Arsacal
button
button
button
button


Drie nieuwe Ridders! kerkelijke onderscheidingen in de Bavokathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 oktober 2022 - 1290 woorden
De drie ontvangers van de onderscheidingen v.l.n.r W. Eggenkamp, I. Hetem en H. Duijts
De drie ontvangers van de onderscheidingen v.l.n.r W. Eggenkamp, I. Hetem en H. Duijts
Burgmeester drs. Jos Wienen met Hendrik Duijts
Burgmeester drs. Jos Wienen met Hendrik Duijts
Met mw. Ineke Hetem
Met mw. Ineke Hetem

Aan het einde van het symposium naar aan­lei­ding van de nieuwe kunst in de ka­the­draal, mocht ik drie mensen hul­digen die zeer veel hebben betekend voor de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal en het moge­lijk maken van deze nieuwe kunst. Het ging om de heer Hendrik Duijts, mevrouw Ineke Hetem en de heer Wim Eggen­kamp.

Nieuwe kunst­werken

Het is in het kader van de res­tau­ra­tie dat een flink aantal nieuwe kunst­werken in de ka­the­draal zijn aan­ge­bracht. Denk hierbij aan de nieuwe inrich­ting van de doop­ka­pel (Marc Mulders), de kerstengel boven de kerst­ka­pel (Han Bijvoet), de roe­ping van Mozes (Gijs Frieling) en de glas-in-lood-ramen van het mid­den­schap van Jan Dibbets. Ook de aanpas­sing van de ver­lich­ting heeft veel bij­ge­dragen aan de ka­the­draal: de ker­ke­lijke kunst komt daardoor veel meer tot zijn recht.

Hier­on­der vindt U de ‘laudatio’ die ik heb gehou­den bij de uit­rei­king van de onder­schei­dingen. Bij iedere persoon wordt de onder­schei­ding vermeld die hij of zij heeft ont­van­gen

Ridder in de Orde van St. Sylvester, voor Hendrik Duijts

De heer Hendrik Duijts heeft ruim 17 jaar alle bouw­kun­dige processen van de res­tau­ra­tie begeleid, ge­con­tro­leerd en zelfs met inachtname van de geplande tijd en kosten, dit enorme res­tau­ra­tie­pro­ject naar een uniek eindre­sul­taat geleid. Daarbij was U door Uw lidmaat­schap van het pa­ro­chie­bestuur tevens een be­lang­rijke verbin­ding tussen de Stich­ting Ka­the­drale Basiliek en de pa­ro­chie. De res­tau­ra­tie is mede dankzij Uw grote inzet bekroond met de pres­tigieuze Europa Nostra Award, waar ik straks nog iets meer over zal zeggen. Die prijs getuigt van de uitermate grote des­kun­dig­heid waar­mee de res­tau­ra­tie heeft plaats gevon­den. Zonder de on­ver­moei­bare, zeer be­schei­den, conscentieuze en des­kun­dige inzet van U, Hendrik Duijts, was het waar­schijn­lijk niet gelukt om deze kwali­teit van herstel in oude glorie van het Rijks­mo­nu­ment de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo binnen de budgettaire doel­stel­lingen te bereiken. De voor­be­rei­ding en plaat­sing van nieuwe kunst­werken in de Ka­the­draal in genoemde periode, hebben enorme extra in­span­ningen en veel tijd gevergd, waar U zich altijd ten volle en met hart en ziel voor heeft ingezet. Ook aan de reali­sa­tie van de Tooropramen in de Aloysius­ka­pel, waar we vandaag fees­te­lijk bij stil­staan, heeft U een be­lang­rijke bijdrage geleverd. Al woont U helaas inmiddels niet meer in Haar­lem, maar in Lang­broek, ik weet dat Uw hart toch nog wel steeds bij deze Ka­the­draal ligt en dat de hui­dige be­stuurs­le­den altijd nog een beroep kunnen doen op Uw kennis en erva­ring. Weet dat U hier in deze ka­the­drale basiliek, die op bij­zon­dere wijze Uw kerk is gewor­den, altijd harte­lijk welkom bent! Ik wil U zeer harte­lijk danken voor deze grote en bewon­de­rens­waar­dige inzet.

Ik mag u nu met vreugde mede­de­len dat al deze bij­zon­dere ver­diensten voor dit prach­tige en unieke Godshuis, niet onopgemerkt zijn ge­ble­ven. Het heeft Zijne Hei­lig­heid paus Fran­cis­cus dan ook behaagd U een hoge ker­ke­lijke onder­schei­ding toe te kennen en U te benoemen tot Ridder in de orde van St. Sylvester.

Ridder in de Orde van St. Sylvester, voor Ineke Hetem

Mevrouw Ineke Hetem heeft gedurende twin­tig jaar alle moge­lijke onder­steu­ning gegeven aan de Stich­ting Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo te Haar­lem, bij alle denk­ba­re ac­ti­vi­teiten, zowel op reli­gi­eus gebied als op cultureel gebied. Zij is tij­dens de res­tau­ra­tie, waarin zeer veel afspraken tot in detail moesten wor­den vast­ge­legd en gere­geld, de se­cre­ta­ris geweest, waar het bestuur op kon bouwen. Men heeft mij gezegd: “Ineke vergeet niets”. De se­cre­ta­ris-functie is binnen een Stich­ting als die van de ka­the­drale basiliek van­zelf­spre­kend uiterst be­lang­rijk. De hec­tische bestuurs­ja­ren tij­dens de res­tau­ra­tie van de Ka­the­draal, hebben zeer veel extra werk­zaam­he­den op dit terrein met zich mee­ge­bracht. Deze veel tijd vragende functie als een soort spin in het web, moet voor U geen sinecure zijn geweest, want u moest die ver­rich­ten naast Uw dage­lijkse werk voor de ge­meen­te Haar­lem en het Sint Jacobs Godshuis. Het geheel van de werk­zaam­he­den aan de ka­the­draal vormde een complexe res­tau­ra­tie, die mede dankzij U succes­vol was. Daarbij heeft U zich ook naast Uw reguliere werk en maat­schap­pe­lijke leven te allen tijde ingezet voor vele niet met de res­tau­ra­tie verbon­den ac­ti­vi­teiten, ten gunste van geloofs­zaken en culturele ac­ti­vi­teiten. Daarbij wilt U verbon­den zijn met alle mensen die zich als vrij­wil­li­ger inzetten voor deze ka­the­draal. Zo bent U nog steeds present bij het koperpoetsen, de grote schoonmaak en andere ac­ti­vi­teiten en blijft U de spil van een actieve groep en­thou­siaste mensen in de ka­the­draal, die veel goeds doen en gelukkig ook veel plezier beleven aan hun ge­za­men­lijke ac­ti­vi­teiten. Ik wil U daarvoor bij deze gelegen­heid bij­zon­der danken.

Ik mag u nu met vreugde mede­de­len dat al deze bij­zon­dere ver­diensten voor dit prach­tige en unieke Godshuis, niet onopgemerkt zijn ge­ble­ven. Het pa­ro­chie­bestuur, de stich­ting en de ple­baan hebben U daarom willen voordragen voor een ker­ke­lijke erken­ning van Uw inzet. Het heeft Zijne Hei­lig­heid paus Fran­cis­cus dan ook behaagd U een hoge ker­ke­lijke onder­schei­ding toe te kennen en U te benoemen tot Ridder in de orde van St. Sylvester.

Ridder in de Orde van St. Gregorius, voor Wim Eggen­kamp

De res­tau­ra­tie van de ka­the­draal is een enorm project geweest. De kosten ervan, zo’n 26 miljoen Euro, en de omvang van de werk­zaam­he­den maakten dat dit een tijd lang het grootste res­tau­ra­tie­pro­ject in ons land was. De heer Wim Eggen­kamp is de motor geweest van de res­tau­ra­tie van de Ka­the­drale Basiliek St Bavo die in mei 2019 bekroond werd met de European Heritage/Europa Nostra Award. De jury waar­deerde met name de zorg­vul­dig­heid waar­mee het hele project is aangepakt en prees de werk­wij­ze van het res­tau­ra­tie-team, dat zich rea­li­seer­de dat alleen op basis van gron­dig onder­zoek een juiste in­ter­pre­ta­tie kon wor­den verkregen van verborgen ele­menten van decoratie, die in hoge mate sym­bo­li­sch waren voor de Ka­the­draal. Er is gewerkt met groot respect voor het mystago­gisch Gesamt­kunst­werk dat de ka­the­draal is. De jury heeft ver­der de toevoe­ging van nieuwe kunstui­tingen bij­zon­der ge­waar­deerd en het aan­bren­gen van de tekst van het Te Deum, de grote lofzang Gods. Mijnheer Eggen­kamp, U heeft zich als bouwheer van de Ka­the­draal als geen ander gedurende 22 jaar lang dag na dag ingezet voor res­tau­ra­tie van het gebouw in haar volle glorie. In al die jaren heeft U ook de finan­cie­ring van de res­tau­ra­tie groten­deels dankzij fondsen­wer­ving en bena­dering van allerlei over­he­den en instanties kunnen rea­li­se­ren. Naast de reguliere subsidies kwamen de minister en de ge­meen­te Haar­lem met extra bedragen over de brug. Als geen ander kan de heer Eggen­kamp praten als Brugman en hij kreeg dan ook bijna alles voor elkaar. Hoewel de klein­kin­de­ren van Wim Eggen­kamp blijven zeggen - zo heb ik begrepen - dat het “opa’s ka­the­draal” is, heeft U, mijnjheer Eggen­kamp, nooit uit het oog verloren dat het een Godshuis is, een kerk, een bedehuis, open voor ieder die hier God wil zoeken, in het gebed, de ver­kon­di­ging en de sacra­menten. De ka­the­draal bleef kerk, de banken wer­den niet verangen door theater­stoelen en dit Godshuis bleef tij­dens heel de restuaratie open voor de ere­dienst. Ook daar ben ik U bij­zon­der dank­baar voor, want dat was niet altijd een­vou­dig te rea­li­se­ren. De ka­the­draal blijft zo dankzij de res­tau­ra­tie voor de geloofs­be­le­ving en de cultuur behou­den.

Uw inzet gaat nog door. Zo mocht ik onlangs weer ver­ne­men van Uw be­trok­ken­heid bij de res­tau­ra­tie van het orgel in de houten ka­the­draal van Paramaribo.

Uw ver­diensten zijn tot nu toe niet onopgemerkt ge­ble­ven en U heeft voor de vele vormen van inzet, ook op ander gebied, eer­dere onder­schei­dingen gekregen. Bij dit bij­zon­dere moment en om de afslui­ting van de res­tau­ra­tie hiermee te vieren, mag ik U daarom nu mee­de­len dat U als het ware be­vor­de­ring krijgt en dat het Zijne Hei­lig­heid paus Fran­cis­cus heeft behaagd U de zeer hoge ker­ke­lijke onder­schei­ding toe te kennen van Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug