Arsacal
button
button
button
button


'Traditio symboli' in eerste gemeenschap van Haarlem

Neocatechumenale Weg

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 maart 2013 - 307 woorden
ontmoeting na afloop van de viering
ontmoeting na afloop van de viering

Op zater­dag 2 maart vond in de Sint Jan de Doper­kerk in Haar­lem een woord­vie­ring plaats waarin de apos­to­lische ge­loofs­be­lij­de­nis werd over­ge­dragen (“traditio symboli”) aan een flinke groep broe­ders en zusters van de eerste ge­meen­schap die daar de neo­ca­te­chu­me­nale weg volgt en die daar­mee ook de opdracht aanvaardt het evan­ge­lie te prediken.

Het was een in­spi­re­rende vie­ring waarvoor ook uit ver­schil­lende andere lan­den broe­ders en zusters waren geko­men, die op een of andere wijze met de Haar­lemse ge­meen­schap verbon­den zijn.

We ston­den stil bij het evan­ge­lie waarin Jezus Zijn leer­lin­gen uitzendt (Mt. 10,7-10. 12-42). In de homilie zijn we na­tuur­lijk ook niet aan het aftre­den van de paus voorbij gegaan. Het is me opge­val­len dat emeritus paus Bene­dic­tus XVI ver­schil­lende malen heeft be­klem­toond dat hij zich de ernst van zijn beslis­sing bewust was, dat hij die voor Gods aanschijn had geno­men en er over had gereflec­teerd en dat hij de beslis­sing niet voor zich­zelf had geno­men en niet onder druk van kri­tiek of moei­lijk­he­den maar voor het goed van de Kerk.

Daar­mee liet hij zien dat we bij alles wat we doen, bij de beslis­singen die we nemen, bij de weg die we gaan ons niet moeten laten lei­den door men­se­lijke voerwe­gingen, men­se­lijk opzicht of men­se­lijke klein­moe­dig­heid of door wat anderen vin­den of zeggen - dat is ook de zin van de gees­te­lij­ke voor­be­rei­ding en de waar­schuweingen die de Heer aan Zijn leer­lin­gen meegeeft als Hij hen uitstuurt -, maar dat we bij alles wat we spreken, doen en laten radicaal gegrondvest moeten blijven op de rots die Christus is.

De nieuwe evangeli­sa­tie is wel de be­lang­rijk­ste taak waar de Kerk voor staat en die taak komt krachtens het doospel en vormsel aan alle gelo­vi­gen toe. Daarom kan het alleen maar verheugen als gelo­vi­gen zich ertoe verbin­den om daar in hun leven werk van te maken.

Terug