Arsacal
button
button
button
button


Willibrordavond over martelaren van Alkmaar

met een feestelijk tintje

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 5 oktober 2022 - 208 woorden
Detlef en jeanne Dekker met de feesttaart
Detlef en jeanne Dekker met de feesttaart
Willibrordavond over martelaren van Alkmaar
toespraak door de rector
toespraak door de rector

Maan­dag 3 ok­to­ber was de eerste Wil­li­brord­avond van het nieuwe studie­jaar met de jonge pries­ters, een lezing over de mar­te­la­ren van Alkmaar en een diner ter ere van twee super­vrij­wil­li­gers.

Dank­baar

Detlef en Jeanne Dekker zetten zich al vele jaren in voor het semi­na­rie en voor het Hei­lig­dom van Heiloo. Zij zetten zich al in voor het semi­na­rie toen dat nog bij Casa Carmeli aan de Beklsaan in Vo­ge­len­zang was geves­tigd. Nu komen ze in Heiloo. We zijn dank­baar voor hun grote be­trok­ken­heid en inzet op allerlei fronten en daarom werd hun 25 jarig huwe­lijk met een fees­te­lij­ke maal­tijd en in de voor­af­gaande Euhca­ristie­vie­ring gevierd.

Mar­te­la­ren

Voor de Eucha­ris­tie­vie­ring - waarin we ook stilston­den bij de heilige Bavo op diens feest­dag en bij de parabel van de barm­har­tige Samari­taan - hield past. dr. Nico Mantje een lezing over de mar­te­la­ren van Alkmaar. Past. Mantje heeft in de afgelopen jaren een bij­zon­dere studie gemaakt van de vraag of deze mar­te­la­ren inder­daad voor het geloof gestorven zijn en kon deze vraag met een volmon­dig "ja" be­ant­woor­den. Zeker voor de Fran­cis­ca­nen onder hen is dat dui­de­lijk. Lumey en hun rechter, een uitgetre­den pro­tes­tant gewor­den pries­ter met een grote haat jegens de katho­lie­ke kerk, gaven hel­der blijk van hun intenties jegens de on­schul­dige kloos­ter­lingen...

Terug