Arsacal
button
button
button
button


Diocesane Pastorale Raad buigt zich over de synode

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 februari 2022 - 325 woorden

Donder­dag­avond was de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad bijeen om te spreken over de thema's van de synode. Het synodaal proces ter voor­be­rei­ding op de bis­schopen­synode van 2023 voltrekt zich in ons bisdom langs drie grote lijnen en er zijn al vele bij­een­komsten gehou­den of gepland.

Drie lijnen

  1. De eerste lijn wordt gvormd door de bij­een­komsten in de tien de­ke­na­ten. Het gaat om tenminste één bij­een­komst, maar in veel de­ke­na­ten zijn het er meer.
  2. Een tweede lijn wordt gevormd door alle gremia van het bisdom: Pries­ter­raad, kapit­tel, DPR, Dekensver­ga­derig enz.
  3. Een derde lijn vormen speciale doel­groepen zoals de jon­ge­ren, young pro­fes­sio­nals, reli­gi­euzen en wie bij nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen zijn aan­ge­slo­ten (zij hebben bin­nen­kort een grote bij­een­komst in Lange­dijk, kloosterhof), mi­gran­ten enz.

Daar­naast zijn er ook intitiatieven van pa­ro­chies en groepen, in afstem­ming met het Synode-team van ons bisdom.

Bij­een­komsten

Bij de meeste bij­een­komsten wor­den enkele vragen uitgekozen. In totaal zijn er tien vragen, maar de erva­ring leert dat één spe­ci­fie­ke vraag met de centrale vragen erbij (die voor alle thema's open­heid geven) voor één bij­een­komst meer dan voldoende zijn.

Op de web­si­te van het bisdom is alle in­for­ma­tie te vin­den:

Alles wordt ge­coör­di­neerd door een speciaal Synode-team in ons bisdom, bestaande uit mgr. drs. Jan van Burg­ste­den, drs. Corine van der Loos, diaken Philip Weijers BScR. en vice-kanselier drs. Lisette van Oordt.

Doe goed en ver­tel anderen

De bij­een­komst met de DPR - er ontbrak één lid - was mooi en vrucht­baar. Wat allen opviel was de po­si­tie­ve visie en het hoop­volle toe­komstper­spec­tief wat er tot uiting kwam. "Doe het goede en ver­tel het aan anderen", zo luidt onze opdracht volgens één van de deel­ne­mers. Maak bekend hoeveel moois er in de kerk te vin­den: sacra­menten, sacra­mentalia, ge­meen­schap, zoveel ver­schil­lende cha­risma's, vaak ook mede cultureel bepaald in onze rijk gescha­keerde katho­lie­ke kerk, met zoveel culturen en volkeren, ook in ons bisdom.

Terug