Arsacal
button
button
button
button


Het Ad Limina bezoek - de derde dag

Woensdag 9 november - met de homilie in de Santa Maria Maggiore

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 november 2022 - 1192 woorden
Bij Dicasterie voor integrale menselijke ontwikkeling
Bij Dicasterie voor integrale menselijke ontwikkeling

De derde dag van het Ad Limina bezoek begon met de heilige Mis in de Santa Maria Maggiore waar ik hoofd­cele­brant was. Het ontbijt moest onderweg wor­den gebruikt want om 9.15 uur wer­den we bij het Di­cas­te­rie voor Leken, gezin en leven verwacht, dat zich in de wijk ‘Trastevere’ bevindt en niet bij het Vati­caan. Daar is ook het Di­cas­te­rie voor de dienst aan de in­te­grale ont­wik­ke­ling van de mens. In de mid­dag volgde het Di­cas­te­rie voor com­mu­ni­ca­tie en een pers-ont­moe­ting in de Friezen­kerk.

De preek van de Mis is hier­on­der na te lezen.

San Callisto, leken, gezin en leven

Het enorme pand waarin ver­schil­lende Di­cas­te­rie gehuisvest zijn, staat pal naast de titel kerk van kar­di­naal Eijk, de San Callisto. We wer­den ont­van­gen in het Di­cas­te­rie voor leken, gezin en leven door kar­di­naal Farrell en zijn mede­wer­kers. Onder hen was de or­ga­ni­sa­tor van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die komend jaar in Lissabon wor­den gehou­den. Hij kon zich nog zijn aanwe­zig­heid bij een jon­ge­ren mani­fes­ta­tie in het kader van de WJD in Nieuwkuijk her­in­ne­ren, waaraan hij po­si­tie­ve her­in­ne­ringen bewaarde. Ook prees hij de inzet van de Neder­lan­ders voor de WJD ( hij had net de ver­te­gen­woor­diger voor Neder­land in Lissabon ontmoet) en ver­telde dat Neder­land meestal meer deel­ne­mers had aan de WJD dan som­mi­ge andere, een grotere lan­den. Onder de stafle­den was ook prof. Dr. Linda Ghissoni, die ik kende vanuit de studie en studie­da­gen over canoniek recht in Brescia. Vanuit de sectie medische ethiek was niemand aanwe­zig en de kar­di­naal wilde niet ingaan op de zaken die dit en seksua­li­teit betroffen, maar beperkte zich tot de opmer­king dat de leer van de kerk onveran­der­lijk is, ‘perennial teaching’.

Incardinatie

Aan prof Ghissoni kon ik nog de vraag stellen of de moge­lijk­heid die paus Bene­dic­tus XVI soms heeft verleend van incardinatie van gees­te­lij­ken in een publieke vereni­ging van pau­se­lijk recht, nog gehand­haafd is. Zij ant­woordde dat er geen ver­an­de­ring in die moge­lijk­heid was geko­men maar dat de laatste verle­ning die aan ‘Emmanuel’ was, zo'n vier jaar gele­den. Dit tech­nische punt zal veel lezers niets zeggen, maar als pries­ter hoor je bij een bisdom of een ‘orde’ of prelatuur ge­woon­lijk, het is de vraag of dat ook anders kan zijn (dat een clericus dus bij een vereni­ging hoort) en wat daar de risico's van zijn.

Men­se­lijke ont­wik­ke­ling

Bij het Di­cas­te­rie voor de be­vor­de­ring van de in­te­grale men­se­lijke ont­wik­ke­ling ging het over de sociale recht­vaar­dig­heid en de inzet van de kerk daarvoor. De staf van het Di­cas­te­rie vroeg ons niet alleen om inzet en aan­dacht hier­voor maar ook om bekend te maken wat we doen, zodat mensen daar verbin­ding mee aan kunnen gaan en zien hoe de inzet van de kerk is. Het punt was me uit het hart gegrepen. De nieuwe structuur van het Di­cas­te­rie werd toe­ge­licht en ver­schil­lende sociale vragen wer­den be­spro­ken, zoals armoede in Neder­land en het ont­dek­ken van armoede, die zich vaak verstopt uit schaamte. Na­tuur­lijk ging het ook over de zorg voor mi­gran­ten en het betrekken van het bij de sociale opdracht van de kerk.

In de mid­dag werd nog een bezoek gebracht aan het Di­cas­te­rie voor com­mu­ni­ca­tie. Som­mi­ge bis­schoppen gingen naar het Di­cas­te­rie voor de evangeli­sa­tie (missie) en het Di­cas­te­rie voor de interreli­gi­euze dialoog.

Homilie

Het is Zijn Kerk

Kerk­wij­ding van Sint Jan van Lateranen - 9 November

Santa Maria Maggiore

Verkeerd?

U zou kunnen opmerken dat we vandaag
in de ver­keerde kerk zitten,
omdat de wij­dings­dag is
van de ka­the­draal van Sint Jan van Lateranen
- mater et caput omnium ecclesiarum,
moe­der en hoofd van alle kerken -
die zich twin­tig minuten lopen van hier bevindt,
maar we zou­den dit ook als een schik­king
van de God­de­lijke Voor­zienig­heid kunnen zien
dat we hier vandaag zijn bij Maria,
die de moe­der is van de Kerk.

Kerk­wij­ding van de Sint Jan

De Sint Jan van Lateranen
is de ka­the­draal van de bis­schop van Rome,
dus bij uitstek de kerk van de paus.
Het feest van deze dag bepaalt ons
bij het gebed voor de paus
en bij de bete­ke­nis van kerk-zijn,
niet alleen in de zin van het gebouw,
maar ook als ge­meen­schap.
“Gij zijt Gods bouw­werk”,
hield de apostel Paulus ons voor.

Kritiek op het rapport

Toen het alge­meen Ad Limina rapport verscheen,
kwam er enige kri­tiek op het feit
dat het bepaald geen florissante schil­dering
van de ker­ke­lijke situatie gaf
en dat de ini­tia­tie­ven ontbraken
om die situatie te ver­an­de­ren.

Het ant­woord daarop lijkt me aller­eerst
dat wij inder­daad ons moeten inzetten,
dat ieder contact dat we leggen,
ieder ini­tia­tief dat we nemen
een gelegen­heid en een kans is
om het zaad van het evan­ge­lie te zaaien.
Maar evangeli­sa­tie is uit­ein­delijk
geen zaak van grootse plannen,
ook Jezus had die niet.
Het is uitzen­ding en uit­no­di­ging: “Kom en zie”.
Wij hopen een persoon te be­ge­lei­den
naar de ruimte waar hij of zij God kan ont­moe­ten
- daarop zullen de plannen die wij maken
dan ook gericht moeten zijn -,
maar het eigen­lijke gebeurt niet door ons,
het eigen­lijke is genade.
Wij facili­te­ren, wij bewerken,
maar het is de goede God en Hij alleen
die het hart van een mens
kan raken en omvormen,
waarbij Hij die mens res­pec­teert
in diens open­heid of gebrek daaraan.

Plannen maken, adviezen inwinnen?

Waar­schijn­lijk hebben wij inder­daad
niet de adequate plannen
om de situatie van onze maat­schap­pij
om te vormen,
of om de mensen tot kerk en geloof te trekken.
We mogen dat ons­zelf verwijten
als we niet genoeg hebben gedaan,
lui en gezapig zijn geweest;
en als we niet goed
naar de juiste adviezen hebben geluisterd
mag dat ook wor­den gezegd,
maar niemand heeft
een kant en klare oplos­sing
en de basis van al onze inzet
kan geen andere zijn
dan het facili­te­ren van de genade
in trouw aan het toe­ver­trouwde pand,
aan de schat van ons geloof.

De poorten der hel

Op deze dag van de kerk­wij­ding
van Sint Jan van Lateranen
mogen we ons dat te binnen brengen,
zoals de heilige paus Johannes XXIII
dat deed op de avond van zijn paus­keuze:
hij was zenuwach­tig, onrus­tig - zoals U weet -
totdat hij bedacht:
het is niet mijn Kerk, het is Zijn kerk,
de kerk is van de Heer,
uit­ein­delijk is de belofte niet
dat de poorten der hel de kerk niet zullen overwel­digen
door wat wij hebben gedaan
- hoe­zeer we ons ook moeten inzetten -,
maar die krachten zullen niet over­win­nen
door wat Hij doet:
“Ik zal met U zijn tot aan het einde der tij­den”.

Schamel maar hoop­vol

Het is dus ook niet erg
en eigen­lijk zelfs goed
als wij ons onze schamel­heid, onze beperkt­heid
bewust zijn,
hoe weinig succes­vol alles
men­se­lijker­wijs is,
hoeveel bedrei­gingen er zijn
voor het geloof, voor de kerk,
voor een gelovig leven.
De Kerk is niet van ons,
de Kerk is van de Heer.
En naast het grote plaatje
van een samen­le­ving
die steeds min­der gelovig is,
is er het plaatje - God zij dank! -
van mensen die wor­den geraakt,
die Jezus vin­den, God ont­dek­ken
en die vooruit­gaan met Gods genade.

Maria, moe­der van de Kerk

We mogen hieraan denken
in deze moe­der van alle Maria­kerken.
Laten we hier onze kerk,
onze gelo­vi­gen, onze pries­ters, diakens,
cate­chisten, pas­to­raal werkers,
allen die zich inzetten voor Christus en Zijn kerk
onder haar bescher­ming stellen.

Goede Moeder van de Kerk,
waak over ons,
bescherm ons,
zegen ons!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug