Arsacal
button
button
button
button


Vrouwen in de Kerk

Bijeenkomst in het bisschopshuis

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 oktober 2022 - 336 woorden
De vrouwen die op 9 oktober bijeen waren
De vrouwen die op 9 oktober bijeen waren
Het nieuwe nummer van SamenKerk over vrouwen in de Kerk
Het nieuwe nummer van SamenKerk over vrouwen in de Kerk

Zondag­avond 9 ok­to­ber was er in het Bis­schops­huis een gesprek van vrouwen onderling en met de bis­schop over de plaats van vrouwen in de Kerk. Een mooi gesprek dat hope­lijk ook vrucht­baar zal wor­den.

Het gesprek staat in een bre­der kader: deze groep was al vaker bijeen geweest en het thema was eer­der nog op­ge­ko­men tij­dens de synodale gesprekken. Ons bisdom­blad ‘Samen Kerk’ staat in het teken van vrouw en kerk (ok­to­ber­num­mer). Laetitia van der Lans (van ‘De Zalige Zalm’) was bij het gesprek en modereerde dat.

Onder­zoek

Uit weten­schap­pe­lijke onder­zoeken blijkt dat vrouwen in organi­sa­ties een eigen bijdrage hebben en er in die zin wel ge­spro­ken kan wor­den over vrouwe­lijke inbreng: vrouwen zijn meer gericht op de relatie, maken keuzes democra­tisch, motiveren anderen, sti­mu­leren en belonen succes, terwijl man vaak competitiever zijn en meer gericht op de taak. Beslis­singen wor­den eer­der autocra­tischer geno­men, waarover afspraken wor­den gemaakt. Gemengde manage­ment­teams wor­den als meer empathisch ervaren, er wor­den min­der finan­ciële risico's geno­men en de acquisitie verloopt voorspoe­diger. Er is dus veel voor te zeggen om ervoor te zorgen dat vrouwen hun inbreng hebben in besturen.

Besturen in de kerk

In de ker­ke­lijke wereld is daar nog wel iets te winnen: de kerk­besturen bestaan vaak uit vooral mannen en het wordt vaak moei­lijk gevon­den er meer vrouwen bij te betrekken, maar het zou goed zijn actief naar vrouwen op zoek te gaan, want vrouwen zullen zich min­der gauw zelf mel­den.

Leider­schaps­team

Een van de sug­ges­ties van Fr. James Mallon voor de Missio­naire kerk is dat de pastoor de pa­ro­chie gaat lei­den vanuit een lei­der­schaps­team. Als eindverant­woor­de­lijke van de pa­ro­chie laat hij zich bijstaan door de leden van het lei­der­schaps­team, die niet per se tot het pas­to­raal team behoren. Dit is tevens een kans om meer gelo­vi­ge vrouwen bij de lei­ding van de pa­ro­chie te betrekken.

In de groep is af­ge­spro­ken dat enkel deel­ne­mers aan ons gesprek iets op papier zullen zetten over hoe dit in hun pa­ro­chie werkt en tot stand is geko­men.

Terug