pries­ter zelfs op een bepaald moment het leven gered! Maar die twee mannen hebben een enorme haat tegen het geloof gekregen en met name tegen het doopsel en waar­schijn­lijk toen één van de twee hoorde dat de pater op verzoek van zijn vrouw zijn dochtertje had gedoopt, heeft die man onze heilige Pedro en de pater in koelen bloede vermoord.

De pater had aan het baby’tje door het doopsel het kind­schap Gods, Gods liefde en het eeuwig leven gegeven.

Daarop kwam deze duivelse reactie.

Het is na­tuur­lijk af­schu­we­lijk dat het goede dat iemand doet zo met kwaad wordt vergol­den, maar dat is iets waar we allemaal op een of andere manier moeten leven: je bedoelt het goed, je doet het goed, je geeft liefde, maar dat betekent niet altijd dat je ook liefde terug krijgt.

En toch moet je door­gaan, want alleen de liefde wijst ons de weg, de liefde overwint, dat is - zoals de apostel Paulus vandaag zei - “een weg die verheven is boven alles”: de liefde is de grootste.

Ik zal nu even een paar woor­den in het Engels zeggen, voordat ik doorga met de preek.

Dear Friends, dear brothers and sisters in Christ, First of all I would like to express my joy to be able to celebrate holy Mass together with you, in honour of Saint Pedro Calungsod, who was canonized only very recently, last october.

We pray today that his faith and courage, his love and his zeal to bring Christ to others may inspire today us and many others, especially the Filippino youth whose patron-saint Pedro became.

May we all preach our faith by whom we are, that from our words and deeds people may come to know Jesus Christ and be inspired by our love to follow Him! Jezus komt vandaag in Zijn vader­stad, in Nazaret, daar staat Hij op in de synagoge en begint te spreken.

De mensen zijn onder de indruk van Zijn woor­den en van alles wat zij over Hem gehoord hebben, van de won­de­ren die Hij had gedaan.

Maar ik denk dat we allemaal wel hebben ervaren hoe ge­mak­ke­lijk de mening van mensen kan omslaan.

Een stem­ming, een mening over mensen kan heel ge­mak­ke­lijk ver­an­de­ren.

Neem bij­voor­beeld een politicus: het ene moment wordt hij bejubeld, de man is gewel­dig, de politicus van het jaar.

Een volgende keer is hij uitge­teld, hij deugt nergens meer voor.

Ook met ons kan het zo gaan: mensen die ons eerst hemelhoog hebben geprezen, je beste vrien­den waren, kunnen ineens de lelijkste dingen ver­tellen: uit jaloezie mis­schien, afgunst of omdat ze zich tekort gedaan voelen of zomaar onder invloed van anderen.

Dat gebeurt bij Jezus ook: de hoge dunk die de mensen van Hem had­den slaat zomaar om in haat en nijd: ze willen Hem in de afgrond storten, maar staat er dan: Jezus “ging mid­den tussen hen door en ver­trok”.

Hij trekt zich er niets van aan en gaat gewoon ver­der.

Soms kan het pijn doen hoe andere mensen je oor­de­len en wat ze over je zeggen; dat kan uitermate kwetsend zijn.

En soms verlangen wij mensen heel erg naar de erken­ning en goed­keu­ring van anderen: wij willen graag goed gevon­den en ge­waar­deerd wor­den.

De bijbelse lezingen van vandaag willen ons vandaag zeggen: Bouw niet te veel op de mening van mensen, hecht niet te zeer aan de goed­keu­ring van anderen.

Je wordt al bemind, je bent al erkend, er is al Iemand die onein­dig veel van je houdt.

Wees niet bang, maak je niet te af­han­ke­lijk van anderen, blijf jezelf omdat je van Hem bent! Maak je keuzes met God en blijf daar rus­tig bij, laat je niet van de wijs brengen.

De woor­den van de tweede lezing kwamen uit een brief van de apostel Paulus.

Dit gedeelte wordt wel “Het hoog­lied van de liefde” genoemd.

Al het onvolmaakte zal ver­dwij­nen, stond daar, alleen de liefde blijft, want nu is ons kennen nog heel onvol­ko­men, alles is nog zo onvolmaakt, maar eens zullen wij kennen zoals God ons kent: dat wil zeggen: vol liefde, dan zullen wij kennen met liefde, dan ver­dwij­nen al die oor­de­len en vooroor­de­len, alle vijand­beel­den ver­dwij­nen, we zullen elkaar zien als mens door God geschapen naar zijn beeld en heel beminnens­waar­dig.

Dear brothers and sisters, Jesus Christ loved us so much that He gave His life for us.

Of course it was not easy for Him when He stood before His passion, but finally, after much prayer, He ac­cep­ted His suffe­rings from the hands of His heavenly Father.

Let us do likewise, together with that courageous young martyr, Saint Pedro Calungsod, whom we celebrate today.

AMEN.

Terug