Arsacal
button
button
button
button


Roepingenweek - Open Dagen Week

Volg je roeping!

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 18 oktober 2022 - 316 woorden

Van zon­dag 6 t/m zater­dag 12 no­vem­ber vindt de lan­de­lijke Roepingenweek 2022 plaats. Binnen het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt deze dit jaar ingevuld als Open Dagen Week: het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord in Heiloo opent deze week zijn deuren om jon­ge­ren te ont­van­gen die eens een kijkje willen nemen in de pries­ter­oplei­ding en/of zich afvragen wat hun roe­ping is. Van harte welkom in Heiloo!

De pries­ter­oplei­ding gaat me na­tuur­lijk bij­zon­der ter harte. Zelf ben ik vele jaren rector geweest van de pries­ter­oplei­ding en pries­ters zijn de naaste mede­wer­kers van de bis­schop. Pries­ters zijn in een missio­naire kerk van groot belang, maar hun taak is dus niet meer afwachten tot er iemand naar je toe­komt!

Ook de diaken­oplei­ding en de cate­chisten­oplei­ding in het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut vind ik van bij­zon­der belang. Die oplei­ding is trouwens echt een kans om naast je werk theo­lo­gie te stur­de­ren en een weg met de Heer te gaan. Dat blijkt ook vaker een weg waarop mensen hun roe­ping ont­dek­ken.

Door Meeleef­da­gen, Ori­ën­ta­tie Avon­den en andere boeiende ac­ti­vi­teiten kunnen jon­ge­ren zo proeven of het iets voor hen zou zijn om een derge­lijke stap te zetten. God geeft de roe­ping en er zijn vele mooie roe­pingen, het semi­na­rie wil jon­ge­ren graag helpen om deze te on­der­schei­den. Het gaat er dus niet om dat iemand overtuigd moet wor­den om pries­ter te wor­den, maar om ruimte te bie­den om God tot het hart van jonge mensen te laten spreken en hen te helpen die roe­ping te on­der­schei­den.

Ac­ti­vi­teiten

Achter de domein­naam Volgjeroe­ping.nl is een uit­ge­breid over­zicht opgezet met ac­ti­vi­teiten die in het kader van Roepingenweek 2022 plaats­vin­den:

Roepingenraad

De Open Dagen Week is een ini­tia­tief van de Roepingenraad bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Als er nog andere partijen mee willen doen zijn ze van harte welkom. Neem dan contact op met rector Jeroen de Wit: jcjdewit@gmail.com

Dat geldt na­tuur­lijk ook voor wie enkele dagen wil meeleven!

 

Roepingenweek 2022


Terug