Arsacal
button
button
button
button


Centrale kerken en steunpunten? Parochiebesturen in gesprek

De WJD komt eraan!

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 september 2022 - 543 woorden
Carolien Hoogenboom presenteert de WJD
Carolien Hoogenboom presenteert de WJD
tijdens de lunch
tijdens de lunch
Marius van der Knaap presenteert de gespreksthema's
Marius van der Knaap presenteert de gespreksthema's

Op de pa­ro­chie­besturen­dag waren er - naast mijn inlei­ding (zie eer­der artikel) ook pre­sen­ta­ties door de econoom, de staf­me­de­werker kerkop­bouw, jon­ge­ren- en gezins­pas­to­raat en een pre­sen­ta­tie door de vica­ris-generaal.

Pre­sen­ta­tie van de situatie

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring (zie vorig bericht) kwamen de tegen de negen­tig deel­ne­mers aan de pa­ro­chie­besturen­dag (vrijwel alle pa­ro­chies of samen­wer­kings­ver­ban­den waren ver­te­gen­woor­digd) samen in de Engelen­zaal. In het ochtend­pro­gramma waren er enkele pre­sen­ta­ties: ik mocht het spits afbijten met de inlei­ding die U in het vorige artikel vindt, daarna kwam de alge­meen econoom de heer T.J. (Thom) van der Steen MBA die de finan­ciële ont­wik­ke­ling van de pa­ro­chies in ons bisdom pre­sen­teerde en staf­me­de­werker kerkop­bouw Marius van der Knaap MBA die onder meer de gespreks­vra­gen inleidde en de voort­gang van de samen­wer­kings­pro­ces­sen.

Re­flec­tie op de uit­dagingen waar we voor staan

Na de lunch vond dit gesprek in deel­groepen plaats waarin de pa­ro­chie­be­stuurs­le­den hun re­flec­tie kon­den geven op de uit­dagingen waar we voor staan en ver­schil­lende voor­stel­len vanuit het bisdom.

Vanuit de ver­schil­lende gremia is bij­voor­beeld naar het bisdom de vraag geko­men om meer regie te nemen en de samen­wer­kings­pro­ces­sen te facili­te­ren. Er wordt gedacht aan enkele pilots van externe be­ge­lei­ding van regio's om de samen­wer­king en fusie gestalte te geven met de mensen ter plaatse. Dit zou moeten lei­den - zo schatten wij in - tot de aan­wij­zing van ongeveer 28 centrale kerken in het bisdom en een 37 tal steun­pun­ten. Dit zou betekenen dat op andere locaties ver­der zal wor­den afgezien van kost­ba­re in­ves­te­ringen, terwijl de in­ves­te­ringen in de steun­pun­ten tot het nood­za­ke­lijke beperkt moet blijven.

Later hopen we nader in te gaan op de reacties die op dit voorstel zijn geko­men en op de beide andere vragen die aan de groepen wer­den voor­ge­legd omtrent het or­ga­ni­se­ren van pas­to­rale ini­tia­tie­ven in een wij­dere regio en het benoemen van hobbels en blok­kades op weg naar een missio­naire kerk. In het alge­meen kan ik zeggen dat de situatie wel werd herkend, dat men de nood­zaak van ver­an­de­ringen inziet, maar ook hoopt dat het bisdom het proces van samen­wer­king en samen­gaan samen met de parchies gestalte wil geven.

Familie­zon­dagen

Aan het einde van de dag wer­den enkele be­lang­rijke ini­tia­tie­ven ge­pre­sen­teerd, met name de voorbeei­ding op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en de Familie­zon­dagen die op ver­schil­lende plaatsen in het bisdom wor­den gehou­den (Schagen, Heems­kerk, Haar­lem en Heiloo). Daar komen moge­lijk nog enkele locaties bij. In Uithoorn wordt even­eens met dit ini­tia­tief van Familie­zon­dagen be­gon­nen.

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen komen eraan!

Voor wat betreft de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD), eind juli begin au­gus­tus 2023: het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert een mooie reis met bezoeken aan onder meer Lourdes en Fatima, met een stuk Camino en een bezoek aan Burgos. Pa­ro­chies kunnen aan het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom vragen om deze reis voor de jon­ge­ren in de pa­ro­chie toe te lichten, daarvoor kunnen ze Jong Bisdom Haar­lem bena­de­ren (Carolien Hoogen­boom). We hopen met sponso­ring (er beginnen ook sponsoracties) de prijs van deze WJD-reis betaal­baar te kunnen hou­den. De gierende inflatie legt daar een extra druk op, maar zodra de prijs bekend is, wordt die ge­pu­bli­ceerd. Jon­ge­ren zijn van harte welkom, evenals sponsoren!

Ini­tia­tie­ven vanuit de pa­ro­chies

Pa­ro­chies had­den voor deze besturen­dag inte­res­sante ini­tia­tie­ven vanuit hun regio kunnen mel­den, die wer­den aan het eind nog even toe­ge­licht door vica­ris-generaal mgr. dr. Bart Putter.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug