Arsacal
button
button
button
button


Moet de Kerk zich aanpassen aan de tijd?

Besturendag - Gebed voor zielenrust mgr. dr. Dick Verbakel

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 10 september 2022 - 958 woorden
De heilige Mis was in de kloosterkapel
De heilige Mis was in de kloosterkapel
Moet de Kerk zich aanpassen aan de tijd?

Op zater­dag 10 sep­tem­ber was in het Dio­ce­saan centrum in Heiloo de pa­ro­chie­besturen­dag. In de heilige Mis waar­mee de dag begon, hebben we bij­zon­der gebe­den voor mgr. dr. Dick Verbakel, die de dag ervoor overle­den was. Wat moet de kerk doen om echt missio­nair te kunnen zijn? We ston­den hierbij stil aan de hand van het evan­ge­lie van de dag (Lc. 6, 43-49).

Mgr. Dick Verbakel

Mgr. dr. Dick Verbakel was vele jaren vica­ris generaal van het bisdom Rotter­dam en voor­zit­ter van Cura Migratorum. Daar ontmoette ik hem met regelmaat om over de mi­gran­ten­ge­meen­schappen en de pas­to­rale zorg daarvoor te overleggen. De bis­dom­men Haar­lem en Rotter­dam werken daarin samen met het Aarts­bis­dom Utrecht. Dick Verbakel was ook gepro­mo­veerd in pas­to­rale psycho­the­ra­pie en heeft veel pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers begeleid. Moge hij in de vrede van Gods ko­nink­rijk binnen­gaan!

Homilie

Hoe kunnen we hen bereiken?

Wat moet de Kerk doen?

Ik denk dat we ons allemaal wel afvragen
hoe de Kerk in de toe­komst
de mensen kan bereiken
en zich met hen kan verbin­den.
Wat moet de Kerk doen?
Dat is nog niet zo ge­mak­ke­lijk.

Aanpassen?

Som­mi­gen zeggen bij­voor­beeld
dat de Kerk zich moet aanpassen aan de tijd
en mee moet gaan
met de ver­an­der­de opvat­tingen en gedachten.
Maar als we om ons heen kijken,
is dat in ieder geval geen garantie
dat we de mensen bereiken.

De pro­tes­tantse kerken

Laten we bij­voor­beeld kijken
naar de pro­tes­tantse kerken,
die vroe­ger de meer­der­heid vorm­den
in ons land,
maar nu nog geen 15% van de bevol­king uitmaken.
Pro­tes­tan­ten gaan wel naar de kerk,
meer dan de katho­lie­ken,
maar die kerkgang is juist sterker
bij de zwaar­dere pro­tes­tan­ten
en evan­ge­lische chris­te­nen.
En volgens Wikipedia hebben
alle vrij­zin­nige pro­tes­tantse stro­mingen samen
nog geen 180.000 leden.

Wat voor kerk trekt aan?

Als we rond kijken in ker­ke­lijk Neder­land
en daar­bui­ten,
dan denk ik dat we kunnen zeggen
dat die ker­ke­lijke ge­meen­schappen aantrekken
waar inder­daad een aan­trek­ke­lijke ge­meen­schap
te vin­den is,
waar het geloof met vurig­heid wordt beleefd,
waar de vie­rin­gen goed wor­den ver­zorgd
en er aan­dacht is
voor een goede com­mu­ni­ca­tie van de bood­schap,
waar actieve inzet is voor geloofsver­die­ping en vor­ming,
catechese en caritas,
waar door de goede inzet van de kerk
voor mensen in moei­lijke omstan­dig­he­den,
de kerk laat zien dat zij
er toe doet,
dat christen-zijn, katho­liek-zijn
een concrete uit­wer­king heeft
in de dingen die we doen.

In feite gaat het daar
om de fun­da­men­ten van ons geloof
en van ons kerk-zijn:
gebed en sacra­menten,
aanbid­ding, vor­ming en geloofsver­die­ping.

Stormen

Jezus zelf heeft het in het evan­ge­lie van deze dag
over het fun­dament waarop we moeten bouwen.
Als het fun­dament goed is,
kan ons geloof stormen doorstaan,
als dat fun­dament er niet is,
zal het huis van ons geloof
de storm niet doorstaan.
De boel zakt in en wordt verwoest.

Dat is ook mijn visie voor de Kerk:
die kerk kan door vre­se­lijke stormen heen­gaan,
we hebben de afgelopen hon­derd jaar
een grote omwen­teling beleefd,
van opbloei en het rijke Roomse leven,
naar de situatie van nu.
De Kerk is margi­naal gewor­den.

Het be­lang­rijk­ste

Mar het aller­be­langrijkste is nu
dat die kerk trouw blijft aan haar bood­schap,
zich richt op het leggen van een goed fun­dament,
want alleen als de Kerk authen­tiek is,
haar bood­schap trouw blijft,
en tege­lijk open en verwel­ko­mend probeert te zijn,
zodat mensen gees­te­lijk
de toegang kunnen vin­den tot die bood­schap,
zal zij doorgang vin­den.

De kerk is van de Heer

Het is Jezus Christus die ons de kerk heeft gegeven,
het is Jezus die het fun­dament heeft gelegd,
“Waarom noem je mij ‘Heer, Heer’
als je niet doet wat Ik zeg?”
Dat is de vraag die Jezus ons vandaag stelt.
Dat is in feite een uit­no­di­ging
om te bouwen op het fun­dament
dat Hij heeft gelegd.
Kortom, als we ons afvragen:
“Hoe moet het ver­der met de Kerk”,
is het ant­woord kort gezegd:
Ga naar de bron,
luister naar Zijn woor­den
en handel ernaar.

 

VOORBEDE - GEBED VAN DE GELOVIGEN

Laten we bid­den tot de Heer, die het fun­dament is van ons leven en van de Kerk.

Voor ons bisdom

1. Laten we vandaag bij­zon­der bid­den voor de kerk in ons bisdom, voor alle pas­to­rale krachten en voor de vrij­wil­li­gers en allen die voor de kerk werk­zaam zijn. Dat de Heer hen allen moge zegenen en in­spi­re­ren, Laat ons bid­den

2. Bidden we voor alle pa­ro­chies in ons bisdom: dat zij ernaar zullen streven om levende en in­spi­re­rende ge­meen­schappen te vormen, voor oud en jong, ook al moet het in een groter ver­band, met andere pa­ro­chies samen. Laat ons bid­den.

Voor de maat­schap­pij

3. Laten we ook bid­den voor alle noden in onze maat­schap­pij; voor de mensen die finan­cieel moei­lijk zitten door de gestegen kosten van het levens­on­der­houd, voor degenen die door de gestegen energie­kos­ten in problemen komen met hun bedrijf, voor de vluch­te­lingen en mi­gran­ten, voor alleen die een­zaam zijn: dat hun nood mag wor­den opgemerkt, dat er aan­dacht zal zijn voor hen, hulp en steun. Laat ons bid­den.

Om Gods zegen voor deze dag

4. Laten we bid­den om Gods zegen over deze dag en over onze eigen inzet voor de kerk; bid­den we om zegen voor de zieken in onze pa­ro­chies, voor de mensen die in relatie­pro­ble­men verkeren en voor alle mensen die verdriet hebben om het verlies van een dier­ba­re. Laat ons bid­den

Om de zielenrust voor Dick Verbakel

Bis­schop: 5. Laten we ook bij­zon­der bid­den voor mgr. dr. Dick Verbakel die gis­te­ren­mid­dag is overle­den: we zijn dank­baar voor zijn inzet voor, de kerk, voor zijn inzet voor de mi­gran­ten, voor zijn be­ge­lei­ding ook aan mensen uit ons bisdom; dat de Heer hem de vrede deelach­tig laat zijn, dat hij mag rusten in vrede! Laat ons bid­den

Slot­ge­bed

Bis­schop: Zegen, Heer, ons samen­zijn, zegen onze mooiste intenties en verlangens; doe ons geloof en ons ver­trouwen in U toe­ne­men, dat die het fun­dament mogen zijn voor ons leven. Door Christus onze Heer.

Terug