Arsacal
button
button
button
button


Terugtreden van de paus

Brief aan de gelovigen en informatie over pauskeuze

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013 - 411 woorden
Terugtreden van de paus

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is een dossier opgeno­men met in­for­ma­tie over afstand-doen door een paus, de tijd van vacatie van de stoel van Petrus en de keuze van een op­vol­ger.

De volgende brief is aan de pa­ro­chies gestuurd om op te roepen tot gebed voor paus Bene­dic­tus XVI en de keuze van diens op­vol­ger en om onze dank­baar­heid jegens paus Bene­dic­tus uit te spreken.

Broe­ders en zusters,

Op maan­dag 11 februari j.l. heeft onze paus Bene­dic­tus XVI bekend gemaakt dat hij op 28 februari aanstaande zal aftre­den en zich zal terugtrekken in een ap­par­te­ment bij het con­tem­pla­tieve klooster dat zich in Vati­caan­stad bevindt. De paus heeft deze beslis­sing voor Gods aanschijn afgewogen en geno­men en had er met enkele ver­trouwde mensen over ge­spro­ken. Hij ervaart de last van zijn hoge leef­tijd en voelt zijn krachten afnemen, terwijl van een paus in onze tijd zeer veel wordt gevraagd. Wij kunnen deze beslis­sing daarom alleen maar res­pec­teren.

De paus is de gees­te­lij­ke vader van de we­reld­wijde katho­lie­ke ge­meen­schap, onze “heilige vader”. Ik denk dat ieder die hem per­soon­lijk heeft ontmoet onder de indruk is van zijn eenvoud en be­schei­den­heid, zijn oprechte belang­stel­ling en vrien­de­lijke uit­stra­ling.

Hij had het paus­schap niet gezocht, integen­deel, hij kreeg het toe­bedeeld op het moment dat hij zich wilde terug trekken om te bid­den en te stu­de­ren.

We zijn dank­baar dat paus Bene­dic­tus XVI als op­vol­ger van de apostel Petrus de Kerk heeft willen lei­den in moei­lijke jaren. De problemen die op zijn pad kwamen is hij niet uit de weg gegaan, maar is ze met open vizier tegemoet getre­den, dui­de­lijk en tege­lijk verzoenend.

Zijn woor­den wer­den soms verdraaid en zijn be­doe­lin­gen weleens niet begrepen; zijn intentie kwam dan niet goed over. Dat hoort bij de last van het ambt.

Maar het werk van deze “nederige werker in de wijn­gaard van de Heer” – zoals hij zich­zelf bij zijn aantre­den noemde – zal zeker rijke vruchten dragen op allerlei gebied.

Laten we om die vruchten bid­den en om Gods rijke zegen voor onze paus in deze maand van zijn aftre­den en in de tijd die God hem nog op aarde geven zal.

Bij afwe­zig­heid van onze bis­schop van­wege zijn sabbats- en be­zin­nings­pe­rio­de, nodig ik U graag uit tot gebed voor paus Bene­dic­tus XVI en voor de keuze van een goede op­vol­ger.

Met een bede om een gezegende Veer­tig­da­gen­tijd en verbon­den met u in Christus, teken ik met harte­lijke groet,

+ Johannes Hendriks
hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Terug