Arsacal
button
button
button
button


Vormsel met oliebollen in Langedijk

tentoonstelling ‘Heilig Bruurke’ van Megen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 januari 2022 - 408 woorden
groepsfoto
groepsfoto
met het catechese-team (Vormsel-werkgroep)
met het catechese-team (Vormsel-werkgroep)
Oliebollen...
Oliebollen...

Ook in Lange­dijk was het aantal vor­me­lin­gen vermin­derd door Corona: twee kan­di­da­ten waren in qua­ran­tai­ne. Ook een zus en moe­der waren in qua­ran­tai­ne. De Eucha­ris­tie­vie­ring met de twaalf aanwe­zige vor­me­lin­gen was fees­te­lijk, met het rit­misch koor. En na afloop waren er oliebollen...

Oliebollen

Voor de kerk in Lange­dijk staat een oliebollenkraam en de eigenaren ervan zijn erg harte­lijk en meelevend met het ker­ke­lijk gebeuren, al zijn ze niet katho­liek. Bij het oefenen voor het vormsel, de dag voor de grote dag, had­den de vor­me­lin­gen een oliebol gegeten en toen de ex­ploi­tant van de kraam hoorde van het op han­den zijnde vormsel­feest, besloot hij voor alle kerk­gan­gers een gratis oliebol ter beschik­king te stellen. Bij de uitgang ston­den dus grote bla­den met deze delicatesse klaar...

Lezingen

Tijdens de vie­ring hoor­den we het evan­ge­lie van de zon­dag waarin Jezus rus­tig en schijn­baar onberoerd tussen de menigte door loopt als die Hem belaagt uit kwaad­heid en jaloers­heid. Net te voren had Jezus in de synagoge van Nazareth gezegd dat de heilige Geest over Hem was geko­men...

De eerste lezing uit de profeet Jeremia ver­telde over de liefde van God voor ons: “Ik ben bij U om U te red­den”. Hij kent ons al vóór wij geboren zijn...

Foto’s

Pastoor Bruno Sestito en kape­laan Juan Andrés Correa del Rio (werk­zaam in de regio van Medem­blik, Wer­vers­hoof e.o.) con­ce­le­breer­den. Na afloop van de vie­ring werd een groeps­foto gemaakt en een foto met de vormsel werk­groep die de catechese had gegeven.

Broe­der Everardus

De pastoor is ook een uits­te­kende kok en hij had na de Mis dan ook een voor­tref­fe­lijke maal­tijd voor­be­reid. Terwijl de pastoor met de laatste voor­be­rei­dingen bezig was, bezocht ik in het naast de kerk gelegen Kloosterhof een kleine ten­toon­stel­ling over br. Everardus Witte o.f.m. (+ 1950), die bekend staat als het "heilig bruurke van Megen". In Megen is nog steeds een graf­ka­pel bij het Franciscaner­kloos­ter waar veel mensen graag even komen bid­den. Maar br. Everardus is afkoms­tig uit West-Friesland. Geboren in Hoorn is hij opgegroeid in Alkmaar waar hij mis­die­naar was in de H. Lau­ren­tius­kerk aan het Verdronkenoord (ook de kerk van het Eucha­ris­tisch bloed­won­der en van de mar­te­la­ren van Alkmaar). In Lange­dijk is dus nu een ten­toon­stel­ling over zijn leven ingericht, waar ik en­thou­siast werd rondgeleid door de heer Jan Zuurbier. Naast de expositie over het leven van broe­der Everardus, zijn er ook andere his­to­rische ker­ke­lijke voorwerpen te bewon­de­ren.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug