Arsacal
button
button
button
button


Heiligdomsvaart in Susteren

Eucharistie en historische reliekenstoet

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 september 2022 - 511 woorden
tijdens de Mis
tijdens de Mis
felicitaties voor de onderscheidene, hier met de burgemeester
felicitaties voor de onderscheidene, hier met de burgemeester
Terugkomst van de reliekenstoet
Terugkomst van de reliekenstoet

Zondag 4 sep­tem­ber was ik in Susteren om deel te nemen aan de hei­lig­doms­vaart die daar eens in de zeven jaar wordt gehou­den. Na de Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring was er een his­to­rische relieken­stoet met meer dan duizend deel­ne­mers. Karel Fiddeleers werd geëerd met het ere­bur­ger­schap van de ge­meen­te.

De hei­lig­doms­vaart gaat nog door tot en met zon­dag 11 sep­tem­ber. Ook dan is er een Pontificale Mis, een Hei­lig­domsbrunch, plech­tige vespers en de slotop­voe­ring van "Weerlicht der eeuwen".

Zieken

Helaas was kar­di­naal Eijk opnieuw ziek en moest hij afzeggen. Hij zou de hoofd­cele­brant zijn geweest in de Eucha­ris­tie­vie­ring. In dit­zelfde weekend bereikte ons allen het bericht van de erns­tige ziekte van mgr. Liesen, de bis­schop van Breda. Ook mgr. Smeets is erns­tig ziek en een lang proces doormaken van levensverlengende chemokuren, die hij met grote gees­te­lij­ke moed en kracht door­staat. Ik bid voor hen allen en wil ook alle lezers oproepen tot gebed voor hen.

Loslaten

Mgr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van Roermond en Leger­bis­schop, heeft het over­ge­no­men en sprak naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie over het loslaten en de juiste priori­teiten stellen. We kunnen weinig mee­ne­men als we moeten sterven, maar wel onze gehecht­heid aan Jezus Christus! Juist dat wat we niet kunnen loslaten, houdt ons in de greep en "kilt" ons.

Aanwe­zigen

Naast mgr. De Jong was ook mgr. Ron van den Hout aanwe­zig, evenals mgr. Frans Wierts en abt Ad Lenglet van de abdij van Vaals. Daar­naast con­ce­le­breer­den ver­schil­lende pries­ters waar­on­der de beide vica­rissen generaal van het Roermondse bisdom, mgr. René Maessen en mgr. Harry Quaedvlieg en na­tuur­lijk pastoor-deken Geert Lauven­berg. Kape­laan Leonard zorgde voor het goede verloop van de ceremonie.

Onder­schei­ding

Drie burge­mees­ters waren aanwe­zig bij de Mis, aan het eind waar­van door één van hen de heer Karel Fiddeleers werd verrast met de gou­den pen­ning van de ge­meen­te en het ere­bur­ger­schap. Fiddeleers is de regisseur van het Oplenlucht spel "Weerlicht der Eeuwen"dat in het kader van deze hei­lig­doms­vaart wordt opge­voerd (tekst na­tuur­lijk van p. Jacques Schreurs) en speelt ook ver­der een centrale rol in de organi­sa­tie van dit grootse gebeuren.

Relieken­stoet

Bij de relieken­stoet sloot ook bis­schop Patrick Hoogmartens aan en de gouverneur (com­mis­sa­ris van de koning) Emile Roemer alsmede de kanun­niken van het Roermondse kapit­tel. Zij keken naar een prach­tige twee uur durende his­to­rische optocht die de ge­schie­de­nis ver­beeldde van de komst van de H. Wil­li­brord en zijn gezellen, de stich­ting van het klooster in Susteren en de ver­dere ge­schie­de­nis daar­van met de heiligen Amel­berga als eerste abdis.

Reliekento­ning

Na het his­to­rische gedeelte volgde de reliekento­ning met onder meer de relieken uit Sint Odiliënberg en Susteren, van Lambertus en Servatius; ver­der kwamen langs de zwarte Christus van Wijck en de Sterre der Zee uit Maastricht. Ook het Maria­beeld van Ton­ge­ren werd langs gedragend, daar zal de volgende hei­lig­doms­vaart zijn (2023). De stoet werd besloten met de reliekschrijn van de heilige Amel­berga, waarbij de gees­te­lij­ken aansloten.

Het is bij­zon­der en heel mooi dat een rela­tief kleine stad als Susteren zo iets moois en grootschaligs op touw weet te zetten, met mede­wer­king van ie­der­een!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug