Arsacal
button
button
button
button


Zijn de Roermondse martelaren gestorven om hun geloof?

Herdenking in Roermond

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 23 juli 2022 - 1645 woorden
Eucharistieviering in de Caroluskapel
Eucharistieviering in de Caroluskapel
Jean Notten met het door hem gemaakte beeld van de Kartuizer
Jean Notten met het door hem gemaakte beeld van de Kartuizer
herdenking in de pandhof
herdenking in de pandhof

Zater­dag 23 juli wer­den de mar­te­la­ren van Roermond her­dacht in de Carolus­ka­pel en het vroe­gere Kartuizer­kloos­ter waar­van die deel uitmaakt. Precies 450 jaar gele­den wer­den in en bij die kapel 12 Kartuizers wreed vermoord, som­mi­ge andere monniken kon­den - vaak zwaar gewond - ontsnappen of wer­den vrijgekocht. Wat gebeurde hier en hoe moet je de dood van die Kartuizers zien? Was het wel een mar­tel­dood zoals de Kerk die ver­staat? Mgr. Smeets en burge­mees­ter Rianne Donders van Roermond waren bij de her­den­king.

Fraaie foto's van M. Bemelmans op:

Op de foto's onderaan deze pagina onder meer: de kast met relieken van de mar­te­la­ren in de Carolus­ka­pel, de ple­baan-deken van Roermond in de kapel en drs. B. Hartmann tij­dens zijn lezing

Martel­dood?

Martel­dood? Daar zijn twijfels over geuit. Een mar­tel­dood moet zijn "in odium fidei" (uit haat tegen het geloof), wil die executie mee­tellen voor het marte­laar­schap. In het geval van de mar­te­la­ren van Roermond trokken soldaten de Kartuis binnen die ze wil­den plun­de­ren. Als daarbij slacht­of­fers vallen is er toch geen sprake van een mar­tel­dood? Prof. Peter Nissen heeft die stelling in 2009 verde­digd.

‘Zomaar’ een plun­dering?

Er was echter veel meer aan de hand dan alleen plun­der­zucht. In het symposium dat ’s mid­dags werd gehou­den, lichtte drs. Ben Hartmann, die pro­mo­veert op deze periode van de kerkge­schie­de­nis, dat op inte­res­sante wijze toe. Hij zette - voor mij zeer hel­der - uiteen waarom het inder­daad om een mar­tel­dood gaat. Ten eerste moeten we marte­laar­schap niet te "eng" benoemen: marte­laar Johannes de Doper werd gedood omdat hij de relatie kritiseerde die de koning was aan­ge­gaan, in de tweede oorlog zijn anderen als marte­laar gestorven in een con­cen­tratie­kamp, waarbij het marte­laarsaspect ook pas dui­de­lijk wordt wanneer we hun dood zien in een bre­der per­spec­tief. Het ging in Roermond niet om "zomaar" een plun­derng. In de homilie hier­on­der wordt iets meer nog gezegd over dit be­lang­rijke punt, dat bij de mar­te­la­ren van Gorcum en Alkmaar iets min­der speelt omdat de katho­lie­kenhaat van Lumey en Sonoy bekend is uit hun eigen woor­den.

Eucha­ris­tie­vie­ring

De dag begon met de plech­tige Gre­go­ri­aans gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring in de Carolus­ka­pel waarin de beide vica­rissen generaal mgr. René Maessen en mgr. Harry Quaedvlieg con­ce­le­breer­den, evenals ver­schil­lende andere pries­ters, waar­on­der na­tuur­lijk de ple­baan-deken van Roermond Alexan­der de Graaf Woute­ring en oud-deken mgr. Rob Merxx, die als dagvoor­zit­ter van het symposium fun­geerde. Burge­mees­ter en Bis­schop van Roermond namen deel aan de vie­ring.

Pro­ces­sie

Aan­slui­tend aan de Mis begon een pro­ces­sie met een deel van het gebeente van de mar­te­la­ren, dat ter her­den­king van de gruwe­lijk­he­den die precies 450 jaar eer­der had­den plaats gevon­den, door de kruisgangen naar het pandhof wer­den gedragen waar de mar­te­la­ren aan­vanke­lijk begraven zijn geweest. Hier las historicus Rob Dückers een deel voor uit het ver­slag van Havensius die niet lang na de gebeur­te­nissen minutieus het lot van iedere monnik van de Roermondse Kartuis heeft be­schre­ven.

Beeld van Kartuizer

Verder trok de pro­ces­sie, naar een fraai bronzen beeld dat werd gemaakt door Jean Notten. Het stel een kartuizer voor, de kap van het habijt over het hoofd, de ogen gesloten. Het beeld straalt aldus de spiri­tua­li­teit van de orde uit, die gericht is op be­schou­wing en afzon­dering van de wereld.

Symposium

Na de pro­ces­sie begon het symposium, met bijdragen van drs. Ben Hartmann, pater Johannes Maria Touw, prior van de abdij van Vaals en historicus Rob Dückers. Daar­van heb ik alleen de bijdrage van Hartmann nog gevolgd; de reis terug naar Haar­lem duurt toch zo'n twee uur...

Drie groepen her­dacht

Het was de tweede her­den­king in een serie van drie: de mar­te­la­ren van Gorcum zijn op 9 juli prach­tig her­dacht en gevierd; de mar­te­la­ren van Alkmaar zullen komend jaar wor­den her­dacht omdat de Fran­cis­ca­nen onder hen welis­waar in 1572 gestorven zijn, de pastoor en de kape­laan van Alkmaar hebben zich echter nog een jaar verborgen weten te hou­den, totdat hun verblijf­plaats werd verra­den...

Tentoon­stel­ling

In de Carolus­ka­pel en de kapit­tel­zaal aan de Swalmer­straat 100 in Roermond zijn twee exposities te zien "Geboorte van Neder­land"en "Het andere verhaal van Roermond" die van woens­dag tot zon­dag van 14.00-17.00 uur te bezich­tigen zijn. De ten­toon­stel­ling duurt tot en met 31 ok­to­ber

 

Homilie

HET KRUIS BLIJFT STAAN...

ZATERDAG 23 JULI 2022, Mar­te­la­ren van Roermond

Excellentie, broe­ders en zusters,

Geboorte van Neder­land?

Het jaar 1572 wordt dit jaar gevierd
als de “geboorte van Neder­land”.
Daarop is na­tuur­lijk sowieso
nog wel iets af te dingen
en dat jaar is voor onze katho­lie­ke kerk­ge­meen­schap
vooral getekend
door de wrede mar­tel­dood
die katho­lie­ke pries­ters en kloos­ter­lingen
moesten onder­gaan.

Drie groepen mar­te­la­ren

Volgend jaar wor­den de mar­te­la­ren van Alkmaar her­dacht;
op 9 juli hebben we de 450e sterf­dag
van de mar­te­la­ren van Gorcum
in een nationale bede­vaart gememoreerd.
Die zijn heilig verklaard,
maar de ge­schie­de­nis van de mar­te­la­ren van Roermond
is net zo in­druk­wek­kend.
Alleen: zij waren Kartuizers,
een orde waar­van de leden terug getrokken
een kluize­naar-ach­tig monniksleven lei­den.
Kartuizers tre­den niet graag aan de dag
met zoiets als een heilig­ver­kla­ring.
Drie groepen mar­te­la­ren wor­den dus her­dacht,
maar zij waren niet de enigen
die on­schul­dig een wreed lot moesten onder­gaan.

On­schul­dige weer­loze mensen
die wer­den omgebracht
omdat zij vasthiel­den aan het oude geloof.

Ook nu...

Ook nu wor­den we weer
met oorlog en geweld gecon­fron­teerd.
Ie­der­een denkt daarbij nu spon­taan aan Oekraïne,
maar het gaat veel ver­der:
tal van lan­den in de wereld zijn in oorlog
of verkeren in een diep­gaande,
door Covid verer­gerde
poli­tieke en eco­no­mische crisis.
Op tal van plaatsen leidt die crisis
tot gebrek aan voedsel en hon­ger.
En weke­lijks bereiken ons berichten
over christen­ver­vol­gingen.
Zo is de situatie in Nigeria
voor pries­ters en katho­lie­ken
niet veilig door de vele ter­ro­ris­tische aan­slagen.

Ook in onze eigen maat­schap­pij
is echt niet alles koek en ei.
Toen ik als jonge pries­ter
veel huis­be­zoek deed,
was dat wat me het meeste opviel:
wat maken mensen veel mee!
Hoeveel lij­den is er onder mensen!

Veel mensen dragen door dit soort situaties
gees­te­lij­ke won­den met zich mee
die hun leven bepalen.

Als we vandaag de mar­te­la­ren van Roermond gedenken
en horen over de vre­se­lijke wijze
waarop zij om het leven zijn gebracht,
is dat voor ons allen tege­lijk een reden
om stil te staan bij het vele leed
dat mensen ook nu nog treft.

Was het alleen plun­dering?

De mar­te­la­ren zijn om het leven gebracht
niet alleen omdat de soldaten van Willem van Oranje
op zoek waren naar buit,
om geman­keerde soldij
aan te vullen.
Als hun doel roof was,
waarom moesten de monniken dan sterven?
Die waren niet gewapend
en vorm­den geen bedrei­ging.
De bij­zon­dere wreed­heid
waar­mee de mar­telingen zijn vol­trok­ken
en de spot die de soldaten dreven
met gewa­den en andere voorwerpen
van het katho­lie­ke geloof
waarin zij zelf ooit waren gedoopt
maar dat zij nu afgezworen had­den,
dat alles wijst ons een andere weg:
haat tegen het katho­lie­ke geloof,
afkeer van wat zij eens
met eerbied had­den bena­derd,
dat was de reden waarom de mar­te­la­ren
op deze wijze zijn gedood.

Vervolgd en zon­der respect bena­derd

Laten we dus met hun leven en voor­beeld voor ogen
vandaag bij­zon­der denken aan alle mensen
die om hun geloof wor­den ver­volgd
- het chris­ten­dom is nog steeds
de meest ver­volgde gods­dienst ter wereld -,
aan alle mensen die lij­den onder oorlog en geweld,
aan allen ook in ons eigen land
die gees­te­lijk gewond zijn geraakt
doordat zij niet met respect en eerbied,
maar met haat en afkeer zijn bena­derd
en in zich die wond meedragen
van niet geliefd, niet bemind te zijn,
niet in tel te zijn.

Onze hoop, ons geloof!

Er is één God en Vader
die ons geschapen heeft
en die ons bemint zoals we zijn;
Hij is tot het uiterste is gegaan
om ons Zijn liefde te betuigen
en ons te verlossen
uit de greep van het kwaad en de dood,
uit de macht van de zonde.
Dat is ons geloof, dat is onze hoop!
Voor ons is het kruis van Jezus Christus
dus niet op de eerste plaats
een vre­se­lijk mar­tel­werktuig
maar een teken van Gods liefde gewor­den.

Als iemand iets voor ons doet
terwijl die er zelf moeite en nadeel
van onder­vindt,
dan zien we dat die persoon
ons wer­ke­lijk liefheeft.
Liefde is niet een vaag gevoel,
maar uit zich in concrete daden.
In concrete daden, in liefde tot het uiterste toe
hebben we mogen ervaren
dat God ons wer­ke­lijk liefheeft.

Het kruis dat staat

“Stat crux, dum volvitur orbis”,
het kruis blijft staan,
terwijl de wereld draait.
Die woor­den vormen de wapen­spreuk
van de Kartuizerorde,
de enige orde in de katho­lie­ke kerk
waar­van het heet
dat die nooit her­vormd hoefde te wor­den,
omdat de tucht er nooit is verslapt:
Numquam reformata, quia numquam deformata”.
Hoe komt het dat deze orde
altijd in goede vorm is ge­ble­ven?
Dat komt omdat de Kartuizers ervoor gekozen hebben
om de wereld maar te laten draaien
- en die is vaak een dol gedraaide wereld -
en altijd het kruis voor ogen te blijven hou­den,
het teken dat we zijn verlost.

Een vast anker­punt

Laat de wereld maar draaien,
dan is er dit, dan is er dat;
het lijkt vaak helemaal niet
de goede kant op te gaan
en wij voelen ons mach­te­loos daarbij
omdat er zoveel is
dat wij niet kunnen ver­an­de­ren,
waarop wij geen invloed hebben.
De wereld draait,
maar één ding staat wél vast:
het kruis blijft staan,
dat teken van zelfgave blijft,
we zijn verlost,
we zijn nu al voor eeuwig
geborgen in de liefde van God.

Ook al moeten we door donkere dalen
en staat dat kruis
ook in die zin stevig en vast
in ons leven en in de wereld geplant,
de allesver­nie­ti­gende kracht
van kwaad en geweld is ver­slagen,
het laatste woord zal Vrede zijn.

Ook nu...

Laten we vandaag bid­den en hopen
dat het kruis dat
in het leven van de mar­te­la­ren van Roermond
werd geplant door de gruwelda­den die hun overkwamen,
vruchten zal dragen, ook in onze tijd
door een groeiend respect, eerbied
voor de rechten van de mens,
voor gewetens- en gods­dienst­vrij­heid.
En bid­den we dat wij­zelf trouw mogen zijn
aan onze gods­diens­tige over­tui­gingen
én een groot ver­trouwen mogen bezitten
dat het kruis dat in ons leven is geplant,
niet zon­der vrucht zal blijven
en dat dit kruis
de weg is naar het licht.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug