Arsacal
button
button
button
button


God houdt van je!

Vormsel in Nederhorst den Berg

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 oktober 2022 - 301 woorden

Zater­dag­avond 29 ok­to­ber ont­vingen tien jon­ge­ren het heilig vormsel in de kerk van Onze Lieve Vrouw hemel­vaart van Nederhorst den Berg. De jon­ge­ren, middel­ba­re scholieren, waren afkoms­tig uit de ver­schil­lende pa­ro­chies van de regio. Na de fees­te­lij­ke vie­ring was er nog een ander bij­zon­der moment: diaken Wim Balk kreeg zijn Bac­ca­lau­reaatsdiploma.

God houdt van je!

Een bij­zon­der moment in de goed voor­be­reide Vormsel­vie­ring was het toen na het evan­ge­lie een ge­tui­ge­nis van de jon­ge­ren werd voor­ge­le­zen in de vorm van bijbel­tek­sten die hen het meeste had­den aan­ge­spro­ken. In die teksten stond de liefde van God en Zijn zorg voor mensen centraal. In de preek ben ik daarop ver­der inge­gaan. Soms ervaren we de liefde­volle zorg van God in allerlei mooie dingen die op onze weg komen, soms is God ook ondoorgron­de­lijk: er zijn allerlei zaken waar­van we ons afvragen waarom Hij het toelaat. Hij is voor ons mensen uit­ein­delijk niet te vatten, God is te groot daarvoor, Hij past niet in ons kleine mensenverstand, maar wanneer we zelf proberen open te zijn voor Hem en voor de lei­ding die de h. Geest ons geeft, zullen we veel mooie dingen ont­dek­ken en wegen gewezen krijgen.

De vie­ring

Pastoor Jules Dresmé con­ce­le­breerde, de diakens Hans van Meeteren, Randy Simileer en Wim Balk assis­teer­den. Een jon­ge­ren­koor ver­zorgde de zang met mooie lie­de­ren. Na afloop van de vie­ring werd een groeps­foto gemaakt die ik met toestem­ming van de ouders mag publiceren.

De jon­ge­ren waren afkoms­tig uit de pa­ro­chies van Weesp, Kortenhoef en Hilversum (H. Hart, Vitus en Emmaus).

Uitrei­king

Na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring mocht ik het Bac­ca­lau­reaatsdiploma van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit uitreiken aan diaken Wim Balk. Zijn Bac­ca­lau­reaatsscriptie ging over ongewilde kin­derloos­heid en onvrucht­baar­heid en de pas­to­rale omgang daar­mee. Wim Balk heeft het bac­ca­lau­reaat ‘Magna cum Laude’ behaald. Van harte gefe­li­ci­teerd!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug