Arsacal
button
button
button
button


Grootouderdag op de Floriade

Festa dei nonni bij het Italiaans paviljoen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 oktober 2022 - 480 woorden
mert de ambassadeur Z. Exc. dhr. Giorgio Novello en Journaliste en schrijfster Maria Cristina Giongo
mert de ambassadeur Z. Exc. dhr. Giorgio Novello en Journaliste en schrijfster Maria Cristina Giongo
Met charles lansdorp, de ambassadeur, Gerda havertong en Andro Biswane
Met charles lansdorp, de ambassadeur, Gerda havertong en Andro Biswane
Degenen die een presentatie hielden
Degenen die een presentatie hielden

Op 2 ok­to­ber viert Italië sinds enkele jaren het "festa dei nonni", groot­ou­der­dag, om eer te brengen aan de opa's en oma's en de verbin­ding tussen de gene­ra­ties te onder­stre­pen. Een mooi ini­tia­tief met een Neder­lands randje, dat ook in ons land steeds meer ingang krijgt. De Ita­li­aanse am­bas­sa­deur facili­teerde een speciale groot­ou­der­dag­vie­ring in en rond het Ita­li­aanse paviljoen op de Floriade.

Felini Foundation

De Felini foundation heeft dit feest - dat al in vele Europese lan­den is opgeno­men - ook naar Neder­land gebracht. De in Noord Italië woo­nach­tige Neder­lan­der Charles Lans­dorp speelde een be­lang­rijke rol bij de intro­duc­tie van deze dag in Italië en de verbin­ding die met bloemen wordt gelegd: bloemen geven kleur aan het leven en verbin­den mensen. De Felini Foundation is ook betrokken bij de bloem versie­ring van het sint Pieters­plein bij gelegen­he­den als het Paas­feest en de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma.

Pro­gram­ma

’s Morgens was er een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Boni­fa­tius­kerk van Almere met een aantal mensen van het or­ga­ni­se­rend comité. Charles Lands­dorp van de Felini Foundation pre­sen­teerde die mid­dag in het Ita­li­aanse paviljoen een mooi pro­gram­ma en stond - na een ope­ning door de Ita­li­aanse am­bas­sa­deur Z. Exc. Giorgio Novello - stil bij de ge­schie­de­nis van Groot­ou­der­dag. Arie van de Berg ver­telde hoe hij met zijn rozenteelt­bedrijf dat in Neder­land en Kenia is geves­tigd - mensen verbindt. De roos "Con amore" (met liefde) die hij kweekt is uitge­deeld in het kader van Groot­ou­der­dag. Bij­zon­der was ook de pre­sen­ta­tie van mw. Corinda van Tilborg van Humanitas in Deventer waar stu­den­ten sa­men­le­ven met zorgbe­hoef­ti­ge ouderen en waar Groot­ou­der­dag met inzet wordt gevierd (zie foto's). Gerda Havertong sloot het pro­gram­ma af met een prach­tig gespeelde ver­telling over de spin Anansi, waarbij zij werd begeleid door Andro Biswane (zie foto's).

Verbin­ding

De gedachte dat ouderen bij jon­ge­ren en kin­de­ren betrokken zijn als een soort aardse "engelbe­waar­ders"(van­daar dat het feest op 2 ok­to­ber is: feest van de Heilige Engelbe­waar­ders) speelt een lei­dende rol bij het "festa dei nonni" en ook dat jonge mensen en kin­de­ren vreugde geven aan ouderen, dat bloemen in de verbin­ding van gene­ra­ties een mooie rol kunnen spelen en dat één van de mooie dingen die ouderen doen verhalen ver­tellen is, waardoor zij veel moois en goeds door­ge­ven...

Belang­stel­ling

Er was ook belang­stel­ling van Ita­li­aanse pers; het zou mooi zijn als ook in ons land dit ini­tia­tief van Groot­ou­der­dag meer ingang ging vin­den; want die verbin­ding tussen mensen en gene­ra­ties hebben we ons land, dat vaak nogal indi­vi­dua­lis­tisch, op zich­zelf gericht is, juist heel hard nodig!
Paus Fran­cis­cus heeft een dag voor groot­ou­ders inge­steld op 26 juli, feest van Joachim en Anna, groot­ou­ders van Jezus. Dat is mid­den in de vakantie en kan daarom niet zoveel aan­dacht krijgen, maar wel een mooi start­punt zijn en een opmaat voor het Festa dei nonni op 2 ok­to­ber - zoals in Italië gebeurt -


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug