Arsacal
button
button
button
button


Bisschop van Thamarassery op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 juli 2022 - 151 woorden

Vrij­dag­och­tend 1 juli was bis­schop Remigiose Inchananiyil van het bisdom Thamarassery van de Syro-Mala­ba­ren op bezoek, samen mt Fr. Nevin Eyyalil en pastoor-deken dr. George Paimpillil.

In ons land en in ons bisdom wonen vele syro-mala­baarse chris­te­nen. De syro-mala­ba­ren vormen een eigen oosterse ritus binnen de rooms-katho­lie­ke kerk en zij wor­den ook Thomas-chris­te­nen genoemd, omdat de H. Thomas apostel in India heeft gemissio­neerd en de grond­slag voor de kerk daar heeft gelegd. We spraken deze ochtend onder meer over d epas­to­rale zorg voor deze chris­te­nen.
In ver­band met het feest van de apostel Thomas is er op 2 juli een bij­een­komst met Eucha­ris­tie­vie­ring in de H. Titus Brandsma­kerk in Am­stel­veen, waar bis­schop Remigiose zal celebreren en ik ook aanwe­zig ben.

Fr. Nevin, pries­ter van het bisdom van bis­schop Remigiose stu­deert in ons land en is bezig met zijn proef­schrift. Het bisdom van bis­schop Remigiose ligt in Kerala, de meest chris­te­lijke deel­staat van India.

Terug