Arsacal
button
button
button
button


En de winnaar is...

16e internationale César Franck concours in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 oktober 2022 - 189 woorden

Zater­dag­mid­dag 8 ok­to­ber werd in de ka­the­draal de finale gehou­den van het 16e Inter­na­tio­nale César Franck Concours. De drie finalisten speel­den een werk van de com­po­nist, van wie dit jaar de twee­hon­derdste geboorte­dag wordt her­dacht. De win­naar is...

Hoofd­prijs

De prijs werd uit­gereikt door burge­mees­ter drs. Jos Wienen, die ook voor­zit­ter is van Het Haar­lemsche Muziek­fonds, dat de hoofd­prijs be­schik­baar had gesteld. De drie finalisten waren Rik Melissant, Leen­dert Verduijn en Hina Ikawa. De jury bestond uit de Fransman Michel Bouvard (Parijs), de Neder­landse Petra Veenswijk en de Waalse organist Étienne Walhain uit Doornik. Titulair organist van de ka­the­draal dr. Ton van Eck is de ziel van dit mooie gebeuren.

Final op. 21

Ik heb de uit­voe­ring van res­pec­tie­ve­lijk Premier Choral en mi majeur uit Final op. 21 door Rik Melissant kunnen meemaken en het Deuxième Choral en si mineur uit het­zelfde werk. De derde finalist, Hina Ikawa, speelde het troisième Choral en la mineur.

De win­naar

De win­naar was de jonge organist Rik Melissant, die op de foto bezig is met zijn finale-pièce. Ik felici­teer hem van harte met dit mooie re­sul­taat!

Terug