Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen bijeen in ’s-Hertogenbosch

Bisschoppenvergadering en mis in de Sint-Jan

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 13 september 2022 - 294 woorden
Bisschoppen bijeen in ’s-Hertogenbosch
Bisschoppen bijeen in ’s-Hertogenbosch
Secretaris generaal mr. Suzan Daalmans
Secretaris generaal mr. Suzan Daalmans

Dins­dag 13 sep­tem­ber was de eerste bis­schop­pen­ver­ga­de­ring in ’s-Hertogen­bosch na het zomerreces. Een bij­zon­dere ver­ga­de­ring die in het teken stond van gebed voor de zieken, een afscheid en het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan.

Afscheid

Voor se­cre­ta­ris generaal mr. Suzan Daalmans was het de laatste ver­ga­de­ring die zij meemaakte, want zij gaat met pensioen. Ik ben haar zeer dank­baar (en volgens mij geldt dat voor alle bis­schop­pen) voor haar grote inzet, be­schei­den­heid, dienst­baar­heid en (juri­dische) expertise. In de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie komen vele dossiers langs, waar­van vele met een juri­disch karakter. Daar­naast is het aansturen van het se­cre­ta­riaat van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de samen­wer­king met de voor­zit­ter na­tuur­lijk van belang. Zij heeft deze taken voor­tref­fe­lijk vervuld.

Zieken

Na­tuur­lijk werd ook stil gestaan bij de zieke bis­schop­pen, aan wie in gebed werd gedacht: mgr. Harrie Smeets en mgr. Jan Liesen. Ook ik denk regel­ma­tig aan hen in mijn gebed en hoop voor hen op alles wat goed en wen­se­lijk is. Namens de bis­dom­men Roermond en Breda waren de vica­rissen generaal aanwe­zig. Kar­di­naal Eijk was niet aanwe­zig van­wege andere ver­plich­tingen. Zijn beide hulp­bis­schoppen waren er na­tuur­lijk wel.

800 jaar

Van­wege het 800-jarig bestaan van de ka­the­drale basiliek van sint-Jan in Den Bosch, hebben de bis­schop­pen na afloop van de ver­ga­de­ring de heilige Mis in deze gothische ka­the­draal gevierd, die prach­tig werd opge­luis­terd door de Iuventatis, een groep van het ka­the­drale koor. Ook de ple­baan Vincent Blom con­ce­le­breerde, ceremonia­ris Freek van Genugten van de bis­schop van Den Bosch, mgr. Gerard de Korte (die hoofd­cele­brant was), leidde alles in goede banen en een groep acolieten van de ka­the­draal diende de Mis. Na afloop brachten de bis­schop­pen een eerbe­toon aan de Zoete Moeder en bood het kerk­bestuur de bis­schop­pen een maal­tijd aan van­wege het jubileum.

De foto­se­rie is gemaakt door Wim Koopman.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug