Arsacal
button
button
button
button


Heilige Titus Brandsma, H. Charles de Foucauld, bid voor ons...

Bij de heiligverklaring van Titus Brandsma

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022 - 343 woorden
Pelgrims uit ons bisdom na de heiligverklaring van Titus
Pelgrims uit ons bisdom na de heiligverklaring van Titus
Het magazine over H. Titus dat in alle parochies van ons bisdom beschikbaar is
Het magazine over H. Titus dat in alle parochies van ons bisdom beschikbaar is
Heilige Titus Brandsma, H. Charles de Foucauld, bid voor ons...

Op zon­dag­mor­gen 15 mei heeft paus Fran­cis­cus naast acht anderen Titus Brandsma en Charles de Foucauld heilig verklaard. De heilige Titus verzette zich moe­dig tegen de nazi-ideo­lo­gie en de rassenleer. Dat moest hij met de dood in het con­cen­tratie­kamp bekopen. Charles de Foucauld trok zich na zijn beke­ring terug in de stilte, in Nazareth en later in de woes­tijn van Algerije om het verborgen leven van de Eucha­ris­ti­sche Jezus te leven. Beiden zijn grote en in­spi­re­rende heiligen.

In de afgelopen periode heb ik over beide nieuwe heiligen vaker ge­spro­ken.

Vanuit ons bisdom was een pelgrims­groep met pastoor Eric van Teijlingen naar de heilig­ver­kla­ring en een groep van zo'n vijf­tig jon­ge­ren, meren­deels vanuit Alkmaar, had­den een jon­ge­renpelgrimage vanuit de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Een andere jon­ge­renreis van Rome vanuit Heer­hu­go­waard De Noord was net weer terug met een rug­zak vol mooie erva­ringen.

Zondag 22 mei - ’s-Hertogen­bosch

Op zon­dag 22 mei is er een H. Mis uit dank­baar­heid met de Neder­landse bis­schoppen (voorzover ze in de gelegen­heid zijn) om 16.00 uur in de ka­the­drale basiliek van Sint Jan in ’s-Hertogen­bosch.

Zater­dag 28 mei - Am­ster­dam

Op zater­dag 28 mei is er een plech­tige dank­mis b.g.v. de heilig­ver­kla­ring van Charles de Foucauld in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam, om 14.30 uur.

Gebed van de H. Titus Brandsma in de ge­van­ge­nis van Scheve­ningen

O, Jezus, als ik U aanschouw
Dan leeft weer dat ik van U hou
En dat ook Uw hart mij bemint
Nog wel als Uw bijzondren vrind.

Al vraagt dat mij meer lij­densmoed
Och, alle lij­den is mij goed
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar ’t alleruit­ver­ko­renst lot
Dat mij vereent met U, o God.

0 laat mij hier maar stil alleen
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen mensen bij mij toe
’t Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij. O Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bij­zijn maakt mij alles goed

Terug