Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe Apostolische Nuntius gearriveerd

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 17 november 2022 - 231 woorden
met de nieuwe Nuntius bij zijn aankomst
met de nieuwe Nuntius bij zijn aankomst

Donder­dag 17 no­vem­ber is de nieuwe Apos­to­lisch Nuntius, Z. Exc. mgr. Paul Tschang In-Nam, met een vlucht uit Seoel in Neder­land aan­ge­ko­men om zijn missie te beginnen. Mgr. Hans van den Hende en ik waren er met de tij­de­lijk zaakgelas­tigde, mgr. Giancarlo Dellagio­vanna om hem te verwel­ko­men.

Begroe­ting

De vlucht uit Seoul landde al voor de aange­ge­ven tijd, zodat de Nuntius na de lange vlucht van veer­tien uur in ieder geval geen oponthoud had. Mgr. Dellagio­vanna kon de Apos­to­lisch Nuntius volgens diplo­ma­tiek protocol bij het verlaten van het vliegtuig begroeten, samen met een ver­te­gen­woor­diger van het ministerie van bui­ten­landse zaken. Mgr. Van den Hende, voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en Bis­schop van het diocees waarin de Nuntiatuur is gelegen, en ik als bis­schop van de plaats van aan­komst van de Nuntius, waren in de luchthaven aanwe­zig om hem te verwel­ko­men.

Geloofs­brie­ven (Credentials)

Nog deze maand zal de Nuntius zijn geloofs­brie­ven aan de koning aanbie­den. Neder­lands am­bas­sa­deur Z.Exc. mw. Anne­mieke Ruigrok bood op 14 no­vem­ber haar geloofs­brie­ven aan in een au­diën­tie bij paus Fran­cis­cus
Zo hebben de nieuwe Neder­landse am­bas­sa­deur bij de H. Stoel en de nieuwe pau­se­lijke gezant bij het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den binnen zes­tien dagen na elkaar hun geloofs­brie­ven aan­ge­bo­den en zijn hun diplo­ma­tieke missie gestart.
Aan hen bei­den wens ik veel zegen en een vrucht­ba­re werk­zaam­heid, waar­van ik hoop en bid dat die hun veel vreugde en voldoe­ning zal geven!

Terug