Arsacal
button
button
button
button


De werking van het Woord van God

Willibrorddag in het seminarie

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 april 2022 - 437 woorden
lezing door dr. Peter Williamson
lezing door dr. Peter Williamson

Op maan­dag 4 april was ik in Heiloo voor de Wil­li­brord­dag: het gesprek met de jonge pries­ters, de speciale lezing (dit keer van dr. Peter Williamson), de ge­za­men­lijke Vespers en Eucha­ris­tie en de maal­tijd. Op deze maan­dag stond het Woord van God centraal.

Kring­ge­sprek

In het kring­ge­sprek dat ik had met de jonge pries­ters heeft ie­der­een de gelegen­heid de eigen erva­ringen te delen en kunnen we daar even wat op reflec­te­ren. De Wil­li­brord­le­zing werd in de Engelen­zaal gehou­den voor de pries­ters en se­mi­na­risten door Dr. Peter Williamson van het Sacred Heart semi­na­rie van Detroit, over de God­de­lijk­heid van het Woord.

Eucha­ris­tie

De ver­kon­di­ging in de Eucha­ris­tie sloot daar min of meer op aan. De on­schul­dige wordt ter dood ver­oor­deeld en komt, als het ware door de dood heen, tot nieuw leven. Dat is de ge­schie­de­nis van de kuise Susanna, de langste eerste lezing van heel het li­tur­gisch jaar, die we aller­eerst hoor­den (Dan 13,1-62). Daar­mee is Susanna een vooraf­beel­ding van Jezus Christus die on­schul­dig ver­oor­deeld is gestorven en verrezen.

Het Woord ver­kon­di­gen

Een pries­ter of diaken moet bij de ver­kon­di­ging van het Woord zich goed voor­be­rei­den en vooral zelf open staan voor het Woord, ver­der is be­lang­rijk dat hij bidt en de genade vraagt dat zijn woor­den de harten van de mensen mogen raken en hen tot Christus zullen brengen. Maar dat is ook een zaak van genade, ont­vanke­lijk­heid en mede­wer­king. De ver­kon­di­ger zal vaker merken dat zijn ver­kon­di­ging op rots­grond is gevallen.

De ver­kon­di­ging van Jezus

Dat gebeurde ook Jezus zelf, de on­schul­dige die alleen kwam om voor ons Zijn leven te geven. Zijn ver­kon­di­ging vanuit die intentie viel toch vaak op rots­grond, zoals in het evan­ge­lie van deze dag te lezen viel (Jo. 8, 12-20). De Fari­zeeën gaan uit van het juri­disch begrip van de nood­zaak van twee of drie getuigen om de waar­heid vast te kunnen stellen. Jezus ver­wijs naar het licht dat iets is wat alles omgeeft en alles door­dringt en Hij ver­wijst naar Zijn Vader die als tweede getuige met Hem is.

Inner­lijke over­tui­ging

Dit alles is een ver­wij­zing naar het feit dat het aan­vaar­den van de waar­heid van het geloof meer voort­komt uit een inner­lijke zeker­heid, een inner­lijke over­tui­ging door een inner­lijke open­heid. Niet met redeneren kom je achter de waarde van Jezus'ge­tui­ge­nis maar met inner­lijke ont­vanke­lijk­heid voor wat van God komt.

Uit­ein­de­lijk zal Jezus Zijn leven geven uit liefde voor ons, dat is Zijn ant­woord op het gebrek aan ont­vanke­lijk­heid. Voor een pries­ter of diaken die zich­zelf aan Christus heeft toegewijd, zal dat voldoende zijn waar de ont­vanke­lijk­heid minimaal is en zal dat vrucht­baar wor­den: de gave van Zijn leven!

Terug