Arsacal
button
button
button
button


Actueel afscheidscollege prof. Bart Koet

'Het woord als wapen'

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2022 - 456 woorden
Na de presentatie van de publicatie
Na de presentatie van de publicatie
prof. Archibald van Wieringen
prof. Archibald van Wieringen
Prof. Bart Koet tijdens zijn afscheidsrede
Prof. Bart Koet tijdens zijn afscheidsrede

Vrij­dag­mid­dag 30 sep­tem­ber - de feest­dag van de bijbel­ge­leer­de en kerk­va­der Hiëronymus - nam prof. dr. Bart Koet afscheid als hoog­le­raar aan de Tilburg School of catholic Theology met een rede die actuele trekjes had.

Hoog­le­raar

Prof dr. Bart J. Koet was gewoon hoog­le­raar Nieuwe Testa­ment en bui­ten­ge­woon hoog­le­raar vroegchris­te­lijke letterkunde en diaken van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij is ook docent aan het groot­semi­narie van ons bisdom en dat blijft hij gelukkig. Ik wilde na­tuur­lijk niet ont­bre­ken bij deze bij­zon­dere bij­een­komst.

Aca­de­mische zit­ting

In het auditorium van de uni­ver­si­teit in Tilburg was op deze dag een symposium ter ere van de ver­trek­kende hoog­le­raar en een aca­de­mische zit­ting waarin Bart Koet zijn afscheidsrede uitsprak voor een gehoor van fami­lie­le­den, bis­schop­pen en hoog­le­ra­ren, stu­den­ten en oud-stu­den­ten en andere belang­stel­len­den.

Gasten

Zo waren er de nodige bis­schop­pen geko­men: mgr. Ron van den Hout, mgr. Everard de Jong, mgr. Gerard de Korte, mgr. Herman Woorts. Ook de provinciaal van de Jezuïeten was er evenals enkele andere Jezuïeten, pries­ters en een flink cortège van hoog­le­ra­ren onder wie oud decaan Adelbert Denaux en Marcel Poorthuis. Waar­ne­mend decaan Henk Witte opende de zit­ting en sloot die af, met een kort gebed en harte­lijke woor­den aan een goede collega.

Een goede collega

Een bij­zon­der goede samen­wer­king was er met prof. dr. Archibald van Wie­rin­gen, pries­ter van ons bisdom, die een laudatio van de ver­trek­kende hoog­le­raar uitsprak en de pre­sen­ta­tie inleidde van een nieuwe weten­schap­pe­lijke publi­ca­tie waaraan Bart Koet had mee­ge­werkt en waar­van hem een eerste exemplaar werd overhan­digd.

De afscheidsrede

De rede had als titel: "Het woord als wapen? Vier stemmen uit de oud­heid beluisterd: Cicero, Tacitus, Jezus en rabbi Eliëzer". Cicero, zelf om­ge­ko­men door geweld, zag de retorica als een methode om anderen te overtuigen zon­der geweld te gebruiken, waarbij hij echter bele­digende taal (oratio invectiva) niet schuwde. Tacitus maakte dui­de­lijk hoe de Germanen hun beslis­singen namen. Daar kon een maal­tijd met veel drank aan te pas komen, waarbij een en ander de volgende morgen - ontnuchterd - werd vast­ge­legd. Jezus dialo­geerde vaker met Zijn leer­lin­gen op een manier die als een samen-zoeken kan wor­den getypeerd, waarbij Hij graag een vraag, een tegen­vraag of een verhaal gebruikte. Ook rabbi Eliëzer gaat in op het nemen van beslis­singen door mensen. Het is een gave van God dat zij die zelf kunnen nemen en de rabbi geeft aan hoe dit goed en respect­vol kan gebeuren. De inte­res­sante en toe­gan­ke­lijke rede is uitge­ge­ven door de Uni­ver­si­teit en beslaat een 45 tal pagina's.
Decaan Henk Witte legde tot besluit een link met de hui­dige wer­ke­lijk­heid; wellicht dat het nut­tig zou zijn voor som­mi­ge parle­mentsle­den en voor presi­dent Poetin om deze rede nog eens rus­tig na te lezen...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug