Arsacal
button
button
button
button


Waarom Maria eren als Vrouwe en Moeder van alle volkeren...?

Gebedsdag in Amsterdam

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 28 mei 2022 - 1372 woorden

Zater­dag 28 mei werd in Am­ster­dam de Gebeds­dag gevierd ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren. Die dag was nog in digitale vorm,maar dat had ook voor­de­len. Velen waren verbon­den met de kapel in Am­ster­dam en in tien talen wer­den de ver­schil­lende bijdragen ver­taald. Maar waarom deze devotie?

Door de onzeker­he­den van de Corona periode was het niet moge­lijk tij­dig voor­be­rei­dingen op te starten en groepen te ont­van­gen, maar vanuit vele plaatsen was er bericht geko­men dat in pa­ro­chies, zalen en op andere plaatsen mensen bijeen waren geko­men om samen de gebeds­dag via de live-stream mee te maken.

De devotie is door de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer aanvaard, paus Fran­cis­cus heeft er ver­schil­lende keren posi­tief op gezinspeeld, maar de devotie moet wel ge­schei­den wor­den gezien van de ver­schij­ningen en bood­schappen die niet zijn goedge­keurd. Over de devotie zelf heb ik in on­der­staan­de homilie meer uit­voerig ge­spro­ken, die ik heb gehou­den in de Heilige Mis die ik aan het eind van de gebeds­dag (om 17.00 uur) in de kapel heb gevierd en die via EWTN in Duits­land is uitgezon­den.

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring con­ce­le­breer­den mgr. Jozef Punt, die ook aan het einde van de vie­ring een toe­spraak hield, vica­ris-generaal mgr. Bart Putter, pater Paul Sigl en pries­ters van de ge­meen­schap. Een heel team van vertalers was bezig een vertaling te ver­zorgen omdat de mis in vele lan­den werd uitgezon­den. Aan het einde van de vie­ring heb ik hen allen nog gegroet en bedankt en de zegen gegeven. In de kleine kapel zelf waren heel wat zusters en andere gelo­vi­gen aanwe­zig, maar in de zaal bij de Onze Lieve Vrouwe­kerk in Am­ster­dam was een scherm opge­steld en volgde men daar de gebeds­dag. Ook op andere plaatsen waren bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd.

Homilie

Waarom Maria eren als Vrouwe van alle Volkeren?

GEBEDSDAG IN AMSTERDAM

Broe­ders en zusters,

Paus Fran­cis­cus en de devotie

De devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren
is onze dagen be­lang­rijker dan ooit.
Niet voor niets heeft paus Fran­cis­cus
ver­schil­lende malen
- waar­on­der in zijn En­cy­cliek Fratelli tutti -
gewezen op het uni­ver­se­le moe­der­schap
van de Maagd Maria:
“Maria is onze Moeder,
zij is de moe­der van onze volkeren,
zij is de Moeder van ons allen”,
zei de paus in een homilie.
De bood­schappen zijn welis­waar niet door Rome erkend,
maar de devotie is dat wél
en die is goed en mooi.

Tekenen van de eind­tijd?

Waarom is het zo be­lang­rijk
dat wij Maria eren onder de titel
van Vrouwe en Moeder van alle volkeren?
Het ant­woord kan kort zijn:
Omdat de tussen­komst van Maria,
van de Moeder en Vrouwe,
in onze tijd dringend nodig is
nu deze tijd zoveel tekenen van de eind­tijd ver­toont.
Er is zijn oorlogen gaande,
ook binnen de grenzen van Europa;
de verwor­ding, de deca­dentie
neemt steeds grotere vormen aan,
morele waar­den en normen
verliezen voor tal­lozen hun bete­ke­nis
en wor­den met voeten getre­den;
het geloof van de Kerk van de eeuwen
wordt door velen verlaten,
ook door mensen van wie je het niet zou ver­wach­ten;
ongeloof neemt toe:
in Neder­land is al meer dan de helft van de bevol­king
niet gelovig.
Hoe zal de toe­komst zijn?

De tekenen zijn er, al ken je dag noch uur

Zeker, de Heer heeft bij Zijn hemel­vaart gezegd:
”Het komt u niet toe
dag en uur te kennen,
die de Vader in Zijn macht heeft vast­ge­steld” (Hand. 1, 7);
maar ook heeft Hij tot Zijn leer­lin­gen
ge­spro­ken over de tekenen van de eind­tijd (Lc. 21, 25-27)
om ons tot waak­zaam­heid
en een hou­ding van geloof
op te roepen.
Als Jezus bij Zijn hemel­vaart
die woor­den spreekt
over de eind­tijd,
over dag en uur die wij niet kennen,
voegt Hij eraan toe
dat we de kracht zullen ont­van­gen
van de heilige Geest.
Om de komst van die heilige Geest
hebben de leer­lin­gen in de boven­zaal gebe­den
tussen hemel­vaart en Pink­ste­ren,
samen met Maria, de Moeder van God.

Het gebed

Dat is precies wat wij doen
in het gebed van de Vrouwe van alle volkeren.
Dat gebed is gericht tot Jezus Christus
en roept de voor­spraak van Maria in
voor alle volkeren,
om ons te bewaren voor verwor­ding,
rampen en oorlog,
die tekenen zijn van die eind­tijd.
Niet opgaan in de ver­war­ring van deze tijd,
maar uitzien naar de komst van Christus!
Dat gebed is dus actueler dan ooit.
We moeten dat gebed
met ver­trouwen bid­den,
want alles ligt in Gods hand,
Hij heeft ons Maria als Moeder gegeven.

De Kerk bidt met Maria

De Kerk bidt dus samen met Maria.
We over­we­gen dat juist in deze dagen
tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren:
we vin­den Maria in de boven­zaal
waar zij met de apos­te­len verenigd is in gebed,
totdat de heilige Geest
over de leer­lin­gen wordt uitgestort
en de Kerk geboren wordt en naar buiten treedt
om het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen.
De Kerk bidt dus samen met Maria,
toen en nu.
We mogen dat nooit vergeten:
vanaf het begin bidt de Kerk met Maria,
want het gebed samen met Maria
is sterk en krach­tig.

De Vrouw en de Draak

In het twaalfde hoofd­stuk
van het boek van de Open­ba­ring van Johannes,
de Apocalyps,
lezen we over de Vrouw die haar Kind baart,
een Kind dat alle volken zal wei­den.
Zij en haar Kind wor­den aan­ge­vallen door de Draak,
die Duivel en Satan heet,
maar het Kind en de Vrouw
wor­den in vei­lig­heid gebracht en beschermd.
Woedend richt zich de Draak dan
op de overige kin­de­ren van de Vrouw,
dat zijn zij die de gebo­den van God bewaren
en het ge­tui­ge­nis van Jezus bezitten (Apc. 12, 17).
In die Vrouw mogen wij terecht Maria zien
en die overige kin­de­ren zijn wij
die trouw willen zijn en blijven
aan Gods gebo­den
en het evan­ge­lie van onze Heer, Jezus Christus
en die zo, aan de hand van de hemelse Moeder,
door dit leven willen gaan.
Zij zijn vrijgekocht
en zullen het leven bezitten (vgl. Apc. 14,4-5).

Wie trouw blijft stoot op onbegrip

Dit visioen uit de Apocalyps
heeft al voorzegd
dat ieder die trouw wil blijven aan Jezus
en Zijn gebo­den on­der­houdt,
veel ver­vol­gingen zal ver­du­ren.
Dat zien we overal om ons heen
en mis­schien maken we het zelf ook mee:
wie Christus, wie de Kerk
trouw willen blijven,
stoten vaak op onbegrip;
het onder­hou­den van Gods gebo­den
wordt bespotte­lijk gevon­den;
we leven in een wereld
die Gods gebo­den heeft vergeten.
In vijf­tig jaar tijd
heeft de afbraak en de ver­nie­ti­ging
van de chris­te­lijke samen­le­ving plaats­ge­von­den.
Veel gelo­vi­gen voelen zich alleen staan.
Wat nu?

Niet alleen

Het eerste wat ik U mag zeggen, is:
Wees niet bang!
Je bent niet alleen!
Je hebt een Vader in de hemel,
je hebt als Heer en broe­der Jezus Christus
die lij­den en dood heeft overwonnen.
De heilige Geest is in ons hart gezon­den,
om ons te lei­den, om ons te sterken
en we zijn met vele miljoenen mensen
in gebed verbon­den.
Hoeveel kaarsjes zou­den er op dit moment
we­reld­wijd
ter ere van Maria bran­den?

Volg haar na

Ja, we hebben een Moeder gekregen,
haar wei­gert God niets.
Vertrouw daarop!
Maria’s leven was open­heid en bereid­heid
om Gods wil te doen,
haar leven was ver­trouwen
in be­schei­den­heid.
Volg Maria na!

“Mij geschiede naar uw woord”;
dat “Fiat” heeft zij ge­spro­ken
toen zij uit­ver­ko­ren werd
om Moeder van Gods Zoon te zijn
én toen zij onder het kruis stond
bij het sterven van haar enige Zoon.
Zeg het haar na, steeds weer!

Jezus ter wereld brengen

Doe als Maria:
blijf trouw aan Gods gebo­den,
blijf uw “Fiat” herhalen,
vraag door Maria de genade
om in alles te ver­trouwen op God
en bidt voor deze wereld - juist nu -
opdat die bewaard mag wor­den
voor verwor­ding, rampen en oorlog.
Door dat gebed
delen wij in de moe­der­lijke zorg
van Maria, Vrouwe van alle Volkeren
voor deze door de zonde ver­scheurde wereld.
En wie Gods woor­den
in zijn hart bewaart
is met Maria
een moe­der van Jezus Christus:
want die brengt door wat hij zegt en doet
Jezus ter wereld.

Het gebed

Laten we ver­trouwen en han­de­len,
bid­den en werken met Maria,
want een kind van Maria
zal onder Maria’s man­tel
veilig zijn
voor de listen en het bedrog van de vijand.

Laten we ook nu bid­den,
met Maria in de boven­zaal
om de komst van de heilige Geest:

Heer Jezus Christus,
Zoon van de Vader,
zend nu Uw Geest over de aarde.
Laat de Heilige Geest wonen
in de harten van alle volkeren,
opdat zij bewaard mogen blijven voor verwor­ding,
rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
de heilige Maagd Maria,
onze Voor­spreek­ster zijn.
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug