Arsacal
button
button
button
button


Priesterwijding van Jaider in de kathedraal

Diocesaan projectkoor zingt voor de eerste keer

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 11 juni 2022 - 1219 woorden
Jaider met mgr. Van Burgsteden, rector en studieprefect
Jaider met mgr. Van Burgsteden, rector en studieprefect
met de ouders
met de ouders
feest na afloop in Heiloo
feest na afloop in Heiloo

Op zater­dag 11 juni., feest­dag van de H. Barnabas, is Jaider Chantre Sánchez in de Sint Bavo ka­the­draal in Haar­lem tot pries­ter gewijd. Het nieuwe dio­ce­sane koor heeft daarbij voor de eerste keer gezongen. Sint Barnabas is een perfect model voor een pries­ter. Waarom? Daarover ging het in de preek.

Regio H. Familie

Jaider is al an­der­half jaar werk­zaam in de regio van Heems­kerk, Castricum, Uitgeest, Beverwijk, Velsen Noord en Wijk aan zee, aan de H. Familie toegewijd, en is daar actief onder meer met vormsel, eerste communie en jon­ge­ren.

Terug in ons bisdom

In 2010 is Jaider op het semi­na­rie, toen nog in De Tilten­berg, geko­men, als lid van een beginnende reli­gi­euze ge­meen­schap. Het grootste deel van het semi­na­rie heeft hij in ons bisdom gevolgd, waar hij zich goed thuis voelde en het was dan ook niet zo vreemd dat hij zich voor ons bisdom meldde toen bleek dat zijn ge­meen­schap niet door zou gaan, ook al was hij intussen enkele jaren in Toulon, in Frank­rijk geweest. Hij had de Neder­landse taal al goed geleerd en erva­ring opgedaan met de cultuur van ons land.

Aanwe­zigen

Het was mooi dat de ouders van Jaider bij de wij­ding aanwe­zig kon­den zijn, evenal andere fami­lie­le­den en beken­den. Studie­ge­no­ten van Jaider, ook uit andere Neder­landse bis­dom­men, waren aanwe­zig om samen met pries­ters uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en uit Toulon de vie­ring mee te maken. Ook mgr. Jan van Burg­ste­den sss con­ce­le­breer­den, evenals de rector en studieprefect, vica­ris generaal mgr. Bart Putter, pastoor van de regio Ruben M. Torres, oud-rector van het semi­na­rie, dr. Gerard Bruggink en vele andere pries­ters.

Zang

Tijdens de fees­te­lijk Mis heeft het nieuwe Dio­ce­saan project­koor dus voor het eerst gezongen, onder lei­ding van pastoor Àlvaro Rodriguez Lucque en organist Jos Martens en dat ging heel goed. De fraaie muziek van het koor en de hele vie­ring is nog te zien op ka­the­draal TV:
Heilige Mis - Zater­dag 11 juni - Pries­ter­wij­ding van Jaider Chantre Sánchez - YouTube

Eerste Mis

Op zon­dag 12 juni zal pries­ter Jaider een eerste heilige Mis vieren in de Sint Pancratius­kerk in Castricum, waarbij alle pa­ro­chie van de regio mede­wer­king velrenen. De vie­ring begin om 11.00 uur.

Homilie PRIESTERWIJDING JAIDER CHANTRE SÁNCHEZ, Ka­the­draal 11 juni 2022

Beste Jaider, broe­ders en zusters,

 

Een leer­ling

De heilige Barnabas
van wie wij vandaag de ge­dach­te­nis vieren,
was een leer­ling van de Heer;
hij wordt in de Han­de­lin­gen van de apos­te­len
zelfs “apostel” genoemd
en was aanwe­zig bij het apostelconcilie in Jeru­za­lem.
Hij was, zo zei de eerste lezing ons,
een goed man, vol van de heilige Geest en geloof.

Compro­misloos

Niet dat alles rozengeur en maneschijn was
in zijn leven:
met de vurige Paulus,
die door Barnabas
in de christen­ge­meen­schap was binnen geleid,
ontston­den vaker span­ningen,
want Paulus was niet zo gauw
voor een compro­mis te vin­den,
wat wel in de aard van Barnabas lag.
Barnabas heeft vaker bemiddeld
en wist een goed contact te bewaren
met joden en hei­denen,
met Paulus en de andere chris­te­nen.

Barnabas en Paulus

Hij was een verbin­dende figuur
tussen de ver­schil­lende groepen mensen
in de eerste christen­ge­meen­ten,
waarbij zijn be­schei­den­heid zeker heeft geholpen;
want aan­vanke­lijk had Barnabas een centrale positie,
als een soort der­tien­de apostel,
maar gelei­de­lijk werd hij overvleu­geld
door de vurige en geta­len­teerde Paulus,
die in hun missie de lei­ding neemt.
Maar Paulus en Barnabas gingen pas eigen wegen,
toen Paulus wei­gerde Marcus nog lan­ger
op zijn missiereizen mee te nemen,
omdat die hen in de steek had gelaten.
Toen wilde Barnabas Marcus niet laten vallen.

Verbin­den

Dit is een prach­tig beeld
van een pries­ter in de ge­meen­schap.
Die probeert verbin­dend te zijn,
ver­schil­lende karakters en tempera­menten
te verzoenen,
maar ook lei­ding te geven.

Beeld van een pries­ter

Beste Jaider,
Mis­schien is er bijna
geen mooier heilige te bedenken
voor deze dag van je heilige pries­ter­wij­ding
dan de heilige Barnabas,
want het beeld
dat van hem oprijst uit de heilige Schrift
is zo veelzij­dig als het beeld van een pries­ter
maar kan zijn.

Dat komt eerst

Wees een goed pries­ter,
 “een goed man”,
“vol van de heilige Geest en geloof”.
Dat is onze eerste opdracht als pries­ter
- bij al onze men­se­lijke zwak­heid -:
probeer om een goede christen te zijn,
zorg gees­te­lijk goed voor jezelf
om een goede her­der voor anderen te kunnen zijn.
Voed je ziel, voed je geloof.
En doe zoals de apos­te­len.

Boven­zaal

Want de leer­lin­gen sloten zich bid­dend op
in de boven­zaal
om de heilige Geest te kunnen ont­van­gen.
Zo heb jij je ook op deze dag
door gees­te­lij­ke oefe­ningen, een retraite,
voor­be­reid
en zo is het ook voor ons altijd weer be­lang­rijk
afstand te nemen, tij­den van be­zin­ning en gebed te nemen
om weer met nieuwe in­spi­ra­tie en kracht
een “andere Christus” te zijn,
opdat de mensen in ons
de barm­har­tige Jezus mogen ont­moe­ten,
de goede her­der, vol van de heilige Geest.

Welkom heten of afstand hou­den?

Barnabas was dus ook degene
die Paulus in de christen­ge­meen­schap introdu­ceerde;
dat deed hij eerst in Jeru­za­lem (Hand. 9, 27)
en later in Antiochië,
zoals we hoor­den in de eerste lezing.
Vele gelo­vi­gen hiel­den Paulus op een afstand,
want die was een christenver­vol­ger geweest,
maar Barnabas zorgde ervoor dat hij welkom was.

Beste Jaider, ook dat is een mooie taak
voor jou als pries­ter
en voor alle gelo­vi­gen met wie je samen werkt:
om mensen welkom te heten,
ervoor te zorgen dat mensen zich welkom voelen
in een gastvrije kerk.

Wees als Barnabas...

Barnabas nodigt ons uit
om meer de moge­lijk­he­den in mensen te zien,
dan hun beper­kingen,
meer wat ons verbindt
dan wat ons van hen scheidt.
Hij had begrip voor mensen
die aan het begin ston­den
van een weg met Jezus
en veel meer dan het gevoel dat zij
nog niet goed genoeg waren,
communi­ceerde hij dat ze harte­lijk welkom waren
om een weg te gaan
in navol­ging van onze Heer.

Een akker

De eerste keer dat we
in de Han­de­lin­gen van de apos­te­len
van Barnabas horen,
is het moment dat hij een akker verkocht,
een vrucht­baar stuk land,
om het geld daar­van
aan de voeten van de apos­te­len neer te leggen.
Verder weten we dat Barnabas net als Paulus
zijn eigen kost ver­diende (1 Kor. 9, 6).
Ook dit schetst een beeld van Barnabas:
die zat niet vast aan geld en bezit,
hij rekende niet op giften van anderen.
Hij was een­vou­dig, dienst­baar,
een her­der die niet nam, maar gaf.
Opnieuw: wat een prach­tig voor­beeld
is dit voor ons!

Waarvoor word je pries­ter?

Beste Jaider, ik weet
dat je dit voor­beeld met hart en ziel wilt volgen.
Je wordt geen pries­ter
om rijk te wor­den
en status en aanzien te genieten.
Je wordt pries­ter uit liefde voor het evan­ge­lie,
uit liefde voor Jezus Christus,
voor Zijn Kerk en voor de mensen.

Missiereizen

Deze Barnabas was een man
die uit­ging naar de mensen,
vele missiereizen heeft volbracht,
on­ver­moei­baar het evan­ge­lie verkon­digde.
In de eerste lezing werd hij dan ook
een profeet en een leraar genoemd
en in het evan­ge­lie hoor­den we
over de uitzen­ding van de leer­lin­gen .

Op welk vuur doe je olie?

Tege­lijker­tijd was Barnabas dus iemand
die een verbin­dende figuur probeerde te zijn,
hij probeerde mensen bij elkaar te brengen,
gooide geen olie op vuren
van emotie en ver­deeld­heid,
maar hij wakkerde wél het vuur aan
van de heilige Geest.

Gezegend

Beste Jaider,
vele mensen hebben al iets van jouw talenten
mogen leren kennen
in de afgelopen tijd.
Moge je altijd
een pries­ter zijn
naar het hart van Jezus
en moge je pries­ter­lijk dienst­werk
zeer gezegend wor­den!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug