Arsacal
button
button
button
button


Heilig vormsel bij All Saints parish

50 candidates received the sacrament of Confirmation

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 april 2022 - 330 woorden
Een blik in de kerk, voor de Eucharistieviering
Een blik in de kerk, voor de Eucharistieviering
Heilig vormsel bij All Saints parish
Heilig vormsel bij All Saints parish

On the first of May I celebrated holy confirmation in All Saints parish, a joyful celebration not only for the candidates but for the whole parish. Vijf­tig jon­ge­ren waren er die dit sacra­ment ont­vingen. De nieuwe pastoor was aanwe­zig: Fr. Emanuel Andoh sma is kort gele­den naar Am­ster­dam geko­men.

Zuid Oost

De kerk ligt aan het Millingenhof in Am­ster­dam Zuid Oost en is pas enkele jaren gele­den, in 2017, in gebruik geno­men en geconsa­creerd. Daarna ben ik er nog een paar keer geweest, bij­voor­beeld bij de ope­ning van de "soup kitchen", een van de caritas-ac­ti­vi­teiten van de pa­ro­chie.

Vervolgstap na het doopsel

Door de Corona-periode was het vormsel eer­der een keer uit­ge­vallen, dat heeft na­tuur­lijk bij­ge­dragen aan het grote aantal kan­di­da­ten. Alle jon­ge­ren waren in het wit gekleed, waardoor ze dui­de­lijk maakten dat het vormsel een stap is in het verlengde van hun doopsel waar­van zij tij­dens de vormsel­vie­ring de doop­be­lof­ten en de ge­loofs­be­lij­de­nis vernieuw­den. Ook de gelo­vi­gen her­dachten allen de genade van het doopsel door de ze­ge­ning van het water en de be­spren­keling met het gewijde water aan het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring. De jon­ge­ren waren goed voor­be­reid en participeer­den door voor­beden, offergaven­pro­ces­sie en op andere manieren.

Blije sfeer

De kerk was vol en ook de zaal voor de ingang van de kerk was gevuld met gelo­vi­gen. Normaal gezproken zijn er dan ook twee Eucha­ris­tie­vie­ringen op zon­dag (om 11.00 uur en om 13.00 uur) maar deze zon­dag verviel de tweede vie­ring van­wege de lan­gere duur van de vormsel­vie­ring, die zo'n twee-en-een-half uur duurde. Door de blije sfeer en de mooie en vrolijke zang en de gaven­pro­ces­sies behield ie­der­een echter ge­mak­ke­lijk zijn aan­dacht bij de vie­ring.

Na afloop van de vie­ring wer­den er foto's gemaakt niet alleen met de vor­me­lin­gen maar ook met allerlei groepen (societies) die in de pa­ro­chie actief zijn. Helaas mag ik de leuke foto van alle vor­me­lin­gen niet plaatsen zon­der toestem­ming van alle ouders...

Van harte fe­li­ci­te­ren we al deze vor­me­lin­gen, hun familie én de pa­ro­chie en pastoor!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug