Arsacal
button
button
button
button


Druk bezochte bedevaart bij 450-jarig jubileum

Martelaren van Gorcum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 juli 2022 - 662 woorden

Op 9 juli was in Brielle de drukbe­zochte nationale bede­vaart bij gelegen­heid van het feest van de mar­te­la­ren van Gorcum. Neder­land viert feest om de verove­ring van Brielle als eerste stap naar een over­win­ning op de Span­jaar­den, maar aan die gebeur­te­nissen zaten de nodige schaduwzij­den... Bij die "andere kant" ston­den we in Brielle stil: we eer­den het geloofs­ge­tui­ge­nis van deze negen­tien mar­te­la­ren.

Watergeuzen

Voor de katho­lie­ken was de verove­ring van Brielle door de wrede watergeuzen eer­der het begin van eeuwen­lange onder­druk­king en achter­stel­ling. Negen­tien pries­ters en kloos­ter­lingen wer­den er wreed gemar­teld en vermoord door Lumey en zijn watergeuzen nadat zij tij­dens de ver­ho­ren wei­ger­den hun katho­lie­ke geloof en met name hun trouw aan de paus als plaatsbekle­der van Christus niet wil­den verloochenen evenmin als hun geloof in de ver­an­de­ring bij de consecratie van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus.

Alkmaar en Roermond

Ook op andere plaatsen zijn mar­te­la­ren gestorven voor hun katho­lie­ke geloof, bij­voor­beeld in Alkmaar (waar een her­den­king volgend jaar zal wor­den gehou­den) en in Roermond waar de vermoorde monniken op 23 juli zullen wor­den her­dacht. Alleen de mar­te­la­ren van Gorcum die in Brielle zijn gemar­teld, wer­den heilig verklaard.

Jubileum en gedenkpen­ning

Het was een bij­zon­der jubileum: 450 jaar gele­den heeft dit plaats gevon­den. Vijf­tig jaar gele­den is koningin Juliana bij een her­den­king aanwe­zig geweest, evenals minister Klompé. Dat was nu niet het geval, wel waren de burge­mees­ters van de omliggende ge­meen­ten aanwe­zig.

Voor het jubileum was een speciale gedenkpen­ning vervaar­digd (zie foto) die deze 450 jaar passend memoreerde. Ook waren er medailles be­schik­baar voor deze gelegen­heid.

Aanwe­zigen

En er waren veel gelo­vi­gen, de kerk was geheel gevuld, terwijl er bij­zon­dere repre­sen­ta­ties waren van de Maltezer Orde en de Ridders van het heilig Graf. Er waren de nodige Fran­cis­ca­nen met provinciaal Theo van Adrichem ofm, want een be­lang­rijk deel van de mar­te­la­ren behoorde tot die orde; ook Abt Dennis Hendrickx, norber­tijd, was aanwe­zig. Ook die orde schonk de kerk een marte­laar.

Veel bis­schop­pen waren even­eens aanwe­zig: mgr. Hans van den Hende, de bis­schop van het bisdom waarin Brielle ligt, was hoofd­cele­brant en hield een mooie homilie die zeer aan­dach­tig werd gevolgd. Kar­di­naal Willem Eijk (Utrecht) met hulp­bis­schop Ted Hoogen­boom, mgr. Jan Liesen (Breda), mgr. Ron van den Hout (Gro­nin­gen Leeu­war­den), mgr. Rob Mutsaerts (hulp­bis­schop Den Bosch) en ik waren aanwe­zig. Verder waren mgr. Ad van Luyn sdB, emeritus van Rotter­dam, de Neder­landse emeritus-missie­bischop Hugo van Steekelen­burg en de ver­te­gen­woor­diger van de Nuntiatuur mgr. Giancarlo Dellagio­vanna aanwe­zig.

De Cantorij van de Sacra­ments­kerk in Delft ver­zorgde de zang. Bijna der­tig pries­ters con­ce­le­breer­den, zuster Passie van Chrsitus was lector en de diakens Joachim Oude Vrielink ofm en Iwan Osseweijer assis­teer­den. Aan het begin van de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring wer­den de gasten door de custos pastoor Jack Glas begroet.

Pro­ces­sie

Aan het einde van de Mis zijn de con­cele­branten in pro­ces­sie naar de kruisgang achter de kerk gegaan waar de omtrekken van de turfschuur zicht­baar zijn waar de mar­te­la­ren zijn opge­han­gen. Samen hebben zij hier gebe­den.

Er was daarna nog een mooi pelgrims­pro­gramma met rozen­krans­ge­bed en het bid­den van de kruis­weg, terwijl plech­tige vespers het pro­gram­ma besloten.

Band met bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Tot 1956 behoorde Brielle tot het bisdom Haar­lem, dat zich toen uitstrekte tot in Zeeland. Vandaar ook dat de relieken die na de Re­for­ma­tie naar Brussel in vei­lig­heid waren gebracht, op een wat wondelrijke wijze zijn terug gekeerd: in Brussel was men dermate gehevcht geraakt aan de mar­te­la­ren, dat zij een deel wil­den behou­den. Die relieken zijn nog steeds in Brussel te vereren; een ander deel ging dus naar Brielle, terwil een derde deel maar de huis­ka­pel van de bis­schop van Haar­lem is gegaan. Dat deel is naar de Tilten­berg over­ge­bracht toen het semi­na­rie daar geopend werd. Ook zijn er in de loop van de tijd relieken naar pa­ro­chies gegaan, zoals de Sint Joseph­kerk in Haar­lem, die ka­the­draal was voordat de St. Bavo werd gebouwd. Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat er in ons bisdom verschillene kerken aan de mar­te­la­ren van Gorcum zijn toegewijd.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug