Arsacal
button
button
button
button


Willibrordseminarie vierde 25-jarig bestaan

Een feestelijke dag!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 november 2022 - 1480 woorden
Na afloop van de H. Mis met de concelebrerende priesters
Na afloop van de H. Mis met de concelebrerende priesters
Gehoor tijdens het middagprogramma
Gehoor tijdens het middagprogramma
Seminariegemeenschap (minus seminaristen in stage)
Seminariegemeenschap (minus seminaristen in stage)

Op maan­dag 14 no­vem­ber vier­den we het 25-jarig bestaan van het semi­na­rie van ons bisdom. Een vreug­de­volle en dank­ba­re dag! Voor de leden van de gebeds­kring zal het later nog wor­den gevierd, op deze dag waren pries­ters, se­mi­na­risten, docenten, vrij­wil­li­gers, mede­wer­kers en gasten betrokken. Daar­mee was het huis ook wel vol...

H. Mis

De dag zijn we be­gon­nen met de heilige Mis in de bede­vaart­ka­pel waarbij ook mgr. G. Dellagio­vanna, chargé d'affaires van de Nuntiatuur, con­ce­le­breerde samen met vele pries­ters, waar­on­der na­tuur­lijk de rectoren van het semi­na­rie in Vo­ge­len­zang en Nieuwe Niedorp, Jeroen de Wit en Luc Georges en studieprefect José Manuel Tercero Simòn. De preek die ik tij­dens de Mis heb gehou­den, vindt U hier­on­der. Het project­koor dat eer­der bij de pries­ter­wij­ding zong, was deze keer opnieuw present, onder lei­ding van kape­laan Álvaro Rodrgiez Lucque. Ze zongen prach­tig!

Middag­pro­gramma

Na een fees­te­lij­ke maal­tijd, voor dit grote gezel­schap weer uits­te­kend ver­zorgd door het team van het Juliana­kloos­ter, was er een pro­gram­ma in de Engelen­zaal van het hei­lig­dom, waar mgr. Jozef Punt en twee pries­ters, deken Floris Bun­scho­ten en kape­laan Mikel Palic, terug­blikten en her­in­ne­ringen ophaal­den.

Dr. Jörgen Vijgen pre­sen­teerde de feestbundel "Veritatis Gaudium" die echter helaas door een sto­ring in de drukkerij nog niet fysiek be­schik­baar was. Twin­tig docenten had­den een artikel ge­schre­ven voor deze uitgave over een thema uit hun onder­zoeks­ge­bied. Docent Hugo Vanheeswijck gaf een inlei­ding op het on­der­werp van zijn artikel.

Het pro­gram­ma werd afgewisseld met muziek en zang door de se­mi­na­risten van Re­demp­to­ris Mater. Aan het einde­van de bij­een­komst werd een foto­boek met her­in­ne­ringen over deze vijfen­twin­tig jaar ge­pre­sen­teerd.Helaas moest ik een stukje missen van­wege een opname voor een geloofs­ge­sprek met Leo Fijen.

Tenslotte waren er gezongen Vespers met uit­stel­ling en toe­wij­ding aan Maria. Aan het einde vroeg rector Jeroen de Wit de se­mi­na­risten even naar voren te komen, zodat ie­der­een kon zien over wie het semi­na­rie nu gaat. Met de in Heiloo inwonende se­mi­na­risten ben ik daarna nog even op de foto gegaan. Er komen er nog een paar bij: in Nieuwe Niedorp arriveren de ko­men­de maan­den nog twee nieuwe se­mi­na­risten die met de taal beginnen, in Heiloo is voor­zien dat er ook nog een bij­komt.

Pries­ter in het spoor van Sint Wil­li­brord

25 JARIG BESTAAN VAN HET SEMINARIE , 14 no­vem­ber 2022

Dank­baar

Broe­ders en zusters,
We zijn dank­baar voor deze dag
dat we het zilveren bestaans­jubi­leum
van ons semi­na­rie
mogen vieren.
Dit is een dag
waarop zowel het semi­na­rie Sint Wil­li­brord feest viert
als het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater,
want deze dag is niet alleen
de leef­ge­meen­schap van het semi­na­rie be­gon­nen,
maar die mar­keert ook
het begin van de gemeen­schap­pe­lijke studie
voor de Se­mi­na­risten van ons bisdom.
De Heer heeft dit moge­lijk gemaakt,
Hij heeft dit gegeven
en de stich­ting heeft de basis gelegd
voor een­heid en on­der­lin­ge ver­bon­den­heid,
die de missie van de Kerk in ons bisdom
en die ons allen
zeer ten goede komt.
God zij dank daarvoor.

Be­lang­rijke personen

Ver­schil­lende personen hebben in dit alles
een be­lang­rijke rol gespeeld.
Na­tuur­lijk was dat mgr. Henricus Bomers,
de stichter van het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater
en van het Sint Wil­li­brord­semi­narie.
Hij heeft ternauwer­nood van het begin in Vo­ge­len­zang
het eerste jaar kunnen meemaken,
omdat hij vroeg gestorven is.
We zijn mgr. Punt zeer dank­baar,
want zon­der hem was dit niet moge­lijk geweest
en hij is als eerste rector
en later vele jaren als bis­schop
erbij betrokken geweest
en hij heeft bestuur­lijk een be­lang­rijke rol gespeeld.
We danken de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart,
die ons des­tijds ont­van­gen hebben
en zoveel mensen die ons hebben gesteund
door hun gebed of finan­cieel
of door hun concrete inzet.
Heel, heel veel dank aan allen,
dit was een werk van genade
en van men­se­lijke inzet, al die jaren.
Ja, we hebben vandaag veel
om de Heer voor te danken!

Niet volgens men­se­lijke schema's

Het semi­na­rie is vanaf het begin
onder de bescher­ming van Sint Wil­li­brord gesteld,
de grote apostel van onze streken.
We vieren vandaag zijn uit­ge­stelde feest,
het patroons­feest van het semi­na­rie,
omdat we vorige week
met alle bis­schop­pen op Ad Limina bezoek waren in Rome.
Dank u, goede God,
voor zoveel zegen die we mochten ont­van­gen.
Wij maken vaak onze eigen plannen,
de plannen van God zijn soms iets anders,
maar die zijn altijd beter!
Laten we de Heer vragen
om niet volgens onze men­se­lijke schema’s
te denken en te han­de­len,
maar ons open te kunnen stellen
voor de lei­ding van de heilige Geest,
die alle grote mis­sio­na­rissen
tot hun vrucht­ba­re inzet heeft geïnspireerd.

Makkabeese broe­ders

Sint Wil­li­brord was
de grote mis­sio­na­ris van onze streken
en zijn patronage
geeft al meteen een teken
van wat voor semi­na­rie
onze pries­ter­oplei­ding is en wil zijn: missio­nair.
Het gaat om pries­ters
voor de nieuwe evangeli­sa­tie.
In Rome bleek ie­der­een in de Romeinse curie
en ook de paus zelf
zich goed bewust van de situatie
waarin we verkeren:
de paus vergeleek onze situatie met die van de tijd
van de Makkabeese broe­ders:
vreemde, hei­dense ge­woon­ten wer­den inge­voerd
en vele mensen gingen daarin mee.
Alleen een kleine groep bleef trouw.
De paus bedoelde zeker niet
dat we ook geweld moeten gaan gebruiken
zoals die Makkabeese broe­ders,
maar wel dat we trouw moeten blijven
en elkaar en Onze Lieve Heer
vast moeten hou­den.
Ook dat is een be­lang­rijk punt;
Houd elkaar vast,
ook als je eenmaal pries­ter bent,
blijf met je mede­broe­ders verbon­den,
daad­wer­ke­lijk.

Geen rus­tig bestaan

Wie aan onze pries­ter­oplei­ding wordt gevormd
gaat dus niet voor een rus­tig bestaan
in een mooie pastorie, met een huishoudster
en in afwach­ting van de mensen
die zullen moeten komen
om gees­te­lij­ke hulp
en de bijstand van de sacra­menten.
Nee, die pries­ter wordt hier niet opgeleid.

Missio­nair

De pries­ter die hier wél wordt gevormd
is een missio­naire pries­ter
die steeds weer nieuwe moge­lijk­he­den zoekt
om in contact te komen met mensen,
vriend­schap­pe­lijk met hen omgaat,
verwel­komt en open staat
ook als die mensen niet
volgens de leer van de kerk denken en leven.
Zij zijn mensen met een onster­fe­lijke ziel
en ons verlangen is
hen in contact te brengen met Gods liefde:
Kom en zie!
We hopen en bid­den dat hun hart
door de genade Gods geraakt zal wor­den,
dat ze stappen gaan zetten,
maar zelfs al lijkt dat niet zo te zijn,
we blijven ver­trouwen
omdat de wegen van Gods genade
altijd weer ondoorgron­de­lijk en anders blijken te zijn.
We zoeken steeds weer nieuwe moge­lijk­he­den
om de bood­schap te ver­kon­di­gen,
want we weten
dat niet wij de vrucht­baar­heid kunnen bepalen
van de zaadjes die wij zaaien,
 maar dat alleen Hij dat kan
die onze God en Heer is.
Het is zijn genade die de wen­ding brengt
als een open hart daardoor getroffen wordt.

Niet afgrenzend

Paus Fran­cis­cus zei ons vorige week
dat het in onze tijd niet goed is
om te doen of te spreken
in een afgrenzende, schei­dende manier,
alsof je buiten de ge­meen­schap van de kerk staat
als je bepaalde zon­den doet,
terwijl tege­lijk andere zon­den
mis­schien nau­we­lijks iets schijnen te betekenen.
Zo is het niet!
We zijn allemaal zon­daars,
het is niet zo dat we de mensen willen bena­de­ren
vanaf een hoge troon van eigen perfectie
en de verlos­sing is er voor ie­der­een.

De liefde van Jezus

Het is dus onze taak als pries­ters en toe­koms­tige pries­ters
om voor ie­der­een open te staan,
niet omdat we alles goed vin­den,
niet omdat er geen waar­den en normen zijn,
maar wél omdat wij die zelf zon­daars zijn,
allen willen verwel­ko­men
met de liefde van Jezus Christus,
die naar ons is uit­ge­gaan
toen wij nog zon­daars waren.
Hij kwam uit liefde
naar mensen die veraf ston­den,
Hij gaf zijn leven uit liefde,
niet omdat wij mensen zo goed waren,
maar omdat Hij ons wilde red­den, uit liefde.
Diezelfde liefde moet ons drijven
en inven­tief doen zijn
om mensen te bereiken.

Uit één stuk

Ik heb de paus vorige week ver­teld
over deze missio­naire insteek van ons semi­na­rie,
toen hij aan het einde van ons gesprek
vroeg naar de vor­ming
die wij als bis­schop­pen
aan de se­mi­na­risten bie­den.
De paus onder­streepte
dat kan­di­da­ten voor het pries­ter­schap
gezonde, even­wich­tige mannen moeten zijn,
eer­lijk en oprecht,
niet verkrampt of rigide
waar­mee de paus bedoelde:
geen mensen de een dubbel leven lei­den.
De pries­ter moet zijn
uit één stuk!

Nabij­heid

Daarom is deze plaats
hier op het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw
zo goed en be­lang­rijk.
We zijn hier bij God, bij Zijn moe­der
en verbon­den met heel veel mensen
die hier naar toe komen.
De paus noemde in ons gesprek
vier vormen van nabij­heid
die voor een bis­schop be­lang­rijk zijn,
maar niet voor hen alleen:
de nabij­heid bij God,
de nabij­heid met de mede­broe­ders in het bis­schops­ambt,
de nabij­heid bij de pries­ters en
de nabij­heid bij de ge­meen­schap.
Moge Gods goed­heid,
de voor­spraak van Sint Wil­li­brord
en van Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe en Moeder van alle volken
ons allen bijstaan om God,
mede­broe­ders en ge­meen­schap zo nabij te zijn
en moge Gods goed­heid ons zegenen,
ook in de toe­komst!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug