Arsacal
button
button
button
button


Internationale Hoogmis in de Pius X Basiliek

Bedevaart naar Lourdes

Overweging Preek - gepubliceerd: woensdag, 4 mei 2022 - 1158 woorden
Met de pelgrims van Heemskerk
Met de pelgrims van Heemskerk

Op woens­dag 4 mei vier­den de pelgrims de Inter­na­tio­nale Hoog­mis in ver­schil­lende talen mee in de Pius X basiliek van Lourdes. Samen met vele Pelgrims, vooral uit Frank­rijk, Italië, Duits­land en Neder­land vier­den we de Eucha­ris­tie. Het hei­lig­dom had me gevraagd om hoofd­cele­brant te zijn en de preek te hou­den. Die vindt U hier.

Voor degenen die met de tweede vlucht waren geko­men, was het een korte nacht geweest. Toch ben je dat weer snel vergeten als je eenmaal ben ondergedom­peld in de sfeer van de bede­vaart­plaats. Om 9.30 uur begon de inter­na­tio­nale pelgrims is, met ook Neder­landse deel­ne­mers in het koor, terwijl de pries­ters con­ce­le­breer­den. Op het You Tube kanaal van het Sanctuaire Lourdes is de Mis nog te volgen. Een Duitse en een Ita­li­aanse bis­schop con­ce­le­breer­den naast talrijke pries­ters.

Na de Mis ben ik even naar de grot geweest en hebben we voor de basiliek een groeps­foto gemaakt met de deel­ne­mers uit Heems­kerk. Later wordt nog een foto gemaakt met de gehele groep.

Vanmid­dag is er voor de pelgrims gelegen­heid een stads­wan­de­ling te maken langs de voor­naam­ste plaatsen uit het leven van Ber­na­dette.

Hier­on­der vindt U de teksten van het ope­nings­woord en de preek en helemaal onderaan nog wat foto's.

Video van de Mis: Messe inter­na­tio­nale de Lourdes du Mercredi May 4, 2022 - YouTube

OPENINGSWOORD

Liebe Pilgerinnen und Pilger, in der heiligen Eucha­ris­tie begegnen wir Jesus, dem auferstan­denen Herrn, der für uns gelitten hat. Nehmen wir ihn von ganzem Herzen auf, wie Maria, die uns Jesus geschenkt hat. Lasset uns beten, dass auch wir Jesus durch unsere Worte und Taten der Welt immer wie­der schenken mögen.

Chers pèlerins, Dans la Sainte Eucha­ris­tie nous rencontrons Jésus, le Seigneur ressuscité qui a souffert pour nous. Accueillons-le de tout nôtre cœur, comme Marie qui a donné Jésus au monde. Prions pour que nous puissions nous aussi donner Jésus au monde par nos paroles et nos actes.

Cari fra­telli e sorelle, che gioia è per noi oggi, nei primi giorni di questo mese Mariano di maggio, celebrare la Santa Euca­ristia con tanti pellegrini provenienti da tutto il mondo. Facciamo come ha fatto Maria santissima ed apriamo i nostri cuori all'incontro con il Signore.

Dear Pilgrims, we are here together to give God the highest honour, through the celebration of the Holy Eucha­rist. We do this in the joy of this Easter season, in the month dedicated to the Blessed Virgin Mary. Let's open our hearts to this encounter with the risen Lord.

HOMILIE

 

"GA HET ZEGGEN AAN DE PRIESTERS"

Een opdracht

Broe­ders en zusters,
“Ga het zeggen aan de pries­ters...”
was wat Ber­na­dette te horen kreeg
tij­dens de der­tien­de ver­schij­ning van Maria
op 2 maart 1858.
Het veer­tien­ja­rige meisje
moest de pastoor een bood­schap brengen
van de Dame die zij had gezien.
Dat was geen ge­mak­ke­lijke opdracht.
De pastoor was een autori­teit, imposant
en niet overtuigd van de ver­schij­ningen.
Nog niet.
Toch heeft Ber­na­dette moed gevat,
zij heeft haar opdracht volbracht
en de bood­schap over­ge­bracht:
Maria vroeg om pro­ces­sies naar de grot
en de bouw van een kapel.

Een moei­lijke bood­schap

We kunnen goed begrijpen
dat het Ber­na­dette moei­lijk viel.
Zij was jong, van een arm gezin
en zij had nog steeds haar eerste communie
niet kunnen doen,
omdat ze de les-stof nog niet beheerste;
nu was zij net in voor­be­rei­ding.
Zij verlangde naar haar eerste communie;
Zou dat in gevaar komen
als zij met zo’n bood­schap kwam?
Zouden ze haar voor gek verklaren,
haar de deur wijzen?
Maar toen ze het had gedaan
was Ber­na­dette heel blij
al was het niet ge­mak­ke­lijk geweest.

Beter zwijgen?

Wie kent niet deze vrees?
Niemand wil graag afgewezen wor­den.
Het is vaak ge­mak­ke­lijker maar te zwijgen
of iets alleen aan anderen te ver­tellen
en niet aan de persoon zelf;
soms ben je bang dat je uitgelachen wordt
of niet begrepen.
Vaak is het moei­lijk
om voor je over­tui­gingen uit te komen
of een las­tige bood­schap te brengen.
We willen niet in moei­lijk­he­den komen.
Dan doen we er maar het zwijgen toe.
Maar is dat echt de beste weg?

Maria Magdalena

Ook Maria Magdalena kreeg een opdracht,
de aller­be­langrijkste nog wel.
We hoor­den dat in het evan­ge­lie.
Zij moest de leer­lin­gen berichten:
dat Jezus, de ge­krui­sig­de, was verrezen van de doden.
De Heer is verrezen! Hij lééft!
Maar zij was maar een vrouw, wie zou haar geloven?
Ze zou­den zeggen dat zij gek was.

“Weest niet bang”
had de verrezen Heer aan haar gezegd.

Moedig

Ber­na­dette was moe­dig net als Maria Magdalena.
Inder­daad werd hun bood­schap eerst niet geac­cep­teerd,
maar zij had­den een taak volbracht
die hun door de hemel was toe­ver­trouwd.

Hun bood­schap aan ons is dus:
Laat je niet lei­den door angst!
Laat je lei­den door ver­trouwen,
laat je lei­den door je geloof.

Titus Brandsma

Deze maand, op 15 mei,
zal paus Fran­cis­cus
tien personen heilig verklaren,
waar­on­der de Neder­lan­der Titus Brandsma.
Hij is gestorven in con­cen­tratie­kamp Dachau.
De bis­schop­pen had­den hem gevraagd
katho­lie­ke organi­sa­ties en scholen
en de katho­lie­ke pers
te bezoeken om hun te zeggen
niet met de Nazi”s mee te werken
en Joden niet te dis­cri­mi­neren.
Dat heeft hij gedaan.
Het was zeer moe­dig en zwaar,
maar hij heeft het gedaan, onverstoor­baar,
met een inner­lijke vrede
tot het einde toe.
Hij had de hemel méér voor ogen dan de aarde.

Wees niet bang,
je bent in Gods han­den
en je hebt een hemelse moe­der,
die veel van je houdt.

Charles de Foucauld

Op 15 mei wordt ook Charles de Foucauld
heilig verklaard.
Nadat hij zich bekeerd had
van een heel ander leven,
werd hij pries­ter
en ging hij als kluize­naar leven
in de woes­tijn van Algerije bij de Toearegs.
Ook hij kwam iets zeggen,
maar niet zozeer met woor­den,
maar door zijn evan­ge­lisch leven.
Hij wilde zijn als de verborgen Jezus
die wij ont­van­gen
onder de gedaante van het Eucha­ris­tisch Brood.
Het leek erop
dat de bood­schap van Charles de Foucauld
niet werd verstaan:
niemand kwam om hem na te volgen,
hij stierf in een­zaam­heid.
Maar het zaad dat hij had gezaaid
bleef toch niet zon­der vrucht.
Hij had door zijn leven
een be­lang­rijke bood­schap gebracht.
Vijf­tien jaar na zijn dood
ontston­den er allerlei ge­meen­schappen
die gingen leven in zijn geest
en die tot op heden vrucht­baar zijn.

En wij?

Wat betekent dit voor ons?

Wees niet bang!
Ga het zeggen!
Doe als Ber­na­dette.
Maak de opdracht waar
die de goede God, die Maria
je in dit leven hebben gegeven.
Doe het met ver­trouwen.
Denk niet dat het niet telt wat je zegt of doet.
Kleine, verborgen dingen en je gebed
kunnen een be­lang­rijke missie blijken te zijn.
Je kunt de vruchten niet meten,
dat kon Maria Magdalena niet,
dat kon Ber­na­dette niet,
dat kon­den Titus Brandsma
en Charles de Foucauld evenmin.
Zelfs Maria moest gewoon maar
een­vou­dig zeggen:
“Mij geschiede naar uw woord”
en ver­der ver­trouwen
dat God het wel zal lei­den.

Vertrouw op haar voor­spraak.
God zal zorgen dat alles
uit­ein­delijk goed komt.
Hijzelf zal alles tot vol­tooi­ing brengen.
Maar ga het zeggen,
vervul je missie...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug