Arsacal
button
button
button
button


Het Ad Limina bezoek - de zesde dag

San Callisto en staatssecretariaat

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 november 2022 - 375 woorden

Zater­dag 12 no­vem­ber was de laatste dag van het eigen­lijke Ad Limina bezoek: na een Eucha­ris­tie­vie­ring in de titel­kerk van kar­di­naal Eijk (San Callisto) bezochten we het Staats­secre­ta­riaat, dat de curie coördineert, de relaties met de staten on­der­houdt en met de pau­se­lijke gezanten (nuntii).

Hierbij enkele foto's van de san Callisto en van kar­di­naal Eijk die zijn titel­kerk verlaat.

In de put

De San Callisto ligt naast het gebouw in Trastevere waar een aantal curie Di­cas­te­ries is gehuisvest, vlakbij de basiliek Santa Maria in Trastevere. In deze titel kerk van kar­di­naal Eijk. Bevindt zich de plaats waar de heilige paus Callixtus in de derde eeuw is gemar­teld en gedood onder meer door hem in een put te gooien. Die plaats bevindt zich in de zij kapel. De ge­meen­schap van Sant’ Egidio die voor de basiliek en deze kerk zorgt, had alles prach­tig voor­be­reid en zelfs het altaar versierd met veel bloemen. De kar­di­naal stond in zijn preek stil bij het leven van de heilige Josaphat die die dag werd gevierd en bad voor de een­heid van de chris­te­nen, van­wege de dag vooral. Voor de een­heid met de oosterse chris­te­nen.

Staats­secre­ta­riaat

Daarna was dus het bezoek aan het staats­secre­ta­riaat. De ont­moe­ting was in de biblio­theek in de terza loggia. De substituut, aarts­bis­schop Gallagher had­den we de avond ervoor al ontmoet omdat hij bij het eten was dat de am­bas­sa­deur had geor­ga­ni­seerd. Staats­secre­taris kar­di­naal Parolin zat de bij­een­komst voor; daar­naast was mgr. Luciano Alimandi aanwe­zig die in het Staats­secre­ta­riaat onder meer de Neder­landse zaken behar­tigt. Na een pre­sen­ta­tie van mgr. Van den Hende kwamen ver­schil­lende thema' s ter sprake die de relatie van Kerk en staat raken, zoals gods­dienst­vrij­heid, beeld van de gods­dienst in het publieke leven, relaties met de bur­ger­lijke over­heid, onder­wijs, privacy-wet­ge­ving en kerk, enzo­voorts. Het was een goede gedachten­wis­se­ling, waar we posi­tief op terug­kij­ken.

De mid­dag was vrij, die hebben we met een paar besteed aan een bezoek aan de San Bartolomeo op het Tibereiland waar de mar­te­la­ren van de twin­tigste eeuw wor­den geëerd. Helaas was de ge­dach­te­nis van Titus Brandsma in het museum dat tot maart gesloten zou zijn. Wel zagen we in de kerk her­in­ne­ringen aan vele mar­te­la­ren van nazisme, communisme en ver­schil­lende andere af­schu­we­lijke situaties we­reld­wijd...(zie foto).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug