Arsacal
button
button
button
button


Bezoek van de Nuntius en ‘admissio’

Opname onder de diaken- en priesterkandidaten

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 maart 2013 - 258 woorden
met de beide seminaristen die de admissio kregen, seminaristen en staf van Redemptoris Mater
met de beide seminaristen die de admissio kregen, seminaristen en staf van Redemptoris Mater

De eerste maan­dag van maart was het tra­di­tio­neel weer een ‘Wil­li­brord­dag’ in het semi­na­rie in Vo­ge­len­zang en dat betekent dat de jonge pries­ters samen­ko­men voor vor­ming en gesprek en dat er een gast wordt uit­ge­no­digd om een lezing te hou­den.

Die gast was dit keer de Apos­to­lisch Nuntius, dat is de ver­te­gen­woor­diger van de paus en de heilige Stoel in ons land, Zijne Excellentie mgr. dr. André Dupuy. Ook ont­vingen twee se­mi­na­risten de ‘admissio’, de opname onder de diaken- en pries­ter­kan­di­da­ten van mgr. dr. Jozef M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam.

Het was bij­zon­der om juist in deze dagen van de sedisva­ca­tie de pau­se­lijk gezant als gast op het semianrie te mogen begroeten. De Nuntius hield een mooie lezing in het kader van het Jaar van het Geloof en belichtte vanuit dat per­spec­tief de zen­ding van een pau­se­lijk gezant. Tweemaal had hij in zijn loop­baan in een oorlogs­si­tua­tie gezeten: in Beyrouth in Libanon en in Teheran, de hoofd­stad van Iran, waar de raketten uit Irak insloegen.

Deze 4e maart is de feest­dag van de heilige Casimir, patroon van het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Nieuwe Niedorp. Een passende dag dus ook voor Mariusz Momot en Álvaro Rodríguez Luque om de admissio te ont­van­gen in een Eucha­ris­tie­vie­ring waarin Bis­schop Punt ook het een en ander ver­telde over zijn verblijf in de grot in Zuid Spanje, een tijd van vasten, be­zin­ning en gebed, maar ook van forse kou op een plaats waar de woor­den en de wer­ke­lijk­he­den verwar­ming, licht of stromend water onbekend waren....

Terug