Arsacal
button
button
button
button


In dankbare herinnering

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 8 september 2022 - 230 woorden
Koningin Elizabeth II
Koningin Elizabeth II (foto: UK Home Office)

Met leedwezen heeft ook de katho­lie­ke ge­meen­schap in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kennis geno­men van het over­lij­den van koningin Elizabeth de Tweede. In haar verliezen velen binnen en buiten het Verenigd Ko­nink­rijk een koningin die ruim zeven­tig jaar haar leven in dienst heeft gesteld van haar land.

Ze mar­keert daar­mee een lange ge­schie­de­nis waarin vele gene­ra­ties haar als koningin hebben gekend. Zij was in al die jaren ook hoofd van de Angli­caanse Kerk en heeft haar geloof altijd uit­ge­dragen in haar leven door haar haar ge­tui­ge­nissen in toe­spra­ken, bij­zon­der in haar per­soon­lijke bood­schappen met kerst­mis. Onze gedachten en gebe­den gaan uit naar haar familie en naar allen die zich in al die jaren met haar verbon­den hebben gevoeld. Moge zij rusten in vrede.

Wij bid­den ook voor de nieuwe koning Charles de Derde. Dat Gods zegen op hem en de leden van het Ko­nin­klijk Huis moge rusten.

+ Johannes W.M. Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Con­do­lean­ce register

Vanaf zater­dag a.s. is er in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam gelegen­heid een con­do­lean­ce register te tekenen. De kerk is dage­lijks van 11.00 uur tot 16.00 uur open. Het con­do­lean­ce register zal na de staatsbegrafenis wor­den over­ge­dragen aan de ambassade van het Verenigd Ko­nink­rijk in Den Haag.

Speciale Evensong

Op zater­dag 17 sep­tem­ber zal er om 17.00 uur een speciale Evensong plaats vin­den in de Nicolaas­basi­liek. De koren van de Nicolaas o.l.v. Giles Brightwell zullen de gezangen ver­zorgen.

Terug