Arsacal
button
button
button
button


Diocesaan Projectkoor van start

Zing je mee?

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 31 maart 2022 - 179 woorden

Donder­dag­mid­dag ontmoette ik Pastoor Alvaro Rodriguez Luque en kape­laan Teun Warnaar die het ini­tia­tief hebben geno­men om met een bisdom­koor van start te gaan. Het gaat om een dio­ce­saan project­koor waar je aan mee kunt doen voor een serie repe­ti­ties voor een bepaalde grote vie­ring.

Na Pasen

Uit onder­zoek blijkt dat mensen in de Corona­tijd de zang in de kerk het meest hebben gemist. Het is daarom een mooi moment voor een nieuw zangini­tia­tief. Na Pasen zal het dio­ce­saan project­koor van start gaan. Onder lei­ding van pastoor Alvaro en kape­laan Teun zal een groep jonge mensen repe­te­ren om te zingen bij de Pries­ter­wij­ding op zater­dag 11 juni.

Repe­ti­ties

Weke­lijks op don­der­dag- of vrij­dag­avond zal er wor­den gerepe­teerd bij de Bavo­kathe­draal. Het is een amateur­koor en ie­der­een mag meedoen die van zingen houdt. Het is een project­koor waarin je dus zelf kunt kiezen om aan een repe­ti­tiereeks mee te doen of niet. Het koor zal zingen bij speciale gelegen­he­den van het bisdom, in de ka­the­draal of in andere kerken.

Info

Meer in­for­ma­tie is te vin­den op:

https://www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/koor

Terug