Arsacal
button
button
button
button


Berend en Hannie Mink veertig jaar getrouwd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 september 2022 - 188 woorden

Zondag­mid­dag 25 sep­tem­ber hebben we in het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie van Nieuwe Niedorp het veer­tig­ja­rig huwe­lijk van Berend en Hannie Mink gevierd in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring.

In etappes

Berend Mink werkt op het bisdom en treedt op als bis­schop­pe­lijk ceremonia­ris. Daardoor is Berend in veel pa­ro­chies bekend. Hij coördineert bovendien de inzet van de anderen die deze taak vervullen. 9 sep­tem­ber j.l. was de eigen­lijke dag van de bij­zon­dere huwe­lijksver­jaar­dag en het jubileum is in etappes gevierd. Op deze dag was het feest met vrien­den en beken­den.

Huwe­lijks­be­lof­ten

In de Eucha­ris­tie­vie­ring hebben Berend en Hannie de huwe­lijks­be­lof­ten vernieuwd en een speciale huwe­lijks­ze­gen ont­van­gen. Aan het begin van de vie­ring legde Berend in een korte terug­blik een mooi ge­tui­ge­nis af, zijn echt­ge­note en (schoon)kin­de­ren deden lezingen of voor­beden of lei­den de lezing in met eigen woor­den. Het was een fees­te­lij­ke en harte­lijke Eucha­ris­tie en dat feest werd voort­ge­zet tij­dens een gezellige maal­tijd in de gangen van het semi­na­rie.

Gods zegen!

Van harte wensen we Berend en Hannie en hun kin­de­ren en klein­kin­de­ren een heel mooie en gezegende toe­komst toe in ver­bon­den­heid met de goede God en met elkaar!

Terug