Arsacal
button
button
button
button


Yad Vashem voor kardinaal Jan de Jong

Symposium in Paushuize

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 19 september 2022 - 526 woorden
V.l.n.r. voorzitter Yad Vashem D. Simon, kardinaal Eijk, de fam. De Jong, de ambassadeur en de opperrabbijn
V.l.n.r. voorzitter Yad Vashem D. Simon, kardinaal Eijk, de fam. De Jong, de ambassadeur en de opperrabbijn
Fam. De Jong met onderscheiding en penning
Fam. De Jong met onderscheiding en penning
Uitreiking door de Israëlische ambassadeur
Uitreiking door de Israëlische ambassadeur

Maan­dag 19 sep­tem­ber vond in het Paushuize te Utrecht de uit­rei­king plaats van de Yad Vashem onder­schei­ding ‘Recht­vaar­dige onder de volkeren’ aan fami­lie­le­den van kar­di­naal De Jong, die daar­mee posthuum werd geëerd voor zijn inzet voor de Joden tij­dens de Tweede Wereld­oor­log.

De hou­ding van de bevol­king

Het aarts­bis­dom Utrecht fun­geerde als gastheer en had een prach­tige bij­een­komst geor­ga­ni­seerd met ontroerende lezingen van prof. Marcel Poorthuis (over kar­di­naal De Jong en diens inzet) en van prof. Emile Schrijver, alge­meen directeur van het Joods cultureel kwar­tier en het Joods his­to­risch museum, die inging op de hou­ding van de Neder­landse bevol­king tij­dens die oorlog tegen­over de gruwelen die het Joodse volk wer­den aan­ge­daan. Die hou­ding was vaak beschamend en het verhaal over een monu­ment uit dank­baar­heid van de Joodse bevol­king voor die hou­ding en over de totstandko­ming daar­van, was zo moge­lijk nog meer beschamend. Het was maar een klein deel van de Neder­landse bevol­king dat zich daad­wer­ke­lijk heeft ingezet voor hun Joodse mede­bur­gers en daar was kar­di­naal De Jong er één van en wel op voor­beel­dige wijze.

Onderduiken

Kar­di­naal De Jong heeft een be­lang­rijke rol gespeeld in het verzet van de Neder­landse bis­schop­pen en dat ook meestal samen gedaan met de pro­tes­tantse kerken. Hij heeft een actieve rol gespeeld in het laten onderduiken van Joodse mensen en gezorgd voor levens­on­der­houd voor hen. Waar­schijn­lijk waren er ook in het aarts­bis­schoppe­lijk paleis mensen ondergedoken, hoewel dat schuin tegen­over het hoofd­kwar­tier van de NSB en het staf­kwar­tier van de SS lag en het dus extra gevaar­lijk was.

Opperrabbijn Jacobs

Opperrabijn Jacobs memoreerde hoe de Duitse bezetter probeerde de publi­ca­tie te verhin­de­ren van de brief tegen de Joden­ver­vol­ging, die De Jong aan de pa­ro­chies ter voor­le­zing had gestuurd. De kar­di­naal ont­ving de Duitse representanten in vol ornaat en ant­woordde niet anders dan dat hij de bood­schap goed had verstaan, waarop hij de voor­le­zing van de brief gewoon liet door­gaan.

Kar­di­naal Eijk en Doron Themans

Kar­di­naal Eijk nam in zijn in­druk­wek­kend betoog stelling tegen het opnieuw opkomend anti­se­mi­tisme. Ook een zoon van de overle­den aanvra­ger van de Yad Vashem onderchei­ding, dhr. Doron Themans, sprak over de levensge­schie­de­nis van zijn vader die liefde­vol was op­ge­van­gen op een onderduik­a­dres door katho­lie­ke mensen met wie hij een levenslange band heeft onder­hou­den.

Uitrei­king

Aan het einde van het symposium vond de uit­rei­king van de Yad Vashem onder­schei­ding plaats door de am­bas­sa­deur van Israël, Z. Exc. de heer Modi M. Ephraim. De achterneef van de kar­di­naal die de onder­schei­ding samen met zijn mede-familielid ont­ving en zelf oud-leer­ling van de kar­di­naal De Jong­school en bewoner van de kar­di­naal de Jongweg, bedankte daarop met her­in­ne­ringen aan de band van kar­di­naal De Jong met Ameland en met zijn familie.

Aanwe­zigen

Onder de aanwe­zigen waren ver­te­gen­woor­digers van de familie, ver­schil­lende rabbijnen, de Neder­landse bis­schop­pen (met uit­zon­de­ring van de zieke bis­schop­pen en mgr. De Jong die in Lourdes is), docenten van de TST en mede­wer­kers van het Aarts­bis­dom. Ook de pries­ter van Ameland was aanwe­zig.

Het was een zin­volle bij­een­komst, met mooie ge­tui­ge­nissen en lezingen en het is goed dat in kar­di­naal De Jong de inzet van de Neder­landse bis­schop­pen tij­dens de Tweede Wereld­oor­log is her­dacht.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug