Arsacal
button
button
button
button


Paus Benedictus XVI kondigt aan af te treden

Per 28 februari 2013

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 februari 2013 - 341 woorden
Mozaiek van paus Benedictus XVI in de Sint Paulus buiten de muren
Mozaiek van paus Benedictus XVI in de Sint Paulus buiten de muren

Zojuist hebben we tot onze grote verras­sing het besluit van paus Bene­dic­tus XVI vernomen om op 28 februari a.s. Terug te tre­den om ge­zond­heidsre­denen. Dit is een besluit dat sinds het aftre­den van de kluize­naar-paus Coelestinus V geen prece­dent meer heeft gekend.

De vergelij­king met paus Coelestinus dringt zich wel op: dat was een vrome kluize­naar die plot­se­ling tot het hoogste ambt werd ge­roe­pen, terwijl zijn hart trok naar de een­zaam­heid en de con­tem­pla­tie. Zo is onze paus Bene­dic­tus XVI een bij­zon­der geta­len­teerde theoloog en schrijver die gedacht had zich terug te trekken in de stilte om zich helemaal aan de theo­lo­gie te gaan wij­den en toen tot dit hoogste ambt in de kerk werd ge­roe­pen.

Het was mij inder­daad opge­val­len dat zijn ge­zond­heid achteruit ging en de laatste keer dat ik hem ontmoette, in sep­tem­ber j.l. was hij dui­de­lijk zeer vermoeid. De paus heeft dit besluit zeker goed afgewogen met zijn mede­wer­kers en artsen en voor het aanschijn van de Heer.

We zijn onze paus zeer dank­baar voor de lei­ding die hij als op­vol­ger van Petrus aan onze Kerk heeft gegeven, in een­vou­dige dienst­baar­heid, liefde­vol en verzoenend. Later zal er nog gelegen­heid zijn stil te staan bij de vele ver­diensten van onze paus Bene­dic­tus XVI. Laten we God danken voor dit pon­ti­fi­caat en Gods zegen vragen voor paus Bene­dic­tus, over deze maand tot de afstand en zijn ver­dere leven.

Ik wil de gelo­vi­gen van ons bisdom vragen om hun gebed voor de paus en voor de keuze van zijn op­vol­ger.

+J Hendriks
Hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
Tit. bis­schop van Arsacal

N.B. Som­mi­gen hebben gerea­geerd op de bo­ven­staande ver­kla­ring met de opmer­king dat paus Gregorius XII in 1416 is afgetre­den. Dit was tij­dens het concilie van Konstanz dat een einde maakte aan het zo­ge­naamd ‘Westers schisma’, een situatie waarin er drie pausen waren en niemand meer wist wie de echte paus was; twee ‘pausen’ deden afstand, een derde werd afgezet en een nieuwe paus, Martinus V gekozen en door allen aanvaard. Deze situatie laten we hier ver­der buiten be­schou­wing.

Terug