Arsacal
button
button
button
button


Wereldjongerendagenkruis op tocht door ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 oktober 2022 - 266 woorden
het kruis in de kathedraal
het kruis in de kathedraal
Wereldjongerendagenkruis op tocht door ons bisdom
het kruis ingepakt om op weg te gaan naar Amsterdam
het kruis ingepakt om op weg te gaan naar Amsterdam

Donder­dag 20 ok­to­ber was het WJD-kruis dat door Neder­land trekt in de ka­the­draal in Haar­lem. Dat kruis gaat deze dagen langs ver­schil­lende plaatsen in ons bisdom en het tour­team dat het kruis ver­voert heeft al bij­zon­dere momenten beleefd...

Herden­king

Op de afsluit­dijk werd het kruis over­ge­dragen aan de jon­ge­ren van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In Heer­hu­go­waard was er een emo­tio­nele her­den­king van Sumathi, de zus van een tour­teamlid die 33 jaar gele­den (de leef­tijd van Jezus Christus) in Heer­hu­go­waard om het leven was gebracht. Een mooi bericht in de regionale krant deed ver­slag van deze her­den­king.

Geel busje

Ook op Texel was het kruis en in een druilerig, nat Alkmaar en na­tuur­lijk komt het in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw. In de ka­the­draal was er een gebeds­wake en een tocht naar de sint Joseph­kerk. Terug in de ka­the­draal hebben we gebe­den bij het kruis. Tegen de avond zal het kruis in de O.L. Vrouwe­kerk zijn, aan de Keizers­gracht waar ont­moe­tingen zijn met jon­ge­ren van ver­schil­lende ge­meen­schappen. Het kruis wordt ver­voerd in een geel busje, dat niet direct helemaal nieuw meer is en af en toe zorgt voor hape­ringen... maar met vallen en opstaan komen we allemaal vooruit en dat geldt in zekere zin ook voor dit busje...

Paus Johannes Paulus II

Ooit, in 1984, heeft paus Johannes Paulus II het kruis over­ge­dragen aan de jon­ge­ren en sindsdien stond het op Palm­zon­dag bij de jon­ge­ren­vie­ring en was het aanwe­zig bij de wereld­jon­ge­ren­da­gen. Het ori­gi­nele kruis is eer­der ook in ons land geweest, maar na zoveel jaren wordt de conditie ervan dui­de­lijk min­der. Het hui­dige kruis is een getrouwe kopie.

 

Terug