Arsacal
button
button
button
button


Bisdom-ontmoeting in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 28 juni 2022 - 195 woorden

Dins­dag­mid­dag en -avond was er in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo een ont­moe­ting voor de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in de pas­to­raal van ons bisdom. We hebben de vespers gebe­den en samen gegeten en ver­der was er veel tijd voor ont­moe­ting.

De foto's

De foto's zijn van het meer serieuze gedeelte: de eerste vespers van het hoogfeeest van de apso­telen Petrus en Paulus. Daar zijn we mee be­gon­nen nadat ik een kort wel­komst­woord had ge­spro­ken.

Buiten

Het was heer­lijk weer waardoor de bij­een­komst ver­der buiten kon plaats vin­den.

Na de vespers was er een aperi­tief en een barbecue en buffet­maal­tijd, die zoals in Heiloo gebruike­lijk, weer uitstekend ver­zorgd was.

Zo'n 65 mensen waren aanwe­zig waar­on­der ook de econoom van ons bisdom, Thom van der Steen, bis­schop­pe­lijk vica­ris en kapit­telproost Gerard Bruggink en staf­me­de­werker kerkop­bouw Marius van der Knaap. Ook de meeste dekens waren present. Na­tuur­lijk zijn er ook altijd mensen die net op deze dag of avond verhin­derd zijn (de vica­ris-generaal was bij­voor­beeld nog op vakantie), maar het was toch goed dat we elkaar nog voor de vakantie­tijd voor de meesten aanbreekt, weer kon­den ont­moe­ten in een ontspannen en geanimeerde sfeer.

Terug